Psykolog i Helsingør

Den psykologiske praksis Psykologerne Johansen & Kristoffersen i Helsingør behandler psykologiske problemstillinger med en kognitivt adfærdsterapeutisk tilgang. Dette fokus betyder, at du som klient ved vores praksis kan forvente, at vores psykologer arbejder ud fra evidensbaserede behandlingsformer og metoder. I det følgende kan du læse mere om vores praksis i Helsingør på Nordsjælland. Der beskrives blandt andet hvad en psykolog er og kan, hvad kognitiv adfærdsterapi indebærer, samt hvilke behandlingsområder vi primært beskæftiger os med. Du kan eventuelt navigere direkte til en sektion ved at klikke herunder.

Spring til:
– Hvad kan du forvente af en psykolog?

– Hvilke typer forløb, behandling og undersøgelse tilbyder I?
– Hvordan ser et terapiforløb typisk ud?
– Hvordan fungerer kognitiv adfærdsterapi?
– Hvad betyder det, at terapien er evidensbaseret?
– Hvilke behandlingsområder arbejder I med?
– Hvad med alt det praktiske?

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad kan du forvente af en psykolog?

Psykolog er en beskyttet titel, hvilket betyder, at kun personer, som gennemfører både bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi, må benytte sig af denne titel. En psykolog adskiller sig altså fra psykoterapeuter og coaches, eftersom psykologer er universitetsuddannede inden for psykologien.  

En klinisk psykolog er en psykolog, der har valgt at specialisere sig i det psykoterapeutiske arbejde, som beskæftiger sig med mennesker og bedring af psykiske problemstillinger gennem samtale. En børnepsykolog er ligeledes en klinisk psykolog, som har dygtiggjort sig i psykoterapi inden for børneområdet. Vores kliniske psykologer arbejder ud fra en evidensbaseret metode, således at der skabes de bedste muligheder for effektiv psykoterapi og dermed bedringKlinikken Psykologerne Johansen & Kristoffersen i Helsingør tilbyder nøje tilrettelagte psykoterapiforløb, der varetages af dygtige kliniske psykologer og børnepsykologer.  Som psykolog er det vigtigt at respektere den relation, der indgås med klienten, sådan at psykologen møder klienten med et åbent sind og tilgodeser individuelle forskelle. 

I den forbindelse er det vigtigt, at psykologen har evnen til at vurdere den bedste behandling for den enkelte klient. Det bør samtidig fremhæves, at en psykolog naturligvis har tavshedspligt  

Målet med psykoterapien, der består i samtaler mellem klienten og psykologen, er, at klienten får hjælp til at bearbejde sine problematikker. Den kliniske psykologs spidskompetence er netop at føre psykoterapeutiske samtaler, hvor klienten guides og spørges ind på en sådan måde, at klienten får en bedre forståelse for og redskaber til at afhjælpe de psykiske problemstillinger. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen arbejder vores psykologer ud fra kognitiv adfærdsterapisom er den bredest anvendte samt mest evidensbaserede tilgang til psykoterapi.  

Mød psykolog Asger Nielsen

Hvilke typer forløb, behandling og undersøgelse tilbyder I?

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen Helsingør på Nordsjælland tilbyder vi forskellige typer forløb. De mest almindelige forløb er individuelle konsultationer, der varetages af den psykolog, der er det bedste match til lige netop din problemstilling. Individuelle samtaler tilbydes både til voksne og unge. Vi tilbyder tillige forældresamtaler, hvor det drejer sig om et yngre barn, og disse kan eventuelt kobles med familiesamtaler, hvor både I som forældre og jeres barn deltager i konsultationerne. Ligeledes er det muligt at få et forløb med parterapi, hvor begge parter deltager i konsultationer med henblik på at forbedre relationen og/eller kommunikationen mellem parterne.

Udover disse konsultationstyper tilbyder vi deslige konsultationer i dit hjem eller andre steder, for eksempel i forbindelse med eksponering. Slutteligt tilbyder vi konkrete forløbspakker som for eksempel fobipakken til specifikke fobier, eller Cool Kids for børn med angst samt Cool Little Kids for forældre til små børn i førskolealderen med angst.

Hertil tilbyder vi en bred vifte af psykologiske undersøgelser såsom intelligens- og personlighedstests, neuropsykologiske undersøgelser, kliniske undersøgelser og diagnostiske tests. I den forbindelse tilbyder vi desuden observation og udredning.

Læs mere om behandling af børn og ungeLæs mere om parterapiLæs mere om undersøgelser

Hvordan ser et terapiforløb typisk ud?

