Kompliceret sorg

Sorg er en naturlig reaktion, man oplever, når man mister en person, der har betydet meget. De fleste sørgende oplever, at sorgen bliver nemmere at leve med i løbet af de første 6-12 månederefter dødsfaldetHos omkring 8 % aftager ikke sorgen som ved de fleste sorgreaktioner, og her kan være tale om kompliceret sorg eller en såkaldt kompleks sorgreaktion. Kompliceret sorg er kendetegnet ved vedvarende og intenst savn, længsel, og overoptagethed af afdøde, manglende accept af tabet af afdøde, og undgåelse af tanker om dødsfaldet samt mere generelle symptomer, som søvnforstyrrelse, øget eller sænket appetit, tab af interesse, og selvmordstanker. Ved kompleks sorg kan det være nødvendigt at få professionel behandling og støtte af en psykolog for at kunne overkomme sorgen og dens indvirkning på ens liv.  

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om kompleks sorg? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er kompliceret sorg?

Kompliceret sorg er en reaktion, som hos nogle mennesker opstår efter tabet af en nærtstående person f.eks. en partner, et barn, en forælder eller en anden person tæt på den sørgende. Den komplicerede sorg er vedvarende og intens, hvor den sørgende længes efter den afdøde, har en vedvarende overoptagethed af den afdøde og samtidigt oplever intens følelsesmæssig smerte i form af f.eks. tristhed, skyld, vrede og skam. Den sørgende har ofte svært ved at acceptere dødsfaldet, og kan opleve det som om, at vedkommende har mistet en del af sig selv.

Han eller hun kan ligeledes opleve ikke rigtigt at kunne føle den samme glæde som tidligere samt mindre eller fraværende følelsesmæssige reaktioner og nærmest ligegladhed over for andre hændelser. Disse reaktioner er også normalt tilstede ved almindelig sorg, men ved kompliceret sorg varerreaktionerne ved i en atypisk lang periode på mindst seks måneder efter tabet. Sorgreaktionen forårsager desuden typisk væsentlige problemer for den sørgende i forhold til at opretholde personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre betydningsfulde funktionsområder. 

Sorgens to spor

Den såkaldte Tosporsmodel beskriver, hvorledes sorg overordnet set ikke er nogen lineær eller stabil proces, men nærmere tager form af en pendulering frem og tilbage mellem to spor: henholdsvis det tabsorienterede spor og det restaurerende spor. Når man indgår i den tabsorienterede proces, mærker man sorgen og smerten dybt, og på dette spor kan det være svært at give plads til andet end denne følelsesmæssige bearbejdning. På det restaurerende spor beskæftiger man sig i stedet med at reetablere sin verden og undgår til en vis udstrækning følelserne af sorg.  

Tosporsmodellen kan forklare, hvorfor personer i sorg sommetider helt kan glemme deres tab og for en tid leve som normalt, mens de på andre tidspunkter bliver opslugt af sorg. Det er muligt, at denne pendulering mellem to spor er en mekanisme, som sætter ind, fordi det ville være for overvældende at bearbejde sin sorg lineært og på én gang. Med de to spor kan sorgen spredes ud og bearbejdes i mindre doser.  

Kompleks sorgreaktion – forekomst

At opleve sorg er helt naturligt og vil for de fleste blive nemmere i løbet af de første 6-12 måneder. Dog ses der hos sørgende voksne i Danmark en kompliceret sorgreaktion hos omkring 8%. Denne gruppe vil opleve langvarige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helbred.  

Kompliceret sorg – årsager

Det er muligt, at det kan give ophav til komplicerede sorgproblemer, hvis den enkelte bliver for fokuseret på enten det tabsorienterede spor eller på det restaurerende spor. For meget fokus på tabet resulterer i håbløshed, tristhed og angst og tager for meget energi til, at personen kan formå at finde nye ting i livet, der kan overtage noget af den afdødes funktion eller andet, der også kan give ophav til glæde og mening i tilværelsen. For meget fokus på det genetablerende spor betyder, at man ikke får bearbejdet sinetanker og følelser omkring tabet, og at man ikke opnår tilvænning til de følelsesmæssige og kropslige reaktioner, der kan udløses af tanker om den afdøde eller dødsfaldet og at man derfor overvældes, når man alligevel mindes om det. 

I forskningen har man yderligere fundet, at der findes grupper af sørgende, som er i særlig risiko for at udvikle kompliceret sorg. Det kan være personer, der har mistet barn eller ægtefælle, men det kan også være sørgende til afdøde, der er afgået ved døden på en pludselig og unaturlig måde – særligt selvmord. Man har ligeledes forhøjet risiko for at udvikle kompleks sorg, hvis man tidligere har været i behandling for en psykisk lidelse, eller hvis man har en familiehistorie præget af tab og traumer. Mangel på social støtte eller social udsathed kan også gøre en person sårbar over for komplekse sorgreaktion.

Kompleks sorg – behandling

Kognitiv adfærdsterapi har en klar positiv effekt i behandlingen af komplekse sorgreaktioner og kompliceret sorg. Terapien fokuserer bl.a. på dysfunktionelle antagelser og maladaptivetankemønstre såvel som undgåelsesadfærd og eksponeringBehandlingen for komplicerede sorgreaktioner minder til en vis udstrækning om behandlingen for PTSD. 

I behandlingen trækkes der i mange tilfælde på tosporsmodellen, hvor det undersøges, på hvilken måde personen indtil videre har tilgået sorgprocessen.

For personer, der har undgåetbearbejdning af sorgen, kan det være fordelagtigt med dybdegående bearbejdelse af tabet og omstændighederne omkring dødsfaldet, evt. kombineret med gradvis eksponering for påmindere. For personer, som i høj grad har fokuseret på sorgen og befundet sig i det tabsorienterede spor, vil der være et større fokus på gradvist at acceptere tabet og at få en større afstand til det.