Angst hos børn og unge

Angst kan beskrives gennem mange ord såsom bekymring, sorg, frygt, nervøsitet, forsigtighed, ængstelighed og deslige. Det samlende for disse betegnelser er forventningen om, at der vil ske noget dårligt eller ubehageligt i kombination med en negativ, ubehagelig følelse. Det er vigtigt at understrege, at angst betjener en normal funktion på forskellige udviklingstrin i børn og unges udvikling og derfor ikke i sig selv er noget unormalt eller uønsket. Nedenstående tabel viser nogle af de typiske former for angst, der normalt optræder på forskellige alderstrin. For langt de fleste forsvinder disse former for angst i løbet af nogle måneder.

Aldersspænd Bekymringer/frygt
0-12 måneder Høje lyde, mangel på støtte, truende objekter
12-24 måneder Separation, fremmede
24-36 måneder Separation, dyr
3-6 år Separation, fremmede, dyr, mørke, fantasivæsener
6-10 år Mørke, skade, at være alene, dyr
10-12 år Skade, at være en fiasko i skolen, latterliggørelse, tordenvejr
12-18 år At være en fiasko i skolen, afvisning fra venner, krig, naturkatastrofer, fremtiden.

I den normale udviklingsproces bliver barnet og den unge i stand til at overkomme frygt ved brug af adaptive copingstrategier og tilegnelse af færdigheder. De er for eksempel i stand til at tænke mere logisk, jo ældre de bliver, og kan derved berolige sig selv ved f.eks. at fortælle sig selv, at det bare var en drøm. Følelsen af angst skærper også deres sanser og få dem til at reagere automatisk og hurtigt, når der er fare på færde. Angsten kan dermed fungere som et alarmberedskab, der advarer én om, at man skal passe på. Derudover kan følelsen af angst få én til at præstere bedre – f.eks. kan nervøsitet inden eksamen bevirke, at man klarer denne bedre, fordi man er mere motiveret og mere fokuseret. Når eksamen er overstået, vil angsten forsvinde.

Den problematiske angst opstår, når angsten ikke forsvinder efter, at faren er overstået, eller at den udløses lang tid inden situationen eller udløses i situationer uden faremomenter. Det kan skyldes fejl i barnets tænkning omkring sig selv eller situationerne eller fejl i de adaptive copingstrategier, der gør, at angsten bliver ude-af-proportioner, virkelighedsfjern og kommer til at gå ud over barnets eller den unges kognitive funktioner og evne til at løse udviklingsopgaver og indgå i relevante hverdagssituationer og relationer. Psykopatologisk angst adskiller sig dermed fra normal angst, hvad angår intensivitet, vedholdenhed og uhensigtsmæssighed. Den er uden for frivillig kontrol og kan ikke forklares eller ræsonneres væk og medfører betydelig subjektiv lidelse og gener i dagligdagen, hvilket udløser flere psykiske og kropslige reaktioner samt blokerer præstation i stedet for at skærpe den.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om angst hos børn og unge? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Forekomst af angst hos børn og unge

Angstlidelser er de mest almindelige psykiske lidelser i barn- og ungdommen. Baseret på forskellige udenlandske studier vil der være 5-10 % af børn og unge, der på et eller andet tidspunkt rammes af en angsttilstand. Et studie viser en forekomst på ca. 11 % af emotionelle lidelser (angst og depression) blandt danske børn, hvoraf 6 % rapporterede lidelser i betydelig grad. Langt de fleste angstlidelser starter i barndommen –  80 % af angstramte er under 20 år, når det bryder ud.

Undersøgelser viser, at 3,5-5 % af alle børn rammes af abnorm separationsangst, 2-3 % af alle børn rammes af en specifik fobi, 1 % af alle børn rammes af social angst, mens 1-6 % af alle børn rammes af en generaliseret angsttilstand.

Angstlidelser forekommer hyppigst hos piger, og ca. halvdelen af børn og unge med angstlidelser har en anden samtidig lidelse, som oftest er en anden angstlidelse eller en depressiv lidelse.

