Priser for psykologiske undersøgelsesforløb

Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder en lang række psykologiske undersøgelsesforløb, herunder intelligenstestning af børn, unge og voksne, personlighedstestning, kognitiv testning mm. samt undersøgelser i forbindelse med psykologiske, diagnostiske, neuropsykologiske og neuropsykiatriske problemstillinger. Som udgangspunkt foregår de fleste forløb ved vores konsultationer i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus i behagelige omgivelser og ved kompetente psykologer. Læs mere om de forskellige forløb og priser herunder eller find informationer om de specifikke tests under behandlingsfanen herover.

Intelligenstest

I forbindelse med intelligenstests er der muligt at vælge mellem to forskellige tilbagemeldingsformer, henholdsvis en attestation eller en rapport.

Attestationen redegør for de overordnede resultater i testen og de kliniske observationer under testningen, mens rapporten giver en udførlig beskrivelse og analyse af resultaterne, angiver styrker og svagheder med hensyn til indlæring og opgaveløsning samt pædagogiske, erhvervsmæssige eller andre anbefalinger på baggrund af disse.

WAIS-IV/WISC-IV/WISC-V/WPPSI-IV: 5.450 kr. (attestation) eller 6.750 kr. (rapport).

Leiter-3: 6.750 kr. (rapport).

RIAS: 3.950 kr. (attestation) eller 4.750 kr. (rapport).

Raven’s Progressive Matrices (RPM): 1.750 kr. (attestation).

 

Psykologiske undersøgelsesforløb

Hvert undersøgelsesforløb sammensættes individuelt af forskellige ydelser, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Førstegangsbesøg: 1.100 kr.

Førstegangsbesøget er 50 minutter og går forud for alle typer psykologiske undersøgelsesforløb. I samtalen afklares problemstillingen, og psykologen vurderer behovet for yderligere udredning samt hvilke undersøgelser, der eventuelt er relevante og nødvendige for fyldestgørende at kunne vurdere den psykologiske, diagnostiske, neuropsykologiske eller neuropsykiatriske problemstilling. Der tages i denne forbindelse blandt andet stilling til de foreliggende klagemål og symptomer samt eventuelle mistænkte problemstillinger, eventuelle tidligere undersøgelser og testresultater, de(n) tiltænkte modtagere af en eventuel rapport samt den tiltænkte anvendelse af rapporten.

Medmindre der af særlige årsager aftales andet, møder kun forældre til førstegangsbesøget i forbindelse med børneforløb.

Basisundersøgelse: 8.950 kr.

Basisundersøgelsen omfatter et anamnestisk interview med pårørende og/eller personen som undersøges, én kognitiv eller psykologisk test, én forældresamtale eller samtale med den undersøgte voksne (tilbagemeldingsmøde) samt et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Udvidet undersøgelse: 13.550 kr.

Den udvidede undersøgelse omfatter et anamnestisk interview med forældre eller den voksne der undersøges, tre diagnostiske interviews, fire ratingskalaer, tre psykologiske eller kognitive tests, én forældresamtale eller samtale med den undersøgte voksne (tilbagemeldingsmøde) samt enten et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Ydelsen anvendes til udredning af de almindeligt forekommende børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Større udvidet undersøgelse: 16.900 kr.

Den større udvidede undersøgelse omfatter et anamnestisk interview med forældre eller den voksne der undersøges, fem diagnostiske interviews, seks ratingskalaer, fem psykologiske eller kognitive tests, én forældresamtale eller samtale med den undersøgte voksne (tilbagemeldingsmøde) samt et netværksmøde og en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Ydelsen anvendes til de sjældent forekommende problemstillinger, hvor udredningen er særligt kompliceret.

Tillæg for weekend: 525 kr. per påbegyndt arbejdstime i forbindelse med testadministration.

Personlighedstests

NEO-PI-3 (med personlig indsigtsrapport): 1.250 kr. for klinisk testrapport + personlig indsigtsrapport.
Tilkøb af personlig tilbagemeldingssamtale: 1.450 kr. (50 min.).
Tilkøb af individuel testrapport udarbejdet af psykologen: Prisoverslag på anmodning.

Priserne for en digital NEO-PI-3 personlighedstests via Psykologerne Johansen & Kristoffersen fremgår ovenfor. Såfremt testen tages online, skal betalingen være gennemført, inden der gives adgang til testportalen. Læs mere om, hvad de enkelte rapporter indeholder her.

Psykologiske tests

MSCEIT (med testopgørelse): 1.750 kr.

Betaling afregnes pr. afholdt time.
Vi modtager kontant betaling, dankort og MobilePay. Derudover kan der betales med faktura, hvortil der kommer et administrationsgebyr pr. samtale på 50 kr.

