Neuropsykologisk undersøgelse

Psykologerne Johansen & Kristoffersen tilbyder neuropsykologiske undersøgelser ved vores praksisser i Helsingør, på Frederiksberg og i Aarhus. Undersøgelserne har til formål at teste kognitive, psykologiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktioner. Gennem interviews og testning undersøges eksempelvis sprog, flydende ræsonneringsevne, visuo-spatiale funktioner, indlæring, arbejdshukommelse, kort- og langtidshukommelse, opmærksomhed, psykomotorisk tempo og eksekutive funktioner. Resultaterne i disse undersøgelser sammenlignes med gennemsnittet af personer af samme alder i befolkningen, for at undersøge, hvordan personen klarer sig i forhold til det forventelige niveau for køn og alder. Derefter kan præstationerne på de forskellige kognitive funktionsområder også sammenlignes med hinanden indad hos den samme person, hvilket kan afsløre, hvor personens egne styrker og svagheder ligger.

Undersøgelserne kan bruges til at kaste lys over individets muligheder, styrker og svagheder i relation til blandt andet uddannelse og arbejde eller som et led i diagnostisk udredning eller tilrettelæggelse af behandlingsforløb. Ud fra resultaterne af en neuropsykologisk undersøgelse kan psykologen udarbejde konkrete vurderinger, anbefalinger og handlingstiltag ift. givne problemstillinger i forskellige kontekster.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

Neuropsykologisk undersøglse er en klinisk undersøgelsesmetode, hvor man benytter præstationsmål fra en række forskellige tests til at belyse en persons kognitive, psykologiske, følelses- og adfærdsmæssige funktion. Det primære fokus er oftest at beskrive det generelle kognitive funktionsniveau samt hjernens underliggende, specifikke kognitive funktionsområder. Dette opnås ved et systematisk, detaljeret interview og efterfølgende standardiseret testning af de funktionsområder, der er relevante for den enkelte. Begrebet “kognition” henviser til tankeprocesser og diverse understøttende processer for mental funktion, og de kognitive hovedområder, der oftest indgår i en neuropsykologisk undersøgelse er: Sproglig funktion, visuo-spatiale funktioner, indlæring, arbejdshukommelse, kort- og langtidshukommelse, opmærksomhedsfunktion, psykomotorisk tempo, og eksekutive funktioner.

Hovedområderne bygger i høj grad på den forståelse af menneskelig intellekt og kognition, som fremkommer i CHC-teorien om kognitive egenskaber. I Cattell-Horn-Carroll teorien, som i dag er bredt anerkendt, forstås mentale funktioner som hierakisk opdelt.

70 “smalle” og meget specifikke egenskaber befinder sig i nederste lag, otte primære funktioner er i hierakiets midterste lag, og i øverste lag er den overordnede intelligens-faktor ved navn g, som beskriver en overordnet intelligensfunktion. Herunder testes der i neuropsykogiske undersøgelser i høj grad på de otte primære funktioner, som i stor udstrækning kan sidestilles med førnævnte hovedområder.

Selve de neuropsykologiske tests kan overordnet beskrives som en række afgrænsede opgaver, hvor både præsentation, registrering og resultatopgørelse er standardiseret ud fra en manual. Det er med til at sikre, at testen måler på de egenskaber, som den har til hensigt at måle samt, at testen er pålidelig. Efter administration og scoring af de enkelte neuropsykologiske tests sammenlignes scoren med normative testdata, der viser hvordan den enkeltes præstation er relativt til gennemsnittet for personer af samme køn og samme alder i et større normeringsudvalg. På denne måde dannes en neuropsykologisk profil, der både viser hvordan den enkeltes kognitive funktionsområder er i forhold til gennemsnittet i befolkningen samt hvilke funktionsområder, der er styrker og svagheder sammenlignet med det individuelle generelle kognitive funktionsniveau.

Hvad kan neuropsykologiske undersøgelser bruges til?

Der findes et utal af forskellige neuropsykologiske tests, der på forskellige måder kan bidrage med viden og perspektiver. Fælles for enhver neuropsykologisk test er, at de baserer sig på den samme hypotese om, at man specifikt kan undersøge og estimere de enkelte hjernedomæners funktionsniveau ved brug af specifikke adfærdsmål. Sagt på en anden måde baserer man sig altså på adfærdsmæssige korrelater til at fortælle os noget om, hvordan og på hvilket niveau ens hjerne fungerer. Det er helt væsentlig, at psykologen, der udvælger, administrerer, scorer, normerer, fortolker, og rapporterer resultaterne fra de enkelte tests har adækvat uddannelse og erfaring, så man sikrer relevante og retvisende resultater, der danner en tilstrækkelig og valid præmis for de vurderinger og de konklusioner, der trækkes. Men ikke nok med det, blot at have resultaterne fra en neuropsykologisk undersøgelse vil formentlig ikke kunne hjælpe særligt mange. Man skal også have en psykolog, der evner at beskrive resultaterne på en måde, der kan forstås af dem, der modtager rapporten, samt konklusioner og anbefalinger, der er så konkret og nemt forståelig, at de kan iværksættes at den tiltænkte modtager. Det vil I få hos os.

