Cool Kids – Forløb for børn med angst

Cool Kids er et bredt anerkendt behandlingsprogram specielt til børn med angst i alderen 7-12 år. Selve forløbet, som baserer sig på principper fra kognitiv adfærdsterapi, er tilrettelagt som et individuelt behandlingsforløb med inddragelse af familien og spænder over omkring 10 sessioner. Forskning viser, at 80% af børn med angstlidelser, der gennemfører programmet, får det bedre, og ligeledes kan forløbet bidrage til generelt bedre velvære i familien. De kompetente psykologer ved vores klinikker i Aarhus, Helsingør og på Frederiksberg tilbyder Cool Kids-forløb med kort venteliste. Læs mere om forløbet, Cool Kids’ videnskabelige baggrund og priser herunder.

Ønsker du at vide mere eller tilmelde dig Cool Kids? 
Kontakt os, eller lad os ringe til dig.

Hvad er Cool Kids?

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn med angstproblematikker. Behandlingsprogrammet er videnskabeligt funderet og har ståsted i principper fra den kognitive adfærdsterapi. Cool Kids er et struktureret og familiebaseret forløb, hvor formålet er at hjælpe barnet og dets forældre til at overvinde den angst og bekymring, der påvirker barnets hverdag. Barn og forældre tilegner sig gennem programmet konkrete redskaber og kompetencer, der er nyttige i angsthåndtering. Forældrene inkluderes i barnets behandling, da dette vil give forældrene flere færdigheder, når de skal støtte og hjælpe barnet med angsthåndtering i dagligdagen.

Hvert enkelt forløb tilpasses specielt til familien og barnet, hvor der især tages højde for barnets udviklingstrin og specifikke angstproblematikker.

Derudover undersøges familiens hidtidige forsøg på at håndtere problemet, lignende problemer hos andre i familien, angstproblematikkens sværhedsgrad, eventuelle andre psykologiske problemstillinger samt barnets og familiens styrker, som der kan trækkes på i den senere behandling i den indledende samtale forud for selve programmet. Den standardiserede måling af angstproblematikkens sværhedsgrad benyttes efterfølgende til at måle ændring gennem forløbet.

Læs mere om angst hos børn

Viden og færdigheder, du tilegner dig gennem programmet

 • Forstå hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger vedligeholder forskellige angstproblematikker
 • Genkende og registrere følelser
 • Identificere, undersøge og ændre katastrofetanker til realistiske tanker
 • Benytte gradvis tilvænning til at udslukke angst
 • Udarbejde en målrettet, gradvis plan for arbejdet med ens angstproblematik
 • Genkende undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd
 • Benytte ”bekymringssurfing” til at håndtere bekymringer
 • Bedre sociale færdigheder gennem social færdighedstræning
 • Fremstå som mere selvsikker i sociale situationer
 • Beherske effektive forældrestrategier for at forstærke ønsket adfærd
 • Hjælpe og støtte barnet som forældre i angstprovokerende situationer
 • Anvende tilbagefaldsforebyggelse, så angstproblematikken ikke vender tilbage

Hvem retter forløbet sig mod?

Cool Kids er udformet til børn i alderen 7-12 år. Angstlidelser er de mest almindeligt forekommende af samtlige psykiske lidelser, og det estimeres, at op imod hvert 10. barn oplever så store problemer med angst, at det kan være hæmmende i hverdagen. Barnet kan blandt andet udvise en usikker adfærd gennem et varigt behov for beroligelse, lavt selvværd, skolevægring og lignende.

Hvor stammer Cool Kids fra?

Cool Kids programmet er udviklet på Macquarie University i Australien, hvor de har praktiseret og forsket i forløbet siden 1993. Cool Kids blev tilpasset danske børn i år 2009 ved Angstklinikken for Børn og Unge under Aarhus Universitet.

Hvordan er forløbet tilrettelagt?

Ved vores klinik er Cool Kids på nuværende tidspunkt udformet som individuelle forløb bygget op omkring 10 sessioner. Individuelle forløb giver mulighed for at tilpasse indholdet og fokus, så det passer bedst muligt til det enkelte barns behov.

