Gruppeterapi for OCD

Hos psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyder vi gruppebehandling for personer med OCD. Behandlingen er videnskabeligt funderet og anvender kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring. Formålet med behandlingen er at reducere tvangstanker og tvangshandlinger og disses indvirkning på deltagernes liv. Gennem behandlingen tilegner gruppedeltagerne sig kundskab om OCD samt værktøjer til at håndtere og reducere OCD-symptomerne. Læs meget mere om vores forløb og behandling længere nede på siden, eller kontakt os for en konsultation ved vores praksis på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Gruppeterapi for OCD med kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi i gruppebehandling er undersøgt gennem forskning, hvor det er påvist, at der grundlæggende ses en høj virkning ved hjælp af denne behandlingsform. Ved gruppebehandling får man som deltager muligheden for at være i et forum med ligestillede. Det vil sige, at man møder andre, der oplever lignende problematikker og situationer som én selv, for således sammen og gensidigt at kunne arbejde sig mod bedring af den givne problemstilling.

Inspiration og idéer fra andre deltagere kan benyttes i fællesskab som hjælpemidler, og deltagerne kan finde støtte hos hinanden i udførelsen af vanskelige og angstprovokerende øvelser. Gruppeforløbet tilrettelægges, koordineres og afholdes af en psykolog.

I vores praksisser på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus tilbyder vi effektiv og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk gruppebehandling for OCD-ramte.

Viden og færdigheder du tilegner dig gennem gruppeforløbet

 • Forståelse af OCD’ens onde cirkel, herunder hvordan tvangshandlinger udgør en vedligeholdende faktor
 • Registrering, undersøgelse og forandring/ændring af dine tvangstanker
 • Identificere, undersøge og ændre logik og antagelser, der er forbundet med OCD’en
 • Genkende undgåelse og sikkerhedsadfærd
 • Kendskab til og udøvelse af forskellige strategier til at håndtere tvangstanker
 • Viden om og evne til at anvende forskellige strategier til at håndtere tvangshandlinger
 • Kunne vælge og tilpasse gode situationer til målrettet eksponering med responshindring for specifikke tvangstanker
 • Kunne udarbejde et OCD-hierarki dvs. en målrettet og gradvis plan for arbejdet med OCD’en
 • Kunne gennemføre eksponering med responshindring
 • Kunne identificere og korrigere evt. fejl i udførelsen af eksponering med responshindring for at øge effekten af behandlingen
 • Anvende tilbagefaldsforebyggelse, der reducerer risikoen for at gamle tvangstanker og tvangshandlinger vender tilbage eller at nye opstår

OCD-gruppeterapiens målgruppe

Gruppebehandlingen er udformet til voksne over 18 år. Vi bestræber os på, at gruppen sammensættes med udgangspunkt i alder og lige fordeling af køn. Der vil endvidere blive taget højde for den enkeltes symptom- og funktionsniveau.

Hver gruppe vil bestå af 6-8 deltagere.

Tilrettelæggelse af forløbet

Forløbet strækker sig over 12 sessioner á 2 timers varighed over 3-4 måneder. Sessionerne vil placere sig overvejende ugentligt men i den sidste del af forløbet, vil de finde sted med 14 dages mellemrum.

Behandlingen tilrettelægges individuelt. I starten af forløbet vil hver enkelt deltager arbejde med at udforme en problemliste, hvor der i fællesskab med psykologen sættes konkrete, målbare og realistiske mål for forløbet. Hver session vil omfatte psykoedukation, hvor der gives undervisning i OCD og behandlingsteknikkerne samt analyse og omstrukturering af de situationer, der giver angst og udløser tvangstanker såvel som tvangshandlinger. I slutningen af hver session vil der blive udformet hjemmeopgaver, som der skal arbejdes med til næste gang. Længere inde i forløbet vil der primært blive arbejdet med eksponering og responshindring.

Forløbet afsluttes med tilbagefaldsforebyggelse, hvor der udarbejdes en individuel plan for, hvordan tilbagefald undgås på bedst mulig vis.

Effekten af gruppeterapi for OCD

Effekten af et gruppeforløb omhandlende OCD har været underlagt undersøgelser i flere videnskabelige studier. Her peges der opsamlende på, at der eksisterer en høj effekt af behandlingen af OCD på denne gruppebaserede facon. Gruppeterapi med et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament fremviser en høj grad af bedring for deltagerne og opnår endda samme høje behandlingseffekt som brugen af individuel terapi til behandling af OCD.

Gruppebehandling af OCD i vores praksis er således videnskabeligt funderet med et ståsted i den kognitive adfærdsterapi, hvor der arbejdes på at reducere tvangstankernes omfang samt at normalisere handlinger.

Gruppeforløbets psykolog

I vores praksis varetages gruppeforløbene af psykolog Marius Tolstoy-Kristoffersen. Marius har stor erfaring med udredning og psykologisk behandling af OCD ved behandling af både børn og voksne. Marius har i den forbindelse omfattende erfaring med kognitiv adfærdsterapiterapi, som han har tilegnet sig både fra private kognitive praksisser men også fra den Psykiatrisk Center København, hvormed han har kendskab til den offentlige psykiatri. Marius er desuden partner og medejer af Psykologerne Johansen & Kristoffersen.

