Kompleks PTSD

Kompleks posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD) en forholdsvis ny diagnose, der anvendes til at beskrive langvarige posttraumatiske problemstillinger. Personer, der lider af kompleks PTSD, har ofte symptomer ud over de almindelige PTSD-symptomer, og disse er ofte mere personligt gennemgribende. Lidelsen har en del til fælles med borderline personlighedsforstyrrelse, idet personer, der lider af denne personlighedsforstyrrelse, også ofte har været udsat for neglekt, mishandling eller seksuelt misbrug i barndommen. Fordi kompleks PTSD er en relativt ny diagnose, findes der ikke ret meget forskning i behandling af lidelsen. På grund af lidelsens overlap med PTSD og Borderline er der dog grund til at antage, at traume-fokuserede former for evidensbaseret behandling, herunder traume-fokuseret kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi, er effektive i behandlingen af kompleks PTSD. Kontakt os ved vores klinikker i Aarhus, Helsingør og på Frederiksberg for at høre nærmere.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om kompleks PTSD?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er kompleks PTSD?

PTSD står for posttraumatisk stresslidelse og er en angstlidelse, som kan sætte ind i kølvandet på en traumatisk hændelse. Kompleks PTSD er en relativt ny diagnose, som er blevet oprettet i tillæg til diagnosen PTSD, på den baggrund, at det posttraumatiske stress hos nogle mennesker breder sig til flere domæner i personens liv, end hvad PTSD-diagnosen beskriver. 

I lighed med PTSD har man ved kompleks PTSD været udsat for enten en enkelt situation eller en serie af situationer, der blev opfattet som ekstremt truende eller skræmmende, og hvor man frygtede for eget eller andres liv eller helbred. Sådanne situationer betegnes ofte som traumer eller traumatiske hændelser og er en diagnostisk forudsætning for både PTSD og kompleks PTSD. De traumatiske oplevelser er oftere af mere gentagende eller langvarige af karakter og er oftere oplevet i barndommen hos personer med kompleks PTSD end, hvad tilfældet er for personer med PTSD, selvom dette ikke er et diagnostisk krav 

Symptomerne ved kompleks PTSD omfatter de samme tre symptomdomæner, der kendetegner normal PTSD. Disse er 1) genoplevelse af traumet, 2) undgåelse af traumet og 3) øget årvågenhed over for mulig fare.  

Genoplevelse af traumet kan komme til udtryk som påtrængende minder, flashbacks eller mareridt og er ofte ledsaget af stærke, overvældende følelser. Undgåelse af traumet relaterer sig til, at personen undgår tanker eller minder om traumet, samtidig med at vedkommende undgår aktiviteter, begivenheder, mennesker eller andet, der på nogen måde minder personen om den traumatiske begivenhed. Øget årvågenhed kan f.eks. komme til udtryk ved, at man reagerer med frygt på f.eks. uventede lyde, eller at man har svært ved at sove eller at koncentrere sig på grund af konstant alarmberedskab.

Ved kompleks PTSD ses dog også yderligere symptomer, som ikke almindeligvis er til stede ved almindelig PTSD. Det ses blandt andet hyppigt, at man mere generelt har svært ved at regulere og kontrollere sine følelser.

Dette kommer til udtryk ved stærke følelsesmæssige reaktioner, som føles og udtrykkes mere intenst, end når andre personer udtrykker deres følelser. Man kan også have svært ved at styre sin vrede og kan komme med voldsomme følelsesmæssige udbrud. Mange oplever samtidig at være følelsesmæssigt upåvirkelige i visse situationer, og kan føle det som om, at man ikke er i kontakt med sine følelser eller kropslige reaktioner. Nogle beskrivelser oplevelsen som om, at de er i en osteklokke og afskåret fra deres normale oplevelse af verden. 

Ved kompleks PTSD ses også ofte vedvarende problemer i egen selvopfattelse. Mange har negative tanker om sig selv som forkastet eller værdiløs eller oplever skyld over det, som de selv har været udsat for. I nære relationer vil mange med kompleks PTSD have svært ved at stole på, at andre mennesker vil dem det godt, eller stole på, at andre kan holde af dem, grundet deres negative selvbillede.  

Såvel de følelsesmæssige som personlighedsmæssige symptomer nævnt herover har meget til fælles med lidelsen borderline personlighedsforstyrrelse også kaldet emotionel ustabil personlighedsstruktur. Denne lidelse er kendetegnet ved lavt selvværd og identitetsproblemer, svære humørsvingninger, frygt for at blive forladt samt en tendens til selvskadende adfærd. Borderline personlighedsforstyrrelse er desuden ofte relateret til oplevelser af neglekt eller misbrug i barndommen og har således et traumatisk element i lighed med kompleks PTSD. Der pågår stadig en international faglig debat omkring, hvordan og hvorvidt kompleks PTSD diagnostisk skal adskilles fra PTSD og Borderline personlighedsforstyrrelse.

Læs mere om PTSDTest dig selv for PTSD

Årsager til kompleks PTSD

Årsagen til, at nogle mennesker udvikler kompleks PTSD, antages at kunne findes i et kompliceret samspil mellem medfødte og miljømæssige faktorer. Oplevelsen af traumatiske hændelser samt disses intensitet og karakter fremgår i forskningen som den vigtigste enkeltfaktor for udvikling af kompleks PTSD. Samtidig øges risikoen for kompleks PTSD betydeligt med antallet af traumatiske hændelser.  

Dog kan oplevelsen af traumatiske begivenheder ikke stå alene som årsag til kompleks PTSD. Traumatiske oplevelser i sig selv er meget almindelige, og 80 % af alle mennesker oplever et psykisk traume i løbet af livet, menkun 8-12 % af disse oplever langvarige posttraumatiske reaktioner. Prædisponerende faktorer, såsom særlige personlighedstræk, forudgående angstlidelser eller depressive lidelser samt dårlig social støtte øger formentlig risikoen for udvikling af kompleks PTSD eller forværrer lidelsens forløb. 

Forekomst af kompleks PTSD

Kompleks PTSD er en ny diagnose, og der bliver aktuelt forsket i forekomsten af lidelsen. De nyeste studier viser en forekomst på 0.5-2.6%, målt i hhv. Tyskland og Israel. Ligesom ved andre angstlidelser lader der til at være flere kvinder end mænd, der rammes af kompleks PTSD. 

Almindelig PTSD har en livstidsprævalens på omkring 5 % hos mænd og 10 % hos kvinder. 

Behandling af kompleks PTSD

Da diagnosen kompleks PTSD er ny, er forskningen stadig i gang med at afdække den bedst mulige behandling. Dog viser traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi lovende resultater og anerkendes som en effektiv behandlingsform ved normal PTSD. Samtidig har dialektisk adfærdsterapi vist sig effektiv i behandlingen af borderline personlighedsforstyrrelse.

Eftersom kompleks PTSD tegner sig som en diagnose med elementer af begge disse lidelser, er det højst sandsynligt, at terapi med elementer og teknikker fra begge disse evidensbaserede behandlingsformer vil være effektiv i behandlingen også af kompleks PTSD. Hos psykologerne Johansen & Kristoffersen specialiserer vi os netop i evidensbaserede og tilpassede former for kognitiv adfærdsterapi, hvor behandlingen altid skræddersys til den enkeltes symptomer, problematikker og præferencer. Vi har praksisser beliggende på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.