Tvangstanker om snavs og smitte

Tvangstanker om snavs og smitte ses i forbindelse med den mest udbredte form for OCD. Ved denne lidelse opleves tilbagevendende tvangstanker relateret til eksempelvis snavs, urenhed, bakterier eller overførsel af smitte. De ubehagelige og påtrængende tanker resulterer typisk i tvangspræget adfærd kaldet tvangshandlinger, som har til formål at reducere ubehaget ved tvangstankerne. Her kan eksempelvis være tale om rengøring, håndvask eller undgåelse af berøring. Kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring har vist sig at være den mest effektive behandling for OCD for snavs og smitte, og netop denne terapiform specialiserer vi os i hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen ved vores praksisser i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg. Læs mere om OCD relateret til snavs og smitte, herunder årsagsforklaringer samt hvordan det adskiller sig fra en fobi, nedenfor. 

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om tvangstanker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er tvangstanker om snavs og smitte?

Tvangstanker om snavs og smitte er et kerneelement ved den mest udbredte form for OCD, som netop er præget af tvangstanker og tvangshandlinger relateret til emner som renhed, urenhed og smitte. Ved denne mest almindelige form for OCD opleves påtrængende og gentagende tvangstanker om eksempelvis overførsel af smitte eller bakterier, pådragelse af sygdomme, eller det at være uren og beskidt som noget syndigt. Tankerne føles uopfordrede og nærmest indtrængende, men er svære at kontrollere. Almindeligvis er reaktionen herpå tvangshandlinger – adfærd der har til hensigt at dulme tvangstankerne, så man kan få ro.  

Eksempler på tvangstanker om snavs og smitte: 

  • Frygt for at overføre smitte mellem mennesker eller objekter gennem berøring
  • Frygt for at pådrage sig selv smitte ved berøring af bestemte ting
  • Tanker om bestemte “rene” objekter som sikre og “urene” objekter som farlige
  • Frygt for at gøre andre mennesker syge gennem berøring eller nærkontakt
  • Tanker om “kontaminerede” og “rene” områder eller zoner
  • Tanker om farlig spredning af bakterier gennem luften eller andre mekanismer 

Personer med OCD relateret til snavs og smitte er godt rationelt klar over, at indholdet af deres tvangstanker er urimeligt og måske endda urealistisk, men samtidig kan de blive angste over tankernes gentagne optræden og føle sig ansvarlige, hvis de ikke handler. Eksempelvis kunne man have tvangstanken ”hvis mine hænder ikke er rene, giver jeg min datter en dødelig sygdom” eller ”hvis mine hænder ikke er rene, bliver min datter kørt ned på vej til skole”.

Selvom man ved, at tankerne egentlig er urimelige eller direkte ulogiske, bliver deres påtrængenhed og tilbagevenden så overvældende, at man udfører tvangshandlingen – for eksempel at vaske eller spritte hænder. 

Eksempler på tvangshandlinger relateret til tvangstanker om snavs og smitte: 

  • Gentagen og overdrevet håndvask, badning eller afspritning 
  • Aspritning eller rengøring af objekter eller omgivelser 
  • Undgåelse af kontakt med “kontaminerede” objekter, områder eller mennesker

Tvangshandlinger er dog ikke nødvendigvis logisk relaterede til tvangstankerne om snavs og smitte – for eksempel kan man have en tanke om, at man er smitsom for alle omkring sig, medmindre man går over dørtærsklen tre gange på vejen ud. I dette tilfælde er tvangshandlingen (at gå over dørtærsklen) ikke umiddelbart relateret til renhed og smitte. Det er dog mest almindeligt, at tvangshandlingerne ved OCD for snavs og smitte tager form af vaskeritualer, hvor den OCD-ramte eksempelvis vasker hænder igen og igen, spritter sig af, tager timelange bade eller gør rent omkring sig på ritualiserede måder. Af denne årsag har lidelsen i folkemunde fået tilnavne som vaskemani og rengøringsvanvid. 

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Hvad er forskellen på OCD og mysofobi?

Måske især grundet den udbredte portrættering af OCD vedrørende snavs og smitte i populærmedierne, tænker man typisk på OCD, når man snakker om vaskemani eller rengøringsvanvid af forskellige slags. Som nævnt er OCD for snavs og smitte også den mest udbredte form for OCD, men der kan også være en anden årsag til, at man i overdreven grad rengør sig selv eller sine omgivelser: Nemlig mysofobi, som betyder fobisk angst for bakterier og smitte. 

