Hvad er Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom er en diagnose inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser, også ofte kaldet autismespektrumforstyrrelser. Aspergers syndrom er en neuropsykiatrisk tilstand, som er karakteriseret ved alvorlig og vedvarende forstyrrelser i følgende tre hovedsymptomer:

  • Social interaktion
  • Afvigelser i kommunikation og sprog
  • Begrænset og/eller stereotypt adfærdsmønster

Symptomerne er således meget ens med symptomerne for infantil autisme. Ligesom ved autisme er Aspergers syndrom kendetegnet ved et forstyrret socialt samspil og kontaktvanskeligheder samt et indsnævret interessefelt og gentagen ensformig adfærd.

I modsætning til autisme er der ved Aspergers syndrom ingen klinisk signifikant forsinkelse i den generelle sprogudvikling, og personer med Aspergers syndrom udvikler kommunikativt sprog i løbet af de tre første leveår. Der ses heller ingen klinisk signifikant forsinkelse af den kognitive udvikling eller i udviklingen af alderssvarende selvhjælpsfærdigheder, tilpasningsevne (bortset fra, når det drejer sig om socialt samspil) og nysgerrighed overfor omgivelserne i barndommen. Den motoriske udvikling kan imidlertid være noget forsinket, og motorisk klodsethed er almindelig.

Personer med Aspergers syndrom har ikke en samtidig mental retardering, som mange personer med autisme har. Langt de fleste har en IQ over 70. De kan ofte have en fremragende hukommelse, gode evner til at lære udenad og tit meget godt udviklede færdigheder knyttet til specielle interessefelter. Deres evner er dog sædvanligvis ujævnt fordelt, så der foreligger ofte indlæringsvanskeligheder på nogle områder.

Til trods for, at der ikke ses en forsinket udvikling af ordforråd og sprogets formelle opbygning hos personer med Aspergers syndrom, har flere mange udfordringer forbundet med den sociale brug af sproget. Når personer med Aspergers syndrom taler, vil det ofte være om et specifikt interesseområde, som er ensformigt og tvangspræget. Samtalen vil ofte foregå som en monolog, hvor lytteren ikke inkluderes som en aktiv part af kommunikationen og blandt andet ikke har mulighed for forespørgsel eller udveksling af meninger. Derudover ses der ofte påfaldende stemmeføring samt en manglende sammenhæng mellem verbal og nonverbal kommunikation. Eksempelvis passer ansigtsudtryk og gestus sjældent sammen med de verbale meddelelser. Desuden har personer med Aspergers syndrom oftest svært ved at forstå hensigt og følelser bag deres egen og andres adfærd til trods for, at de på et rent intellektuelt plan sagtens kan snakke om følelser. Denne begrænsning viser sig fx ved, at mange ikke bliver følelsesmæssigt påvirket af andres reaktioner overfor dem. Personer med Aspergers syndrom mangler således socio-emotionel gensidighed, som viser sig gennem nedsat eller afvigende reaktion på andre menneskers følelser og/eller manglende situationsfornemmelse. Dette medfører også, at de oftest ikke er i stand til at udvikle venskaber med jævnaldrene, som indbefatter fælles interesser, aktiviteter og følelser.

Det er karakteristisk for personer med Aspergers syndrom, at de fremfor at se helheden fokuserer på detaljerne/de enkelte dele. Dette gælder bl.a. i læsning, hvor fokus er på de enkelte ord frem for indholdet og den underliggende mening i teksten. Hvis der i en sætning i en tekst indsættes fjolleord, vil personer med Aspergers syndrom derfor sjældent være i stand til at genkende disse. Dette i modsætning til personer uden Aspergers syndrom, som læser ud fra en mening i en sætning eller passage. Personer med Aspergers syndrom har derfor svært ved at forstå meningen og betydningen af ord og sætninger.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om Aspergers syndrom? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Komorbiditet ved Aspergers syndrom

De hyppigste samtidige lidelser blandt børn med Aspergers syndrom er adfærdsforstyrrelser, hvilket ses i omkring 40 % af tilfælde. Derudover har op i mod 40 % en angstlidelse. Især ses obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) oftere end i den generelle befolkning, hvilket sandsynligvis blandt andet skyldes det betydelige sammenfald i den tvangsprægede og ritualiserede adfærd, der kendetegner begge diagnoser. Derudover har en stor andel ADHD og/eller tics. Ca. 28 % opfylder kriterierne for ADHD, mens 20 % opfylder kriterierne for Tourettes syndrom.

Derudover forekommer depression ofte hos personer med Aspergers syndrom. Unge personer med Aspergers syndrom kan blive meget selvbevidste om deres sociale mangler og udelukkelse fra ”mainstream”, især i forbindelse med overgangen fra børne- til ungdomsalderen, hvor de jævnaldrende bliver meget vigtigere for ens selvbillede og selvværd. Dette kan medføre nedtrykt sindsstemning og en følelse af håbløshed.

Årsager til Aspergers syndrom

Der er enighed om, at Aspergers syndrom har en stærk arvelig komponent, hvor særlige genetiske dispositioner kan være medvirkende til udviklingen af Aspegers syndrom. Forskning peger dog på, at miljøfaktorer som infektioner og giftstoffer også kan spille en rolle. Den præcise årsag kendes dog ikke.

Forekomst af Aspergers syndrom

Man regner med, at ca. 1 ud af 300 har Aspergers syndrom, og at tilstanden er 3-10 gange hyppigere hos drenge end hos piger. Tilstanden opdages dog oftest først sent i udviklingen eller slet ikke, idet symptomerne kan skjules bag de gode kognitive og verbale evner.

Behandling af Aspergers syndrom

Der findes ingen helbredende behandling for den grundlæggende tilstand, men der eksisterer flere metoder, som hver for sig og/eller i kombination kan forbedre tilværelsen for personer med Aspergers syndrom samt deres familie. Det er vigtigt at stille diagnosen tidligt og sætte behandlingen i gang hurtigst muligt, da det kan udsætte yderligere tab af færdigheder og hindre yderligere fejludvikling. Generelt anses psykoedukation om årsagsforhold, symptommønster, fremtidsperspektiver m.m. som en vigtig del af behandlingen, idet forældrene herigennem kan få forståelse for deres barns adfærd og stille realistiske forventninger til dem. Endvidere kan børnenes indlæring af ny adfærd og aflæring af problemadfærd i væsentlig grad hjælpes ved konsekvent og målrettet anvendelse af gode forældrefærdigheder. Derfor er forældrerådgivning omkring anvendelse af konsekvenser og tilpasning af familiens fysiske og psykosociale miljø til det enkelte barns udfordringer vigtig for at begrænse lidelsens negative effekt på udviklingen og samtidig fremme positiv udvikling.

Der er som beskrevet forhøjet forekomst af andre psykiske lidelser blandt mennesker med Aspergers syndrom, især adfærdsforstyrrelser, angstlidelser, Tourettes syndrom og depression. Disse lidelser kan effektivt behandles med kognitiv adfærdsterapi – også når de optræder sammen med Aspergers syndrom. Selv om den underliggende autismespektrumforstyrrelse regnes som kronisk, er adækvat behandling af de samtidig lidelser ekstremt vigtig, idet forskning viser at børn, unge og voksne med Aspergers syndrom og samtidige lidelser har et betydelig lavere funktionsniveau end dem, der kun har Aspergers syndrom.