Hvordan kommer angst til udtryk hos barnet/den unge?

I forhold til det voksne individ kan barnet eller den unge have sværere ved at erkende, at angsten er irrationel. Ydermere kan det yngre barns endnu konkrete tænkning gøre det svært at generalisere og dermed forstå og finde et mønster i angsten, hvilket dernæst gør det vanskeligt at udtrykke den. Det kan bevirke, at angsttilstande ofte ikke bliver genkendt eller anerkendt som et problem for barnet og dermed ikke opdages af omgivelserne på samme måde, som det ville gøres hos et barn med udadreagerende adfærd.

Angsten kan også være svær at få øje på, da barnet eller den unge ofte undgår visse angstfremkaldende situationer eller undgår at gøre ting, som de egentlig gerne vil og udvikler sikkerhedsadfærd, der skærmer dem fra at imødekomme og arbejde med angsten. Følgende punkter er adfærd, der kan være tegn på angst hos barnet eller den unge:

  • Barnet/den unge deltager kun i situationer og aktiviteter, som er normale for dets alderstrin, hvis mor eller far er med
  • Barnet/den unge har behov for at blive forsikret om, at der ikke sker noget i en given situation
  • Hyppige humørsvingninger og hysteriske anfald
  • Dårlig øjenkontakt og lav tale
  • Fysiske symptomer som mavesmerter og hovedpine
  • Modvilje i forhold til at gå i skole eller at overnatte hos andre børn
  • Undgår at være i centrum for opmærksomhed
  • Har ingen eller få venner og opholder sig meget alene på værelset
  • Daglige, gentagne ritualer
  • Stort forbrug af alkohol

Forskellige angstlidelser

Barnet eller den unge kan udvise symptomer på forskellige angstlidelser, hvilket kan spænde over separationsangst, panikangst, socialfobi, specifikke fobier, generaliseret angst, obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD), posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og selektiv mutisme. I vurderingen af om kriterierne for en angsttilstand er til stede, er det vigtigt at se på sværhedsgraden af symptomerne, varigheden af disse samt, om de er normale i forhold til alderen. I Danmark anvendes diagnosesystemet ICD-10, der baserer sig på observationer af barnets vanskeligheder udtrykt i adfærden. Flere diagnoser svarer til dem, som voksne også får stillet (bl.a. OCD og PTSD), mens andre er specifikke for børn (bl.a. abnorm separationsangst).

De tidligst og mest almindelige angsttilstande i barndommen er abnorm separationsangst og specifik fobi, mens socialfobi og generaliseret angst forekommer mere hos unge. Jf. ovenstående tabel er separationsangst forventeligt op til at barnet er 2 år, hvorefter det almindeligvis forsvinder, idet barnet begynder at forstå, at deres forældre kommer tilbage igen. Separationsangsten hjælper spædbarnet med at lære at kontrollere dets miljø eller omgivelser, men hvis denne ikke ophører, kan det blive hæmmende for barnets normale udvikling, hvilket kan kræve behandling.

Som det også ses af tabellen, er det normalt at have en frygt for forskellige dyr og mørke, som kan udvikle sig til en fobi, hvis frygten bliver så stor, at den kommer til at styre barnets adfærd.

Generaliseret angst betegner en tilstand, hvor barnet eller den unge generelt er utrygge og anspændte og hele tiden bekymrer sig om både sig selv og sine nærmeste, hvilket påvirker livskvaliteten, søvnen og koncentrationen. Ved social angst er barnet eller den unge overdrevent genert og bange for andres meninger, hvorfor de undgår situationer, hvor de kan komme til at udstille sig selv. Der er dermed risiko for, at barnet eller den unge isolerer sig. Social angst kan forveksles med den relativt sjældne angstlidelse selektiv mutisme, der ses hos børn, som på trods af normal talefunktion og sprogopfattelse, ofte ikke taler uden for hjemmet, og derfor fremstår generte og afvisende i andre sammenhænge.