I de første 5 sessioner introduceres de grundlæggende strategier og metoder, der vil blive benyttet og arbejdet med videre gennem forløbet. Overvejende vil sessionerne ligge ugentligt, hvorefter de i den sidste del af forløbet vil finde sted med 14 dages mellemrum. Den enkelte session vil have en udformning, der tager udgangspunkt i undervisning og øvelser. Forløbet inkluderer ydermere forskellige hjemmeopgaver for både børn og forældre. Tre måneder efter programmets sidste session følger en opfølgningssession. I opfølgningssessionen drøfter vi eventuelle problemer, der er vendt tilbage, samt hvordan hver enkelt familie kan arbejde videre med angsten.

Familierne sætter oftest stor pris på muligheden for professionel rådgivning efter selv at have forsøgt at arbejde med angstproblematikken på egen hånd, og denne type opfølgning har vist sig vigtigt for at underbygge langtidseffekten af angstbehandling.

Den evidensbaserede udgave af Cool Kids består af 10 sessioner. Kortere udgaver af forløbet er ikke forskningsmæssigt undersøgt, og dermed kender man ikke effekten af disse forløb. Det forløb, som vi tibyder, er på i alt 11 sessioner, fordelt på 10 behandlingssessioner og 1 opfølgningssession, hvilket svarer til det forløb, der tilbydes i forskningsøjemed ved Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.

Hvad er effekten?

Forskning på 10-sessioners Cool Kids-forløb har vist, at omkring 80% af alle børn med forskellige angstlidelser, der gennemfører programmet, har oplevet en væsentlig bedring. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at børnene efter endt behandling har mindre fravær fra skolen, deltager i flere fritidsaktiviteter og klarer sig bedre såvel socialt som fagligt. Ydermere påviser resultaterne, at barnets egen oplevelse af angst i høj grad reduceres, samt at det generelle stressniveau i familien formindskes.

Der bliver stadig løbende forsket i Cool Kids for at sikre, at forløbet lever op til den bedste behandlingspraksis for børn med angstlidelser.

Hvilke materialer får man?

Til Cool Kids-programmet medfølger to arbejdsbøger, hvoraf den ene arbejdsbog er henvendt barnet, mens den anden arbejdsbog retter sig mod forældrene. Bøgerne indeholder forskellige forklaringer samt dertilhørende øvelser. Der vil også være let forplejning under sessionerne.

Hvad koster det at deltage i forløbet?

For at sikre os at Cool Kids er det forløb, der bedst passer til barnets problematik, skal barnets forældre komme til en indledende samtale med psykologen. Dette gøres for at sikre, at barnet tilbydes den behandling, som er optimal for barnets problematik, samt at problematikken er passende til at adresseres i et Cool Kids-forløb.

Visitationssamtale (50 minutter) med forældre: 1.075 kr.

Individuelle samtaler (50 minutter) med barnet: 1.075 kr.

Citater fra tidligere deltagere

“Der kom ord på hvad det var. Det er det her og der er faktisk noget vi kan gøre ved det sammen. Det var virkelig godt at der var fokus på problemet og vi fik nogle fælles retningslinjer til at arbejde ud fra. Programmet gav os nogle redskaber til at arbejde med det på en konkret måde og det resulterede i at Niels gerne ville prøve nye ting og at vi havde et endemål vi arbejdede hen imod.”

“Mine forældre er blevet bedre til at hjælpe mig. Når jeg nu går hen til dem vil de lytte til mig og hjælpe mig. De siger forskellige ting: ”Hvad tror du vil ske? Hvad er sandsynligheden for at det vil ske?…”. Og det er faktisk noget der virkelig hjælper. Jeg kan gøre mange flere ting nu. Jeg tænker anderledes om tingene nu og jeg tror mere på mig selv nu end jeg gjorde tidligere.”

Fra Thastum, M., Jørgensen, L., & Lundkvist-Houndoumadi, I. (2012). Manual-baseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i Danmark i Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis, Leth, I & Esbjørn, B. H. (eds.).