Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i en persons tanker som opretholdende og udløsende for psykiske problematikker. Kognitiv terapi blev udviklet af Aron Beck tilbage i 60’erne, og bruges i dag primært som et element i den bredere terapiform kognitiv adfærdsterapi (KAT). Dog benyttes begrebet kognitiv terapi sommetider blot synonymt med kognitiv adfærdsterapi. Se siden kognitiv adfærdsterapi for en fyldestgørende forklaring af den terapiform, vores psykologer tilbyder i praksissen på Frederiksberg, i Helsingør og i Aarhus, eller læs videre for at lære mere om kognitiv terapi mere specifikt.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi baserer sig på den forskningsbaserede model sommetider kaldet den kognitive diamant. I denne forstås tanker, følelser, handlinger og kropslige signaler som interagerende enheder, der hver især påvirker og forstærker hinanden i vores oplevelse af specifikke situationer. Ordet kognitiv betyder “omhandlende tanker” og illustrerer det forhold, at den kognitive terapi primært går ind og arbejder med det tankemæssige hjørne af diamanten. 

Målet med den kognitive terapi er således at identificere og ændre på uhensigtsmæssige tankemønstre (kognitioner), som kan påvirke og forstærke de tre andre hjørner og dermed hæmme en persons velvære og livsudfoldelse. I sin oprindelige form, som dog ikke længere anvendes af forskningsbaserede kognitive psykologer, fokuserede kognitiv terapi udelukkende på, at udforske, undersøge og ændre tankemønstre. I sin nuværende udgave er kognitiv terapi dog blot ét af elementerne i kognitiv adfærdsterapi. Således indgår også typisk et adfærdsmæssigt element, altså adfærdsterapi, hvor fokus ligger på at ændre en persons konkrete handlemønstre.  

Tilsammen virker kognitiv adfærdsterapi altså på to hjørner af den kognitive diamant: henholdsvis tankerne (kognitiv terapi) og adfærden (adfærdsterapi). Ved vores psykologpraksis praktiserer vi netop terapiformen kaldet evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, hvor behandlingen skræddersys til den enkelte persons problematikker, livsforhold og behov baseret på den bedste aktuelle forskning og psykologens erfaring på området. På den måde sikrer vi en behandling, der er veldokumenteret med påvist effektiv, og som samtidig har individet for øje. 

Læs mere om kognitiv adfærdsterapiLæs mere om adfærdsterapi
Den kognitive diamant

Hvordan fungerer kognitiv terapi?

Som nævnt tager den kognitive terapi afsæt i kognitionerne – det vil sige tankerne – i den kognitive diamant. Udgangspunktet er, at man som individ har fået en række oplevelser og erfaringer i livet, som gør, at man tænker på bestemte måder om bestemte ting og situationer. Når det kommer til psykisk lidelse, kan man tale om, at man grundet tidligere oplevelser har visse antagelser og får bestemte uhensigtsmæssige automatiske tanker, som forsager ubehagelige følelser, kropslige reaktioner og adfærd i bestemte situationer. 

For at tage et eksempel kan en person måske være vokset op i et miljø, hvor sygdom konstant blev italesat, eller hvor sygdom eller død forekom hos flere nærtstående familiemedlemmer. Vedkommende bliver som voksen enormt opmærksom på sygdomstegn og får tilbagevendende tanker som ”jeg lider af en dødelig sygdom” eller ”måske har jeg hjernekræft uden at vide det”. Når disse tanker melder sig (kognitioner), forstærkes fornemmelser i kroppen, og personen mærker måske hjertebanken, svimmelhed eller vejrtrækningsproblemer (kropslige signaler), hvilket fører til angst eller frygt (følelser) og får personen til at gå til lægen (adfærd). De fire aspekter forstærker og opretholder hinanden således, at personen lider stærkt under sin problematik og eventuelt lever op til en diagnose. 

Eksemplet illustrerer, hvorledes man kan indlære bestemte tankemønstre tidligere i livet, som senere bliver uhensigtsmæssige. Idéen med kognitiv terapi er, at man ved at omstrukturere disse tankemønstre kan ændre på alle fire hjørner af diamanten. Udgangspunktet er, at man ikke som sådan kan gå ind og ændre på konkrete følelser eller bede sit hjerte slå langsommere. I stedet kan man arbejde med tankerne, således at personen fortolker sine oplevelser på en sundere måde. Når de udløsende tanker er fraværende, brydes den onde cirkel, og personen vil ikke længere opleve angst.

Psykologerne Johansen & Kristoffersen konsultation

Hvad sker der i kognitiv terapi?

I begge praksisser, henholdsvis på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus, anvendes kognitiv adfærdsterapi i den psykologiske behandling. Afhængigt af problematikken vil terapien indeholde en større eller mindre andel kognitive elementer. For eksempel giver det ved OCD mening at have et stort adfærdsmæssigt element, hvor fokus ligger på at reducere tvangshandlinger, mens det ved personlighedsforstyrrelser i høj grad er kognitionerne, der stilles skarpt på. For de fleste problematikker er det mest hensigtsmæssige dog en kombination af de to, og der findes inden for kognitiv adfærdsterapi en lang række specifikke behandlingsformer og med elementer specialiseret til bestemte psykiske problematikker. 

den kognitive terapi samarbejder man konkret om at identificere aktuelle dysfunktionelle tanker og forestillinger, der er med til at opretholde specifikke problemer. Dette sker blandt andet ved, at psykologen benytter kognitive modeller til at sætte de opretholdende faktorer i system og perspektiv.

Modeller fungerer som en fælles forståelsesramme, man kan betragte problematikken ud fra, og hvorudfra man kan identificere lige præcis de tanker, følelser, kropslige signaler og handlinger, der udløses i kritiske situationer. Med dette samlede, overskuelige billede bliver det muligt at identificere, hvilke tankemønstre og antagelser, der skal arbejdes med.  

Ud fra denne viden tilrettelægges en plan, der har som mål at ændre på klientens vurdering af de svære eller angstprovokerende situationer samt styrke vurderingen af sig selv og sine muligheder for at klare situationerne. Heri indgår ofte praktiske øvelser med det formål at udfordre de negative antagelser i de konkrete situationer og øve sig i at være i situationerne, der tidligere har virket svære. 

For en mere fyldestgørende udpensling af et kognitivt adfærdsteoretisk forløb samt hvad du kan forvente af terapi hos os, henvises du til siden kognitiv adfærdsterapi.