Ved mysofobi, som er en specifik fobi, har man en reel angst over for bakterierne, smitten eller snavset. Det vil sige, at man har en egentlig (om end fejlagtig) overbevisning om, at snavs kan medføre sygdom, hvorfor man bliver angst og gør rent som en slags sikkerhedsadfærd. Personer med mysofobi er altså bange for bakterier og smitte på samme måde, som personer med araknofobi er bange for edderkopper. 

OCD for snavs og smitte adskiller sig herfra ved, som beskrevet i ovenstående, ikke at være relateret til en egentlig overbevisning eller frygt, men til tilstedeværelsen af påtrængende tvangstanker, som ikke kan skubbes væk. Personer med OCD er med andre ord kun ”bange” for bakterier, når tvangstanker herom trænger sig på. Dette kommer til udtryk ved, at personer med OCD udfører rengøringshandlinger på en mere ritualpræget og regelbunden måde. Eksempelvis gentages tvangshandlinger ofte flere gange – ikke fordi, man har en overbevisning om, at hænderne endnu ikke er rene, men fordi man er nødt til at fortsætte, indtil tvangstankerne lægger sig. I forlængelse heraf ses det typisk, at OCD-ramte er kontrollerende omkring snavs og smitte i helt bestemte situationer og på bestemte tidspunkter, mens mennesker med mysofobi konsistent vil være angste for alt, der vedrører bakterier, snavs og smitte. 

Forekomst af OCD for snavs og smitte

Omkring 2% af den danske befolkning lider af OCD inden for en given periode på 12 måneder. Det er uvist, hvor stor en andel heraf, der lider af netop OCD for snavs og smitte, men generelt er denne type tvangstanker enormt udbredte og forekommer ved rigtig mange tilfælde af OCD. 

Behandling af tvangstanker om snavs og smitte 

Kognitiv adfærdsterapi med anvendelse af bestemte teknikker inden for adfærdsterapi har vist sig at være den mest effektive terapiform til at reducere tvangstanker relateret til snavs og smitte. Mens man i den kognitive del af terapien fokuserer på de antagelser og tanker, der virker udløsende for tvangshandlingerne, fokuserer man i den adfærdsmæssige del af terapien på selve udførelsen af tvangshandlingerne.  

Den teknik, der primært anvendes, kaldes eksponering med responshindring og går ud på, at personen i trygge omgivelser og i samarbejde med psykologen lader sig udsætte for små doser af de situationer relateret til snavs og smitte, som normalt ville virke udløsende for tvangstanker. Man øver sig herefter i ikke at udføre tvangshandlinger trods trangen hertil. Personen udsættes for trinvist mere udfordrende situationer, idet tvangshandlingerne undertrykkes, og opøver med tiden en modstandskraft mod tvangshandlingerne som en slags ”muskel”, hvilket resulterer i reducering af tvangstanker i det hele taget. Eksponeringstræningen planlægges selvfølgelig i samarbejde med klienten og foregår i små trin, således at man aldrig udsættes for noget, der er helt uudholdeligt. 

Vi tilbyder effektiv og evidensbaseret behandling ved vores klinikker på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus, og vi har korte ventelister, så du får hurtig hjælp.

Årsager til OCD for snavs og smitte 

OCD forsages af et komplekst netværk af faktorer, der har rod i såvel arv som miljø. For stort set alle psykiske lidelser kan man tale om, at medfødte faktorer (arv) i sammenspil med hændelser i omgivelserne (miljø) tilsammen munder ud i den psykiske problemstilling. For lige netop OCD anerkendes det dog, at der er et større genetisk komponent end ved mange andre lidelser – især for tidligt debuterende OCD. Omvendt er indholdet af tvangstankerne i højere grad miljømæssigt bestemt, hvor kultur og opvækstforhold eksempelvis kan have indflydelse på, hvorvidt tvangstankernes indhold er primært religiøst, seksuelt eller aggressivt. Tvangstanker om snavs og smitte forekommer i forlængelse heraf hyppigt i vor tid, hvor der er fokus på renhed og sundhed, men var formentlig sjældent for blot 200 år siden, hvor man ikke kendte til eksistensen af bakterier.