Aspergers syndrom

Aspergers syndrom er en udviklingsforstyrrelse, som falder inden for feltet kaldet autismespektrumforstyrrelser eller ASF. Tilstanden er karakteriseret ved stereotype adfærdsmønstre samt forstyrrelser i social interaktion og kommunikation, men adskiller sig fra autisme ved ikke at omfatte sproglig eller kognitiv forsinkelse. Der findes ingen helbredende behandling for Aspergers syndrom, men flere metoder, herunder psykoedukation og forældretræning, kan forbedre tilværelsen og fremme positiv udvikling hos børn og voksne med forstyrrelsen. Samtidig optræder der i mange tilfælde andre sammenfaldende psykiske lidelser, hvoraf de fleste kan behandles med kognitiv adfærdsterapi, hvilket i høj grad forbedrer funktionsniveauet og livskvaliteten for personer med Aspergers syndrom. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen i Aarhus, Helsingør og på Frederiksberg tilbyder vi skræddersyet behandling til personer og familier ramt af Aspergers syndrom og eventuelle sammenfaldende psykiske lidelser. Du kan teste dit barn for ASF her.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om Aspergers syndrom? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom er en diagnose, som falder inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser og betegnes en autismespektrumforstyrrelse. Aspergers syndrom er en neuropsykiatrisk tilstand, som er karakteriseret ved alvorlig og vedvarende forstyrrelser på følgende tre hovedområder:

  • Social interaktion
  • Kommunikation og sprog
  • Adfærdsmønstre, som ofte er begrænsede og/eller stereotype

Symptomerne ved Aspergers er således meget lig symptomerne på infantil autisme. Ligesom ved autisme er Aspergers syndrom kendetegnet ved et forstyrret socialt samspil og kontaktvanskeligheder samt et indsnævret interessefelt og gentagen ensformig adfærd.

I modsætning til autisme er der ved Aspergers syndrom dog ingen klinisk signifikant forsinkelse i den generelle sprogudvikling, og personer med Aspergers syndrom udvikler kommunikativt sprog i løbet af de tre første leveår. Der ses heller ingen klinisk signifikant forsinkelse af den kognitive udvikling eller i udviklingen af alderssvarende selvhjælpsfærdigheder, tilpasningsevne (bortset fra, når det drejer sig om socialt samspil) og nysgerrighed overfor omgivelserne i barndommen. Den motoriske udvikling kan imidlertid være noget forsinket, og motorisk klodsethed er almindelig.

Personer med Aspergers syndrom har desuden ikke en samtidig mental retardering, som forekommer hos mange personer autisme. Langt de fleste har således en IQ over 70. De kan ofte have en fremragende hukommelse, være gode til udenadslære og have meget veludviklede færdigheder knyttet til specifikke interessefelter. Deres evner er dog sædvanligvis ujævnt fordelt, således at der foreligger indlæringsvanskeligheder på nogle områder.

Til trods for, at der ikke ses en forsinket udvikling af ordforråd og sprogets formelle opbygning hos personer med Aspergers syndrom, har mange udfordringer forbundet med den sociale brug af sproget. Når personer med Aspergers syndrom taler, vil det ofte være om et specifikt interesseområde, som er ensformigt og tvangspræget. Samtalen vil ofte foregå som en monolog, hvor lytteren ikke inkluderes som en aktiv part af kommunikationen og blandt andet ikke har mulighed for forespørgsel eller udveksling af meninger. Derudover ses der ofte påfaldende stemmeføring samt en manglende sammenhæng mellem verbal og nonverbal kommunikation. Eksempelvis passer ansigtsudtryk og gestus sjældent sammen med de verbale meddelelser. Desuden har personer med Aspergers syndrom oftest svært ved at forstå hensigt og følelser bag deres egen og andres adfærd til trods for, at de på et rent intellektuelt plan sagtens kan snakke om følelser. Denne begrænsning viser sig f.eks. ved, at mange ikke bliver følelsesmæssigt påvirket af andres reaktioner overfor dem. Personer med Aspergers syndrom mangler således socio-emotionel gensidighed, hvilket viser sig gennem nedsat eller afvigende reaktion på andre menneskers følelser og/eller manglende situationsfornemmelse. Dette medfører også, at de oftest ikke er i stand til at udvikle venskaber, som indbefatter fælles interesser, aktiviteter og følelser.