Årsager til angst

Årsagerne til psykopatologisk angst er sammensatte, og flere faktorer kan derfor have betydning. Studier viser, at de hyppigste risikofaktorer i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af angst i barndommen er genetisk disposition, temperament, emotionsreguleringsevne, kognitive forvrængninger, erfaringer med kontrol og forældreadfærd.

På populationsniveau kan man tilskrive genetisk prædisposition ca. 30 % af forklaringen på, hvorfor børn udvikler angst, mens resten af forklaringen skal findes i samspillet med omgivelserne over tid. Det betyder, at hvis en eller begge forældre har eller har haft angst, forhøjer det risikoen for, at barnet har arvet gener, der gør det mere udsat for angst. Derudover vil barnet være udsat for yderligere risiko, idet forældrene også modellerer ængstelig adfærd for barnet, som påvirker måden barnet selv vil forholde sig til egen angst og dets forståelse af de situationer, hvor forældrene er angste. Derudover kan en særlig høj reaktiv temperamentsmæssig stil være med til at udvikle angst, hvor barnet reagerer frygtsomt i nye eller fremmede situationer og er længere tid om at falde til ro ved trøst.

Tab af kontrol kan være med til at øge forekomsten af negative følelser, der sammen med vanskeligheder ved at tolerere følelser generelt og tendensen til at skubbe dem væk, også øger risikoen for udvikling af angst. Graden af forældrekontrol spiller her en væsentlig faktor, da overinvolverede, overbeskyttende forældre kan komme til at regulere barnets aktivitet for meget og dermed frarøver barnet vigtig egenkontrol. Opdragelsesstrategier der placerer skyld, afviser følelser og gør barnet afhængigt af forældrene kan gøre det svært at tolerere følelser, have kontrol og være imødekommende over for nye situationer, hvilket kan påvirke udviklingen af angst. Endelig kan en klar belastning som for eksempel en skilsmisse udløse en angstlidelse.

Behandling af angst hos børn og unge

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) har vist sig effektivt i forhold til behandling af angstlidelser hos børn og unge fra 7-års alderen. For at kunne få det største udbytte af KAT skal barnet have en forståelse for, at tanker kan undersøges og vurderes, mentale tilstande kan kontrolleres, mentale tilstande er styrende for egen og andres adfærd, og tanker kan samles i en generel forståelse af verden. Det er dog altid væsentligt at tilpasse terapien til barnets eller den unges kognitive færdigheder. Det yngre barn har ofte brug for, at terapien indeholder meget konkret arbejde med adfærd og eksponering, mens mere abstrakte teknikker kan tages i brug hos den unge klient. Ved eksponering lærer barnet eller den unge gradvist at udsætte sig selv for angstprovokerende begivenheder, hvorved forfærdeligheden tilvænnes, og der indsamles beviser for, at situationen ikke er farlig.

Fælles for behandlingen er, at der fokuseres på at identificere og ændre de vedligeholdende faktorer, der fastholder barnet eller den unge i angsten. Det er med andre ord vigtigt, at barnet eller den unge forstår de negative automatiske tanker, der gør, at de bliver bange for at kunne gøre dem til genstand for vurdering og omstrukturering. I omstruktureringsprocessen forsøges de uhensigtsmæssige tanker erstattet med mere realistiske og hensigtsmæssige tanker, hvilket vil påvirke både følelser, kropslige fornemmelser og adfærd.

Når der arbejdes med børn og unge må der tages hensyn til deres afhængighed af omgivelserne. Her spiller forældrene en vigtig rolle, hvorfor de må medtænkes i forståelsen af problemet og behandlingsforløbet. Her på klinikken er første samtale i nye forløb derfor som regel en forældresamtale, hvis klienten er hjemmeboende og under 18 år. Det er med til at sikre, at vi fra begyndelsen lægger den mest optimale behandlingsplan, der baseres på en fælles problemformulering, den eksisterende forskning på området, klinisk erfaring, og den enkelte families ønsker og behov.