Pris på gruppeforløbet for OCD

For at sikre os, at et gruppeforløb for OCD er det, der passer bedst til netop din problematik og dermed giver den bedste effekt, skal alle potentielle deltagere starte med en indledende samtale hos psykolog Marius Tolstoy-Kristoffersen. Til den indledende samtale undersøges blandt andet de nuværende symptomer, og de konkrete situationer, hvor problemet kommer til udtryk, mulige opretholdende og forstærkende faktorer samt tidligere forsøg på håndtering af problemerne. Herudfra udformes den mest optimale behandlingsplan.

Den indledende samtale (50 minutter) koster: kr. 1.175
Pris for gruppeforløb (24 timer over 12 gange) koster: kr. 7.500
Når gruppen er etableret og startdatoen fastsat, vil der blive opkrævet en samlet betaling forud for gruppeforløbet.

OCD-Gruppeforløbets lokation

Alle sessionerne foregår i praksissens lokaler i København på adressen:
Psykologerne Johansen & Kristoffersen
Solbjergvej 3, 5.
2000 Frederiksberg

Dato for opstart

Grupper opstartes løbende, hver gang 6-8 personer har tilmeldt sig. For at skrives op til den næste gruppe bedes du tage kontakt på info@pjkp.dk eller via telefon: 32 13 03 00.

OCD generelt

OCD er en forkortelse for obsessiv kompulsiv tilstand, hvilket er en angstlidelse, som kendetegnes ved uønskede og tilbagevendende obsessioner (tvangstanker) og/eller kompulsioner (tvangshandlinger). Obsessioner kan tage form af tanker, ideer eller billeder, der opleves som indgribende, fremmede og uden for ens egen kontrol. Obsessioner forsøges ofte ignoreret, undertrykt eller neutraliseret gennem en kompulsion. Kompulsioner karakteriseres som rigid og ritualiseret adfærd, der baserer sig på regler uden rationel basis. Kompulsioner foretages for at mindske angst eller ubehag, og de kan eksempelvis komme til udtryk ved overdreven håndvask samt ved at tælle eller tjekke ting. Det føles ofte som nødvendige handlinger, men de bringer ikke tilfredsstillelse, og de opleves som ude af proportioner. Kompulsioner behøver ikke at være fysisk adfærd (som håndvask, tjekning e.l.) men kan også være mentale ritualer. Eksempler på mentale ritualer kunne være at tænke tilbage til en hændelse for at sikre sig at noget ikke er sket, forestille sig en specifik ting, tælle inde i hovedet, tænke en særlig sætning, mm.

Tvangstanker optræder i sjældne tilfælde alene (uden tvangshandlinger), mens enkelte personer primært udfører tvangshandlinger uden at opleve tvangstanker. Som oftest vil den OCD-ramte dog have en kombination af både tvangstanker og tvangshandlinger. Både tvangstanker og – handlinger erkendes af den OCD-ramte som værende eksempelvis meningsløse eller overdimensionerede, men den vedvarende fornemmelse af angst, der medfølger disse, bevirker at de færreste formår at bryde ud fra symptomerne uden professionel hjælp.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Behandling for OCD

Kognitiv adfærdsterapi har længe modtaget stor anerkendelse grundet dens gode behandlingsresultater for angstlidelser, og en særlig udgave af kognitiv adfærdsterapi tilpasset OCD har ligeledes demonstreret meget god effekt, – selv ved relativt kortvarig behandling. Denne særlige udgave navngives oftest kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring, og behandlingen adskiller sig fra almindelig kognitiv adfærdsterapi på flere væsentlige områder på baggrund af forskningsbaseret viden omkring de vedligeholdende mekanismer i OCD. Disse forskelligheder er af stor vigtighed, idet almindelig kognitiv adfærdsterapi ikke er vist effektiv mod OCD. Der skal i denne sammenhæng også anføres, at enkelte andre terapiformer endda har vist sig at kunne forværre OCD. Kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring er den eneste terapiform, der regnes som evidensbaseret psykoterapeutisk behandling af OCD.

Den kognitive del af behandlingen fokuserer i høj grad på, hvordan man forholder sig til ens tanker og betydningen af dem. I stedet for at fokusere på tankernes indhold, som ved klassisk kognitiv adfærdsterapi, bliver der arbejdet hen mod at ændre ens syn på egne tanker, tankeprocesser og tvangstanker til, at de er noget man ikke behøver at tillægge så meget opmærksomhed eller betydning.

Eksponering med responshindring ved OCD udføres ved, at klienten på en gradvis og nøje planlagt måde udsættes for de udløsende stimuli, der normalt aktiverer tvangstankerne og dermed fremkalder angst/ubehag. Klienten skal herefter bestræbe sig på ikke at udføre de kompulsioner, som denne almindeligvis ville gøre for at neutralisere angsten. Klienten skal holde sig fra at udføre tvangshandlinger og ritualer, indtil angstniveauet er faldet igen. Denne eksponering bliver udført med gradvist øget sværhedsgrad, på baggrund af et hierarki, som er konstrueret i samarbejde med psykologen for hver enkelt klient. På denne måde, er det muligt at arbejde målrettet og struktureret for gradvist at blive bedre til at udholde angsten og på sigt gøre den væsentligt mindre.

Ved at bruge både kognitiv terapi og eksponering med responshindring ændres tvangstankernes betydning, ubehaget reduceres og ritualer og tvangshandlingerne reduceres eller stoppes helt. På denne måde bliver OCD-ens indvirkning i ens liv minimeret, indtil den med tiden ikke er noget, man behøves at forholde sig noget særligt til.

Læs mere om OCD