Priser for psykologiske undersøgelsesforløb

Der vil forekomme en prisændring på enkelte af vores ydelser fra og med nytår. Se venligst den opdaterede prisliste gældende fra d. 01. januar 2019 her. 

Hvert undersøgelsesforløb sammensættes individuelt af forskellige ydelser, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Intelligenstest (WAIS-IV/WISC-IV/WISC-V/WPPSI-IV): 4.995 kr. (attestation) eller 6.495 kr. (rapport).

I forbindelse med ovenstående tests foreligger muligheden for at vælge mellem to forskellige tilbagemeldingsformer, henholdsvis en attestation eller en rapport.

Attestationen redegør for de overordnede resultater i testen, mens rapporten giver en udførlig beskrivelse og analyse af resultaterne, angiver styrker og svagheder med hensyn til indlæring og opgaveløsning samt pædagogiske anbefalinger på baggrund af disse.

Personlighedstest (NEO-PI-3): 1.650 kr. for klinisk testrapport + personlig indsigtsrapport.
Tilkøb af personlig tilbagemeldingssamtale: 1.450 kr. (50 min).
Tilkøb af individuel testrapport udarbejdet af psykologen: Prisoverslag på anmodning.

Priserne for en digital NEO-PI-3 personlighedstests via Psykologerne Johansen & Kristoffersen fremgår ovenfor. Såfremt testen tages online, skal betalingen være gennemført, inden der gives adgang til testportalen. Læs mere om, hvad de enkelte rapporter indeholder her.

Førstegangsbesøg: 2.550 kr.

Samtalen strækker sig typisk over to sessioner.

Førstegangsbesøget omfatter en konsultation hos en psykolog, typisk med forældrene først og derefter barnet/den unge. Førstegangsbesøget går forud for en undersøgelse, hvorefter det kan sættes sammen med nogle af nedenstående undersøgelsesforløb.

Basisundersøgelse: 7.450 kr.

Basisundersøgelsen omfatter, én psykologisk test, én forældresamtale (tilbagemeldingsmøde) samt et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Se beskrivelse af forløbets delelementer herunder.

Udvidet undersøgelse: 11.950 kr.

Den udvidede undersøgelse omfatter tre diagnostiske interviews, fire ratingskalaer, tre psykologiske undersøgelser, 1 forældresamtale samt enten et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed. Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Ydelsen anvendes til udredning af de almindeligt forekommende børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Større udvidet undersøgelse: 14.900 kr.

Den større udvidede undersøgelse omfatter fem diagnostiske interviews, seks ratingskalaer, fem psykologiske undersøgelser, 1 forældresamtale samt et netværksmøde og en erklæring til anden myndighed. Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Ydelsen anvendes til de sjældent forekommende problemstillinger, hvor udredningen er særligt kompliceret.

Tillæg for weekend: 525 kr. per påbegyndt arbejdstime i forbindelse med testadministration.

Vi modtager kontant betaling, dankort og mobilepay (telefonnummer: 31106593). Derudover kan der betales med  faktura, hvortil der kommer et administrationsgebyr pr. samtale på 50 kr.

Hvis du er nødt til at melde afbud eller rykke din aftalte tid, skal din psykolog have besked senest dagen før inden kl. 12, da du ellers skal betale for den bestilte aftale. Afbud skal meldes direkte til din psykologs mobiltelefon.

Ønsker du at bestille en psykologisk undersøgelse hos en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

De psykologiske undersøgelsesforløbs delelementer

Førstegangsbesøget er starten på den psykologiske udredning.  Vurderingerne herfra vil være beslutningsgrundlaget for den videre undersøgelsesproces.

Ydelsen omfatter grundig og systematisk udspørgen (også kaldt anamnese-optagelse) om forhold vedrørende familiære dispositioner til psykisk eller somatisk sygdom, graviditet, fødsel, tidlig opvækst, senere udvikling og trivsel, herunder eksempelvis motorisk og sproglig udvikling. Endvidere opsamles viden om fysisk udvikling og eventuel somatisk sygdom, psykisk udvikling, færdigheder til at begå sig i sociale sammenhænge i børnehave, skole og barnets/den unges fritidsaktiviteter.