Neuropsykologiske undersøgelser foretages i diverse sammenhænge, hvor indholdet og forløbet af undersøgelsen kan være vidt forskelligt. Mange er interesserede i, hvordan deres intelligensniveau er, og hvilke individuelle styrker og svagheder de har blot for at kende sig selv bedre eller for at bedre kunne udnytte sine kognitive forudsætninger i forbindelse med studier eller arbejde. Unge voksne kan også bruge neuropsykologiske undersøgelser til at bistå i valget af uddannelse, idet den neuropsykologiske profil kan fortælle meget om, hvilken type uddannelse og hvilke typer arbejdsopgaver man vil være bedst til. Andre savner effektive strategier for at kunne kompensere for et problem, de oplever knyttet til et specifikt kognitivt funktionsområde, såsom indlæring af visuelt eller verbalt materiale, arbejdshukommelse eller opmærksomhed, og vil bruge undersøgelsen til at vide, hvad der sandsynligvis vil kunne hjælpe.

Hvornår bruges neuropsykologiske undersøgelser oftest?

 a. som et led i diagnostisk udredning
b. i forbindelse med planlægning af behandlingsforløb
c. til vurdering af relevante beskæftigelsestilbud, hvor arbejdsevneundersøgelser ofte indgår
d. til vurdering af tilpasning eller skifte af skoletilbud

a

Når neuropsykologiske undersøgelser indgår i diagnostisk udredning, er det fordi visse kognitive profiler ofte optræder i sammenhæng med visse psykiatriske diagnoser, mens visse kognitive problemer ofte skal udelukkes, fordi de er differentialdiagnoser for den pågældende psykiatriske diagnose. Hos børn, unge og voksne med ADHD vil man, som et eksempel på førstnævnte, ofte se specifikke problemer knyttet til selektiv, vedvarende og skiftende opmærksomhed, impulshæmning, eksekutivfunktion, og arbejdshukommelse. Sådanne fund vil dermed kunne indgå i sammenhæng med den øvrige information i den diagnostiske vurdering, og vil, isoleret set, styrke en diagnostisk hypotese om ADHD. Ligeledes ses bl.a. ofte problemer knyttet til verbal opmærksomhed, verbal hukommelse, primært under betingelser, hvor organisering af lærematerialet forbedrer præstationen, abstrakt, verbal ræsonnering, den pragmatiske brug af sproget, kognitiv fleksibilitet, perseveration, sensorisk hypersensitivitet og social-kognitiv funktion hos børn, unge og voksne med Aspergers syndrom. For de to nævnte diagnostiske overvejelser bruges neuropsykologiske undersøgelser til bl.a. at undersøge det generelle kognitive funktionsniveau (intelligensniveau) for at udelukke mental retardation som mulig årsag til den enkeltes symptomer.

b

I forbindelse med planlægningen af behandlingsforløb til eksempelvis præstationsangst eller skolefobi er det ofte relevant at undersøge den enkeltes grundlæggende kognitive forudsætninger, idet det giver et udgangspunkt for at danne realistiske forventninger til egne præstationer samt antyde i hvilken grad angstproblematikken svækker ens evne til at præstere på ens egentlig niveau. Derudover vil et behandlingsforløb se helt anderledes ud, hvis en formodet angstproblematik i virkeligheden viser sig at handle om, at de forventninger, der stilles, er alt for høje i forhold til ens grundlæggende kognitive forudsætninger. Det samme er i høj grad gældende ved adfærdsproblemer hos børn og unge, hvor urealistisk høje forventninger bør udelukkes som medvirkende årsag til adfærdsproblemerne.

c

Ved arbejdsevneundersøgelser, eksempelvis i forbindelse med en vurdering af relevante beskæftigelsestilbud, vil en neuropsykologisk undersøgelse tjene som informationskilde med fokus på udredning af personlighed og funktionsniveau. Der stilles visse formelle krav til indholdet i en arbejdsundersøgelse, således at den bedst muligt kan anskueliggøre borgerens ressourcer og udfordringer. Derfor indebærer en arbejdsevneundersøgelse oftest indsamling af anamnese, diagnostiske interviews samt psykologens kliniske vurdering med henblik for eksempelvis følelsesmæssige forhold, kommunikationsevne, selvindsigt og lignende. Hertil kommer selve testdelen, hvilken tilrettelægges så de neuropsykologiske domæner belyses. Dette indebærer blandt andet undersøgelse af indlæringsevne, koncentration, hukommelse, orientering i tid og rum, samt mentalt og motorisk tempo. Samlet vil arbejdsevneundersøgelsen medgive viden omkring borgerens personlighed, psykiske problemstillinger samt en vurdering af behandlingsmuligheder og prognose.

d

Hvad gælder vurdering af tilpasning og evt. skifte af skoletilbud, handler den neuropsykologiske undersøgelse om en kombination af undersøgelse af to forhold. Det første er undersøgelsen af den enkeltes neuropsykologiske forudsætninger, både generelt og på relevante specifikke områder, mens det andet omhandler en vurdering af det eksisterende skoletilbuds evne til at ”matche” den enkeltes behov, givet dennes overordnede forudsætninger og neuropsykologiske profil. Typisk undersøges derfor også både de grundlæggende neuropsykologiske forudsætninger og det nuværende akademiske/faglige niveau for at se, om der foreligger væsentlige forskelle mellem forudsætninger og akademiske præstationer, samt hvorvidt der er særlige akademiske problemområder.

Herunder følger en liste over nogle af vore neuropsykologiske tests. Du kan læse mere om dem hver især ved at klikke på linket. Vi tilbyder tests og undersøgelser ved vores konsultationer i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus.