Cool Kids for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (Cool Kids ASF)

Børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse er udsat for en større risiko for at udvikle forskellige former for angst. Forskningen antyder, at et sted mellem 35 og 50 % af personer med autisme på et tidspunkt i løbet af deres liv vil lide af en angstlidelse. Mange børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) har derfor allerede en angstlidelse eller er i risiko for at udvikle en. Fordi de almindelige kognitive adfærdsterapeutiske interventioner ikke altid er effektive til at behandle angst hos børn med autisme, har behandlingen for disse børn oftest bestået af miljøterapeutiske interventioner baseret på pædagogiske principper eventuelt i kombination med farmakologisk behandling.

Der er derfor brug for en kognitiv adfærdsterapeutisk intervention, der er specifikt udviklet til børn med både ASF og angst. Behandlingsforløbet er udsprunget af det anerkendte Cool Kids-program, og kaldes derfor Cool Kids ASF. Cool Kids ASF er i international forskning vist at have meget god effekt på angstlidelsen hos disse børn, og i 2016 iværksættes også dansk forskning på effekten af behandlingsprogrammet.

Om Cool Kids ASF

Cool kids-programmet er udviklet til børn i alderen 7-13 år med både ASF og en eller flere angstproblematikker. Programmet er opbygget som et gruppeforløb med 12 sessioner á to timer, hvor både børn og forældre deltager i sessionerne.  Overvejende vil sessionerne ligge ugentligt, men i den sidste del af forløbet vil de finde sted med 14 dages mellemrum. Cool kids har vist sig, at være yderst effektivt mod angstlidelser, hvor det estimeres at op mod 80% af de børn, der gennemfører programmet oplever markant bedring på en lang række parametre, heriblandt sociale – og faglige kundskaber.

I Cool Kids ASF anvendes grundprincipperne og de kognitiv adfærdsterapeutiske tiltag fra Cool Kids, men strategierne er her tilpasset børn med en autismespektrumforstyrrelse. Dette betyder, at der tages hensyn til de social-kognitive udfordringer, der er en del af ASF, både i arbejdsform, indhold og progression i sessionerne, men også i de specifikke metoder, der anvendes.

Ønsker du at vide mere eller tilmelde dig Cool Kids? 
Kontakt os, eller lad os ringe til dig.

Tiltag der anvendes i Cool Kids ASF

Der fokuseres i Cool Kids ASF blandt andet på at forstå de underliggende elementer ved angsten, opbygge selvværd og identificere tanker, der er behjælpelige i angsthåndteringen. Hertil kommer at Cool Kids ASF anvender tiltag såsom afspændingsøvelser og visuelle hjælpemidler, hvilke anses som gavnlige for specifikt børn med ASF. Der benyttes derudover fortællinger om to dyr, der udvikler sig positivt i takt med de metoder, der bliver introduceret i Cool Kids ASF. Det antages, at denne form for læring om angst gennem fortælling er mere fordelagtig for børn med ASF.

For forældrenes vedkommende er Cool Kids ASF udbytterigt, da det bibringer en større forståelse for barnets tilstand med sameksistensen af ASF og angst. Der vil derfor blive udviklet strategier i Cool Kids ASF, som er gavnlige, når forældre skal forstå deres barns situation, samt støtte og vejlede barnet i hverdagen.

Hvilke materialer får man i Cool Kids ASF?

Til Cool Kids ASF-programmet medfølger gratis to arbejdsbøger, hvoraf den ene arbejdsbog er henvendt barnet, mens den anden arbejdsbog retter sig mod forældrene. Bøgerne indeholder forskellige forklaringer, fortællinger samt dertilhørende øvelser. Der vil også være let forplejning under sessionerne.

Hvilke psykologer arbejder med Cool Kids ASF ved PJKP?

Cool Kids ASF varetages af psykologerne Eivind Johansen og Irene Lundkvist-Houndoumadi. Eivind har arbejdet med udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser i mange år og benyttes ofte af blandt andet Landsforeningen Autisme til udredning, behandlingsforløb og foredrag, herunder WAO og SIKON. Irene er Ph.D og har forsket intensivt på Cool Kids gennem en årrække samt udgivet diverse forskningsartikler omkring Cool Kids. Hun har derudover været gæsteforsker ved Macquire University, hvor Cool Kids er udviklet. Hun er anerkendt som én af de førende eksperter på Cool Kids i Danmark og har megen erfaring med gruppeforløb med børn og unge med angstproblematikker.

Hvad koster det at deltage i Cool Kids?

For at sikre os at Cool Kids ASF er det forløb, der passer barnets problematik, skal alle potentielle deltagere gennemføre en visitationssamtale med psykolog Irene Lundkvist-Houndoumadi. Dette gøres for at sikre, at barnet tilbydes den behandling, som passer bedst til barnets problematik samt at problematikken er passende til at adresseres i gruppesammenhæng. Derudover undersøges familiens hidtidige forsøg på at håndtere problemet, lignende problemer hos andre i familien, angstproblematikkens sværhedsgrad og hvilke situationer den er knyttet til, og selve autismespektrumforstyrrelsen samt barnets og familiens styrker, som der kan trækkes på i den senere behandling. Den standardiserede måling af angstproblematikkens sværhedsgrad benyttes efterfølgende til at måle ændringen gennem forløbet.

Priser på enkelte af vores ydelser ændres fra og med 1. januar 2018. Du kan finde prisændringerne her.

Den indledende samtale (50 minutter) med barnet og forældrene koster: 1.500 kr.

Pris for Cool Kids ASF (24 timers gruppeforløb): 6.575 kr.

Der betales forud samlet for Cool Kids ASF-forløbet, når gruppen er etableret og startdato fastsat.

Hvor mange deltagere er der i
Cool Kids ASF?

Der vil være 4-6 børn i hver gruppe. Grupperne sammensættes med udgangspunkt i barnets alder, så der, så vidt muligt, ikke er mere end to års forskel mellem børnene.

Hvor skal vi møde for
Cool Kids ASF?

Alle sessionerne foregår ved Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersens lokaler på adressen:

Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen
Solbjergvej 3, 5.
2000 Frederiksberg

Hvornår på dagen ligger
Cool Kids ASF?

Hverdage sent på eftermiddagen. Hvilken dag aftales, når der er mindst fire deltagere tilmeldt.

Hvornår starter
Cool Kids ASF?

Irene Lundkvist-Houndoumadi er aktuelt på barsel, og derfor opstartes ikke nye grupper før august 2017. Dog kan vi som alternativ tilbyde Cool Kids ASF som individuelle forløb.

Tag kontakt på info@pjkp.dk eller telefon: 32 13 03 00 for mere information.