Tidligere vanskeligheder og problemer søges belyst, ligesom den samlede aktuelle situation beskrives: Der spørges detaljeret til de aktuelle problemer og symptomer, debut af disse, deres intensitet og hvornår de optræder. Ligeledes vurderes ressourcer og problemfri situationer hos familien og barnet/den unge.

Under førstegangsbesøget gennemgås eventuelle psykologiske tests og eventuelt andre relevante sagsakter, der måtte være udarbejdet i kommunal regi af PPR, sygehuse, klinikker mv. Før førstegangsbesøget kan forældrene med fordel have indhentet oplysninger fra diverse relevante instanser, der kan have relevans for den aktuelle problemstilling. Ligeledes kan forældrene og/eller den unge selv have udfyldt og medbragt standardiseret skema tilsendt af PJKP.

Skema der bliver udfyldt

Forældresamtalen er en planlagt opfølgende samtale med forældre eller andre pårørende med henblik på at orientere om resultatet af gennemførte undersøgelser samt give mulighed for svar på spørgsmål og uddybe undersøgelsens anbefalinger, hvor nødvendigt. Samtalen vil typisk have en varighed på een konsultation.

Et netværksmøde har til formål at udgøre platform for udveksling af oplysninger og forventninger, samt til indgåelse af aftaler vedrørende arbejds- og opgavefordeling i en konkret sag.

Der skelnes mellem professionelle netværksmøder, der udelukkende omfatter undersøgelsespersonens professionelle kontakter, og de mere almindeligt afholdte netværksmøder, hvor også barnet/den unge, forældre og andre personlige nøglepersoner deltager. Netværksmøder har typisk en varighed på halvanden time.

Denne erklæring omfatter beskrivelse af problemstillingerne og baggrund for henvendelse med angivelse af symptomer, sværhedsgrad og påvirkning af dagligt funktionsniveau samt andre relevante helbredsoplysninger og væsentlige sociale forhold. Undersøgelsespersonens ressourcer opretholdes mod udfordringerne. Endvidere vil resultaterne af gennemførte undersøgelser og en vurdering af resultaterne i forhold til symptomer og dagligt funktionsniveau indgå.

Erklæringen skal desuden omfatte en konklusion med angivelse af diagnoser (svarende til multiaksial diagnostik efter ICD-10) på både dansk og latin, anbefaling af behandlings- og/eller støtteforslag til undersøgelsesperson og/eller familie, vurdering af hvilken effekt behandlingen/støtteforslagene forventes at give samt vurdering af hvad der vil ske, hvis behandlingen/ støtteforslagene ikke gennemføres/etableres samt angivelse af undersøgelsespersonens/familiens holdning til psykologens beskrivelse og anbefalinger.

Det diagnostiske interview er et struktureret eller semistruktureret interview baseret på videnskabelig anerkendt manual, som gennemføres med henblik på at afdække diagnostiske og differentialdiagnostiske alternativer. Disse kan være: MINI, SCAN, SCID-I, SCID-II, ADI-R, DIVA 2.0, CY-BOCS, Y-BOCS, YGTSS, PANSS, KIDDIE-SADS.

I interviewet kan der indgå optagelse/gennemgang af enklere ratingskalaer med videre (f.eks. CAARS, Conners 3, CBRS, HAD, BDI-II, BAI, BPRS, MADRS, BYI, YMRS, SPAI, LSAS, GAF-S, GAF-F, SCQ, ASSQ, ADHD-RS, ASRS v1.1, AQ, RAADS-R).

Den psykologiske undersøgelse omfatter gennemførelse af anerkendte generelle kognitive funktionstests, udviklingstests eller lignende, svarende til undersøgelsespersonens alder, problemer og symptomer.

Disse tests kan f.eks. være: WAIS-IV, WISC-IV, D-KEFS, RCFT, TOMAL-2, LEITER-R, Raven’s Progressiv Matrices, MCMI-II, NEO-PI-R, BRIEF, BRIEF-V, D2-testen, ADOS, ABAS-II.

Testene vil hovedsageligt blive gennemført i deres fulde omfang, og den skriftlige bedømmelse vil omfatte en klar sammenfatning af det samlede testresultat og en konklusion i forhold til indikationen for gennemførelsen af testen.