Et typisk terapiforløb med individuelle konsultationer starter oftest med, at du henvender dig vores klinik, enten telefonisk eller via e-mail. Herefter vil du tildeles en tid til en visiterende samtale ved den psykolog, der besidder de bedste kompetencer til at varetage netop din problemstilling. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyder vi kort ventetid, og vi bestræber os på, at en ny klient kan tilbydes en visiterende samtale inden for to til tre uger. Hver session hos os varer 50 minutter.

Inden for kognitiv adfærdsterapi eller KAT er struktur essentielt. Terapien består blandt andet af faste elementer i terapiudformningen samt hjemmearbejde mellem sessionerne. Vigtigt for terapien er ligeledes, at psykologen indgår i et aktivt samarbejde med klienten helt fra begyndelsen. På den måde har klienten mulighed for at præge samtalernes indhold og form, sådan at terapien effektiveres og tilrettelægges til lige netop det enkelte individ.

Målet for den indledende fase af psykoterapiforløbet er, at klient og psykolog bliver fortrolige med hinanden i den terapeutiske relation, samt at klienten får mulighed for at udfolde den aktuelle problematik. Psykologen vil herefter foretage en vurdering ud fra evidensbaserede metoder. Psykologen har ligeledes mulighed for at benytte sig af tests for at få uddybet de specifikke udfordringers omfang.

Herefter påbegyndes interventionsfasen, hvor psykologen benytter sig af evidensbaserede terapeutiske værktøjer for at imødekomme den givne problematik, hvortil klientens bedring faciliteres.

Dette kan eksempelvis omfatte en udforskning af særlige mønstre i tanker og adfærd samt adfærdseksperimenter, tankeeksperimenter eller eksponering i det kliniske rum. Derudover har hjemmearbejde en fremtrædende rolle inden for kognitiv adfærdsterapi, og klienten kan for eksempel blive bedt om at prøve specifikke ting eller udfylde særlige skemaer mellem sessionerne. Hensigten med denne fase bliver altså at koncentrere sig om nogle af de processer, der er og har været med til at udløse og vedligeholde den psykiske problemstilling, så der skabes rum for at ændre disses negative indvirkninger.

De hjemmeopgaver, som klienten bliver stillet, vil ofte tage sit afsæt i den aktuelle terapisession. På den måde bliver hjemmeopgaverne et afgørende bindeled i kognitiv adfærdsterapi, eftersom konkrete øvelser eller taktikker kobles sammen med klientens dagligdag. Lidt efter lidt vil klienten altså blive mere fortrolig med inkorporeringen af de tilegnede redskaber i det daglige liv, sådan at klienten bliver sin egen terapeut.

Når klient og psykolog sammen har opnået tilfredsstillende forbedringer i interventionsfasen, afsluttes forløbet gennem det, der kaldes tilbagefaldsforebyggelse. I denne del af forløbet stilles der skarpt på at forebygge eventuelle tilbagefald efter endt forløb. På den måde klæder psykologen klienten på til at opretholde de fremskridt, der er opnået gennem terapiforløbet.

Lær mere om psykoterapi

Hvordan fungerer kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi, forkortet KAT eller på engelsk CBT, centrerer sig om det indbyrdes forhold mellem tanker, følelser, adfærd og fysiske symptomer, som påvirker hinanden, når psykiske problematikker udløses og opretholdes. KAT er en meget udbredt tilgang til terapi og kan siges at være den mest anerkendte form for psykoterapi i internationalt regi. Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsform til bedring af en lang række psykiske udfordringer og problemstillinger. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen beskæftiger vi os netop med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi. Her baserer behandlingsforløbene sig på metoder, der har bevist effekt og er videnskabeligt underbyggede. Den kognitive adfærdsterapi tager sit afsæt i adfærdsterapi og kognitiv terapi, hvor hensigten er at ændre uhensigtsmæssige mønstre, der opstår i tanker og adfærd, for at sætte rammerne for psykisk bedring hos den enkelte klient.

Derudover er det et hovedtræk ved kognitiv adfærdsterapi, at behandlingen bygger på den enkelte klients problematikker og behov.

Behandlingen integrerer på den måde både klientens unikke livssituation, den bedste eksisterende forskning inden for psykoterapi, samt psykologens erfaringsbaserede viden omkring den aktuelle psykiske udfordring. Ved at praktisere evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi sætter vi altså rammerne for en tryg og veldokumenteret behandlingsform, der samtidig imødegår den enkelte klients behov og ønsker.