Hvis du er nødt til at melde afbud eller rykke din aftalte tid, skal din psykolog have besked senest dagen før inden kl. 12, da du ellers skal betale for den bestilte aftale. Afbud skal meldes direkte til din psykologs mobiltelefon.

Ønsker du at bestille en psykologisk undersøgelse hos en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

De psykologiske undersøgelsesforløbs delelementer

Førstegangsbesøg

Førstegangsbesøget er starten på den psykologiske udredning.  Vurderingerne herfra vil være beslutningsgrundlaget for den videre undersøgelsesproces.

Ydelsen omfatter grundig og systematisk udspørgen (også kaldt anamnese-optagelse) om forhold vedrørende familiære dispositioner til psykisk eller somatisk sygdom, graviditet, fødsel, tidlig opvækst, senere udvikling og trivsel, herunder eksempelvis motorisk og sproglig udvikling. Endvidere opsamles viden om fysisk udvikling og eventuel somatisk sygdom, psykisk udvikling, færdigheder til at begå sig i sociale sammenhænge i børnehave, skole og barnets/den unges fritidsaktiviteter.

Tidligere vanskeligheder og problemer søges belyst, ligesom den samlede aktuelle situation beskrives: Der spørges detaljeret til de aktuelle problemer og symptomer, debut af disse, deres intensitet og hvornår de optræder. Ligeledes vurderes ressourcer og problemfri situationer hos familien og barnet/den unge.

Under førstegangsbesøget gennemgås eventuelle psykologiske tests og eventuelt andre relevante sagsakter, der måtte være udarbejdet i kommunal regi af PPR, sygehuse, klinikker mv. Før førstegangsbesøget kan forældrene med fordel have indhentet oplysninger fra diverse relevante instanser, der kan have relevans for den aktuelle problemstilling. Ligeledes kan forældrene og/eller den unge selv have udfyldt og medbragt standardiseret skema tilsendt af PJKP.

Skema der bliver udfyldt

Forældresamtale

Forældresamtalen er en planlagt opfølgende samtale med forældre eller andre pårørende med henblik på at orientere om resultatet af gennemførte undersøgelser.

Under samtalen er der ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og uddybe undersøgelsens anbefalinger. Samtalen vil typisk have samme varighed som en almindelig konsultation.

Netværksmøde

Et netværksmøde har til formål at udgøre platform for udveksling af oplysninger og forventninger, samt til indgåelse af aftaler vedrørende arbejds- og opgavefordeling i en konkret sag.

Der skelnes mellem professionelle netværksmøder, der udelukkende omfatter undersøgelsespersonens professionelle kontakter, og de mere almindeligt afholdte netværksmøder, hvor også barnet/den unge, forældre og andre personlige nøglepersoner deltager. Netværksmøder har typisk en varighed på halvanden time.

Erklæring til anden myndighed

Denne erklæring omfatter en beskrivelse af problemstillingerne og baggrund for henvendelse med angivelse af symptomer, sværhedsgrad og påvirkning af dagligt funktionsniveau samt andre relevante helbredsoplysninger og væsentlige sociale forhold.

Undersøgelsespersonens ressourcer holdes op mod udfordringerne. Endvidere vil resultaterne af gennemførte undersøgelser og en vurdering af resultaterne i forhold til symptomer og dagligt funktionsniveau indgå.

Diagnostisk interview

Det diagnostiske interview er et struktureret eller semistruktureret interview baseret på en videnskabelig anerkendt manual, som gennemføres med henblik på at afdække diagnostiske og differentialdiagnostiske alternativer. Disse kan være: MINI, SCAN, SCID-I, SCID-II, ADI-R, DIVA 2.0, CY-BOCS, Y-BOCS, YGTSS, PANSS, KIDDIE-SADS.

I interviewet kan der indgå optagelse/gennemgang af enklere ratingskalaer med videre (f.eks. CAARS, Conners 3, CBRS, HAD, BDI-II, BAI, BPRS, MADRS, BYI, YMRS, SPAI, LSAS, GAF-S, GAF-F, SCQ, ASSQ, ADHD-RS, ASRS v1.1, AQ, RAADS-R).

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse omfatter gennemførelse af anerkendte generelle kognitive funktionstests, udviklingstests eller lignende, svarende til undersøgelsespersonens alder, problemer og symptomer.

Disse tests kan f.eks. være: WAIS-IV, WISC-IV, D-KEFS, RCFT, TOMAL-2, LEITER-R, Raven’s Progressiv Matrices, MCMI-II, NEO-PI-R, BRIEF, BRIEF-V, D2-testen, ADOS, ABAS-II.

Testene vil hovedsageligt blive gennemført i deres fulde omfang, og den skriftlige bedømmelse vil omfatte en klar sammenfatning af det samlede testresultat og en konklusion i forhold til indikationen for gennemførelsen af testen.