Det er karakteristisk for personer med Aspergers syndrom, at de fremfor at se helheden fokuserer på detaljerne/de enkelte dele. Dette gælder bl.a. i læsning, hvor fokus er på de enkelte ord frem for indholdet og den underliggende mening i teksten. Hvis der i en sætning i en tekst indsættes fjolleord, vil personer med Aspergers syndrom derfor sjældent være i stand til at genkende disse. Dette står i modsætning til personer uden Aspergers syndrom, som læser ud fra en mening i en sætning eller passage. Personer med Aspergers syndrom har derfor svært ved at forstå meningen og betydningen af ord og sætninger.

Test dig selv for højfungerende autismeTest dit barn for Aspergers

Komorbiditet ved Aspergers syndrom

De hyppigste samtidige lidelser blandt børn med Aspergers syndrom er adfærdsforstyrrelser, hvilket ses i omkring 40 % af tilfælde. Derudover har op imod 40 % en angstlidelse. Især ses obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) oftere end i den generelle befolkning, hvilket sandsynligvis hænger sammen med det betydelige sammenfald i den tvangsprægede og ritualiserede adfærd, der kendetegner begge diagnoser. Derudover har en stor andel ADHD og/eller tics. Ca. 28 % opfylder kriterierne for ADHD, mens 20 % opfylder kriterierne for Tourettes syndrom.

Derudover forekommer depression oftere hos personer med Aspergers syndrom. Unge med Aspergers syndrom kan blive meget selvbevidste omkring deres sociale mangler og udelukkelse fra ”mainstream”, især i forbindelse med overgangen fra børne- til ungdomsalderen, hvor jævnaldrende bliver afgørende for ens selvbillede og selvværd. Dette kan medføre nedtrykt sindsstemning og en følelse af håbløshed.

Årsager til Aspergers syndrom

Der er enighed om, at Aspergers syndrom har en stærk arvelig komponent, hvor særlige genetiske dispositioner kan være medvirkende til udviklingen af Aspegers syndrom. Forskning peger dog på, at også miljøfaktorer såsom infektioner, giftstoffer eller fødselskomplikationer kan spille en rolle. Den præcise årsag hertil kendes dog ikke. Vaccination har ikke vist en effekt på risikoen for udvikling af autismespektrumforstyrrelser.

Forekomst af Aspergers syndrom

Man regner med, at ca. 1 ud af 300 lider af Aspergers syndrom og at tilstanden er 3-10 gange hyppigere hos drenge end hos piger. Tilstanden opdages dog oftest først sent i udviklingen eller slet ikke, idet symptomerne kan skjules bag de gode kognitive og verbale evner.

Behandling af Aspergers syndrom

Der findes ingen helbredende behandling for den grundlæggende tilstand, men der eksisterer flere metoder, som hver for sig og/eller i kombination kan forbedre tilværelsen for personer med Aspergers syndrom samt deres familie. Det er vigtigt at stille diagnosen tidligt og sætte behandlingen i gang hurtigst muligt, da dette kan forhindre yderligere tab af færdigheder og yderligere fejludvikling. Generelt anses psykoedukation vedrørende årsagsforhold, symptommønster, fremtidsperspektiver m.m. som en vigtig del af behandlingen, idet forældrene herigennem kan få forståelse for deres barns adfærd og stille realistiske forventninger til dem. Endvidere kan børnenes indlæring af ny adfærd og aflæring af problemadfærd i væsentlig grad hjælpes ved konsekvent og målrettet anvendelse af gode forældrefærdigheder. Derfor er forældrerådgivning omkring anvendelse af konsekvenser og tilpasning af familiens fysiske og psykosociale miljø til det enkelte barns udfordringer vigtig for at begrænse lidelsens negative effekt på udviklingen og samtidig fremme positiv udvikling.

Der er som beskrevet forhøjet forekomst af andre psykiske lidelser blandt mennesker med Aspergers syndrom, især adfærdsforstyrrelser, angstlidelser, Tourettes syndrom og depression. Disse lidelser kan effektivt behandles med kognitiv adfærdsterapi – også når de optræder sammen med Aspergers syndrom. Selv om den underliggende autismespektrumforstyrrelse regnes som kronisk, er adækvat behandling af de samtidig lidelser ekstremt vigtig, idet forskning viser at børn, unge og voksne med Aspergers syndrom og samtidige lidelser har et betydelig lavere funktionsniveau end dem, der kun har Aspergers syndrom.

Kontakt os, hvis du ønsker at booke tid til behandling af aspergers syndrom. Vi tilbyder psykologhjælp ved vores praksisser i Aarhus, Helsingør og på Frederiksberg og kan tilbyde kort ventetid.