I kognitiv adfærdsterapi tages der udgangspunkt i, at den menneskelige perception aldrig er neutral. Det betyder altså, at vi oplever os selv og verden på en særlig måde, og at vi aldrig kan være objektive. KAT antager, at vores perception er selektiv, hvorved særlige elementer tillægges særlig betydning for forskellige mennesker – bevidst eller ubevidst. Man kan sige, at vi observerer verden gennem særlige briller, som er formet af alle vores forudgående oplevelser og erfaringer i livet.

Dette synspunkt uddybes yderligere, når man undersøger, hvordan den kognitive adfærdsterapi forstår psykiske udfordringer – nemlig ud fra de fire komponenter; tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler. For at skabe et overblik over, hvordan de fire komponenter samarbejder, kan der gøres brug af en figur, der kaldes den kognitive diamant.

Den kognitive diamant

Eksempelvis kan vi opfatte en særlig situation som utryg (tanke), og blive bange (følelse), hvilket får pulsen til at stige (kropsligt signal), hvorefter vi forsøger at flygte (adfærd) – selvom ikke alle ville anskue situationen som utryg. Eksemplet tydeliggør, hvorledes de fire komponenter samarbejder og forstærker hinanden.

Den kognitiv adfærdsterapeutiske metode kan meget groft opdeles i henholdsvis den kognitive del, det vil sige tankearbejdet, og den adfærdsmæssige del.

Heri ligger en antagelse om, at man ikke direkte kan gå ind og ændre på hverken sine følelser eller kropslige fornemmelser. Derimod er vores kognitive processer (tanker) og adfærd i langt højere grad påvirkelige, når man træffer bevidste valg, og ved at påvirke disse to elementer, kan man indirekte påvirke følelser og fysiske symptomer positivt.

Læs mere om kognitiv adfærdsterapi

Hvad betyder det, at terapien er evidensbaseret?

At kognitiv adfærdsterapi er evidensbaseret betyder, at det er en terapiform, der har vist sig at være effektiv i kliniske studier over gentagne forsøg. Når et sådant studie udføres, måler man, hvor effektiv den givne terapiform er for patientgrupper, der sammenlignes med kontrolgrupper. Der undersøges herefter, om terapiformen understøttes af tilstrækkelig evidens, samt hvorvidt den overholder diverse krav om konsistens, generaliserbarhed med videre. Hvis terapien således kan siges at opfylde alle disse krav, kan den kaldes evidensbaseret.

Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, der er bedst underbygget af videnskaben overhovedet, og det er derfor den terapiform, vi benytter os af hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen i Helsingør. Noget af det, der gør terapiformen så effektiv, er, at den baserer sig på specialiserede behandlingsmanualer, der er tilpasset og underbygget for de enkelte lidelser. Dette sikrer, at den behandling og metode, der benyttes ved en given problemstilling, tidligere har vist sig at have en effekt for den samme psykiske problemstilling. Nedenstående ses nogle af de behandlingsområder vi primært beskæftiger os med i vores Helsingør-klinik i Nordsjælland.

Hvilke behandlingsområder arbejder I med?

Ved vores praksis i Helsingør tilbyder vi forskningsbaserede kognitiv adfærdsterapi til behandling af psykiske problematikker hos børn, unge og voksne. Behandlingen af børn og unge adskiller sig fra behandlingen af voksne, ved at barnets eller den unges omgivelser, heriblandt forældre, inddrages så vidt det er muligt. Herunder følger en kort opsummering af vores hyppigste behandlingsområder. Ellers kan du se en komplet oversigt over, hvilke problematikker vi behandler, her.

OCD

Obsessiv–kompulsiv lidelse, som lidelsen kaldes på dansk, er en angstlidelse, der karakteriseres ved tvangstanker og tvangshandlinger. Terapien beskæftiger sig med at påvirke personens forhold til sine tanker bl.a. ved hjælp af metakognition, idet der samtidig anvendes såkaldt eksponering med responshindring. Her vil klienten og psykologen trinvis fremkalde tvangstanker i et kontrolleret miljø, hvorefter klienten øver sig i at afholde sig fra tvangshandlinger. Denne del af behandlingen giver personen afhjælpende erfaringer, som kan bidrage til at mindske behovet for tvangsadfærd fremadrettet.

Læs mere om OCD

Der findes mange forskellige angstlidelser, hvor det fælles element er en overdreven og ubehagelig angstreaktion forbundet med særlige forhold eller omstændigheder. Vi arbejder meget med angstlidelser, og kognitiv adfærdsterapi har vist sig utrolig anvendelig i behandlingen af alt fra generaliseret angst til fobier til panikanfald. Behandlingen af angst søger på den ene side at undersøge og korrigere uhensigtsmæssige antagelser vedrørende det angstfremkaldende og på den anden side at arbejde helt konkret og adfærdsrettet med ens handlinger og reaktioner i angstfremkaldende omstændigheder. Her er særligt eksponering et virkningsfuldt værktøj.

Læs mere om angstlidelser

Tristhed, manglende engagement, søvnproblemer, selvmordstanker og dårlig selvtillid er alle symptomer på den udbredte psykiske lidelse, der betegnes depression. I den kognitive del af behandlingen søger psykologen at omstrukturere de tankemønstre, der er med til at opretholde klientens følelse af nedtrykthed. I den adfærdsmæssige del af terapien fokuseres der på at skabe hensigtsmæssig adfærd, sådan at eksempelvis social isolation undgås.

Læs mere om depression

ADHD eller attention-deficit hyperactivity disorder er en tilstand, der blandt andet karakterises ved, at barnet har problemer med at sidde stille og koncentrere sig over tid. ADHD kommer blandt andet til udtryk ved forstyrrelser i opmærksomhed, impulsivitet og aktivitet samt koncentrationsbesvær. Behandling af ADHD indebærer blandt andet træning, der skal påvirke barnets adfærd, sådan at negative adfærdsmønstre begrænses.

Læs mere om ADHD

Panikangst er en form for angstlidelse, hvor den berørte pludselig oplever panikanfald, selvom det ikke er specifikke omgivelser, der har skabt den udløsende effekt. Behandlingen af panikangst består blandt andet i psykoedukation, sådan at klienten får en forståelse for de psykiske og kropslige mekanismer, der ligger bag den oplevede panik. Herudover beskæftiger man sig med at omstrukturere den måde, klienten opfatter situationer, sådan at man ændrer de negative tanker til mere hensigtsmæssige tanker. Eksponering er omdrejningspunktet for den adfærdsmæssige del af terapien. Her udsættes klienten for interoceptiv eksponering, sådan at klienten lærer mestringsstrategier ifm. panikanfald og lærer, at frygten ikke er berettiget.

Læs mere om panikangst

Social angst kommer til udtryk som angst for og problemer med at interagere med andre mennesker. Hvis man lider af social angst, vil man ofte opleve at være overopmærksom på egen opførsel og andres tanker derom. Den kognitive del af behandlingen for social angst centrerer sig om de negative tanker, der opstår, når klienten oplever den sociale angst. Der arbejdes her både med de antagelser, klienten har overfor sig selv, men også overfor omverdenen. Den adfærdsmæssige del af behandlingen tager sit afsæt i social eksponering, hvor psykologen gradvist introducerer klienten for social interaktion i kontrollerede omgivelser.

Læs mere om social angst

En fobi kan beskrives som en type angst, der karakteriseres ved, at frygten centrerer sig om et særligt objekt eller en særlig situation. Den kognitiv adfærdsterapeutiske behandling af fobier tager sit afsæt i gradvis eksponering samt psykoedukation. Behandlingen af specifikke fobier er blandt de behandlingsformer, der har højst succesrate. Forskning viser, at behandling fører til signifikant bedring hos 90-95 % af dem, der modtager kognitiv adfærdsterapi for deres fobi, og at resultater opnås på 5-10 sessioner for de fleste typer specifikke fobier. I vores praksis på Nordsjælland tilbydes behandling af fobier både som almindelig individuel terapi og som et intensivt forløb kaldet fobipakken, som du kan læse mere om her.

Læs mere om specifikke fobier

At bekymre sig er menneskelig mekanisme, der er vigtig for vores velbefindende. Dog kan bekymringerne tage overhånd og blive styrende for tanker og adfærd. Disse overdrevne bekymringer er meget fremtrædende for personer med generaliseret angst. Behandlingen af generaliseret angst består blandt andet i at udfordre og omstrukturere klientens tanker og antagelser om sig selv og verden på en sådan måde, at bekymringerne mindskes. Derudover vil psykologen oftest også benytte sig af metakognition, hvilket vil sige, at der arbejdes med de antagelser klienten gør sig om sine bekymrede tanker.

Læs mere om generaliseret angst

PTSD er en efterreaktion, der sommetider kan opstå efter traumatisk oplevelse eller hændelse. PTSD opstår, når følgevirkningerne ifm. Et psykologisk traume bliver så belastende for den berørte, at det i høj grad har betydning for vedkommendes livskvalitet. Kognitiv adfærdsterapi, som vi tilbyder hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen i Helsingør, anses for at være en af de bedste behandlingsformer til bedring af PTSD. Den specifikke behandling af PTSD varierer alt efter hvorledes og i hvilken grad lidelsen har sit udtryk.

Læs mere om traumer og PTSD

Stress rammer flere og flere og er en lidelse, hvor kroppen er i øget beredskab og derfor overanstrenges. Stress betragtes som både en psykisk og fysisk tilstand, hvortil kognitiv adfærdsterapi anses som en af de mest effektive behandlingsformer. Første skridt i behandlingen er at reducere den overbelastning, som klienten lider under. Herefter ydes der i den adfærdsmæssige del af behandlingen hjælp til at lære at strukturere og systematisere opgaver, sådan at klienten bedre kan overkomme sine hverdag. I den kognitive del af behandlingen søger psykologen at udfordre de tankemønstre, der har gjort klienten sårbar overfor forhøjet stressniveau.

Læs mere om stress

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker flere parametre såsom adfærd og social interaktion. Symptomerne på autismespektrumforstyrrelse og graden af funktionsnedsættelse varierer fra person til person. Der findes ingen behandling, der kan kurere autisme, men ved hjælp af terapeutiske tiltag kan der kompenseres for de udfordringer, som personer med autisme oplever. Behandlingen ved børn med autisme består blandt andet i at hjælpe forældre til at tilrettelægge og tilpasse hverdagen for barnet, sådan at komplikationer undgås. Desuden kan der i alle tilfælde at autisme anvendes kognitiv adfærdsterapi til behandling af komorbide problematikker som angst og depression.

Læs mere om autismespektrumforstyrrelser

På vores klinik i Helsingør tilbyder vi ligeledes terapi til afhjælpning af vredesproblemer. Man kan tale om et vredesproblem, såfremt vreden opstår som den primære reaktion i det daglige liv, eller hvis vreden bliver en betydelig udfordring for den berørte. Behandlingen af vredesproblemer centrerer sig om at danne mere hensigtsmæssige tankemønstre, sådan at de negative tanker udfordres, idet der samtidig arbejdes på at give klienten redskaber til at kontrollere sin vrede, sådan at der ydes en mere hensigtsmæssig reaktion.

Læs mere om vrede

Utilstrækkelighed, skyld, mindreværd og selvhad er alle symptomer på dårligt selvværd. Dårligt selvværd kan i høj grad siges at påvirke den berørte liv, og ofte vil personen føle, at vedkommende ikke har ret til at føle sig lykkelig. I behandling af dårligt selvværd med kognitiv adfærdsterapi skaber psykologen rum til, at klienten kan lære at udfordre de selvkritiske tanker og bremse de negative mønstre. Derudover arbejdes der på at ændre den etablerede adfærd.

Læs mere om selvværdsproblematikker

Søvn er en af de helt afgørende faktorer for, hvor godt vi har det. Nedsat søvn, søvnmangel, tidlig opvågning og træthed kan have stor indflydelse på mange forhold – heriblandt mental funktion i dagligdagen. Søvnproblemer og insomni kan behandles på gennemsnitligt 5 sessioner og er dermed et af de mere afgrænsede forløb, vi kan tilbyde hos vores dygtige psykologer i Helsingør.

Læs mere om søvnproblemer

Undersøgelser

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen i Helsingør tilbyder vi evidensbaserede undersøgelsesforløb. Undersøgelserne tilbydes til både børn, unge, voksne og familier og skræddersys efter netop dit/jeres behov. Vi foretager mange forskellige undersøgelser såsom kliniske og diagnostiske undersøgelser, neuropsykologiske undersøgelser samt personligheds-og intelligenstests. Derudover tilbyder vi også observation ifm. omfattende problemstillinger. Det er vigtigt for os, at vi får mulighed for at yde kvalificeret rådgivning om, hvilken undersøgelse, der er mest hensigtsmæssigt i din/jeres tilfælde, sådan at du/I selv har mulighed for at træffe en informeret beslutning.

Lær mere om undersøgelser og se oversigt

Hvad med alt det praktiske?

Klinikken Psykologerne Johansen & Kristoffersen Helsingør placerer sig i smukke omgivelser i udkanten af Helsingør med udsigt mod Øresund.

Strandvejsbussen stopper lige foran ejendommen, men ellers er der kun 15-20 minutters gang fra Helsingør Station. Der findes derudover offentlige parkeringspladser lige nedenfor ejendommen.

Efter samtalen vælger du selv hvilken betalingsmåde, du foretrækker at benytte, eftersom klinikken accepterer både Dankort/Visa, kontant, MobilePay samt faktura. Se prisliste her.

Sdr. Strandvej 40, st.tv.
3000 Helsingør