Psykolog på Frederiksberg

Den psykologiske praksis Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg befinder sig midt i det pulserende København. Hos os specialiserer vores dygtige psykologer sig i kognitiv adfærdsterapi og varetager en lang række psykiske problemstillinger. Anvendelsen af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi som psykoterapi, er den mest anerkendte form for terapi på internationalt plan og er særdeles effektiv til behandling af psykiske lidelser, herunder angstlidelser og affektive lidelser hos såvel voksne som børn og unge. På denne side kan du læse mere om vores klinik i hjertet af København. Du kan blandt andet læse hvad en psykolog er og kan, hvad der menes med kognitiv adfærdsterapi, samt hvilke primære behandlingsområder, vi varetager.

Spring til:
– Hvad kan jeg forvente af jeres psykologer?

– Hvilke typer forløb, behandling og undersøgelse tilbyder I?
– Hvad kan jeg forvente af et forløb hos jer?
– Hvordan fungerer kognitiv adfærdsterapi?
– Hvad betyder den evidensbaserede tilgang for terapien?
– Hvilke problematikker kan I behandle?
– Hvor ligger praksissen, og hvad koster det?

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad kan jeg forvente af jeres psykologer?

En psykolog er en person, der har læst psykologi på universitetet. Psykolog er en beskyttet titel, hvilket betyder, at man skal have færdiggjort både bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi på universitetsniveau for at kunne anvende denne titel. Når du går til psykolog, kan du altså være sikker på, at du modtager hjælp fra en kvalificeret og højtuddannet person, hvilket står i modsætning til psykoterapeuter og coaches, som ofte kun har gennemført kortere uddannelser og/eller kurser.

En klinisk psykolog er en psykolog, der har valgt at specialisere sig i at hjælpe personer gennem samtale – såkaldt psykoterapi. Nogle kliniske psykologer vælger at specialisere sig yderligere inden for bestemte patientgrupper og bliver for eksempel børnepsykolog. Det er netop kliniske psykologer, herunder også børnepsykologer, der er ansat hos os i Psykologerne Johansen og Kristoffersen i Frederiksberg kommune, og de arbejder alle med evidensbaseret psykoterapi.

Vores psykologers spidskompetence er at skabe en tryg og behagelig relation, hvor du som klient får mulighed for at uddybe og udfordre dine psykiske problemstillinger. I kommer til at indgå i en professionel relation, hvor I i fællesskab har til mål at facilitere bedring på bedst mulig vis. Når du indgår i en relation med din psykolog, bestræbes der på at skabe et stærkt fællesskab med gensidig respekt. Du har som klient derfor også mulighed for at påvirke samtalernes udformning, sådan at forløbene altid er tilpasset specifikt til den enkelte og dine forestående udfordringer. Det skal i øvrigt nævnes, at din psykolog naturligvis har tavshedspligt.

Mød psykologerneMere om hvad en psykolog kan

Hvilke typer forløb, behandling og undersøgelse tilbyder I?

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen i Frederiksberg Kommune tilbyder vi forskellige typer forløb. Først og fremmest tilbyder vi forløb bestående af individuelle konsultationer. Disse konsultationer varetages af den psykolog, der besidder de bedste kompetencer inden for netop dine udfordringer. Herudover tilbyder vi forløb for børn og unge under 18, hvor der primært anvendes forældresamtaler (uden barnet/den unges tilstedeværelse) og familiesamtaler, hvor I som forældre har mulighed for at have samtaler sammen med jeres barn. For teenagere kan det sommetider give mening at have individuelle samtaler, selvom forløb for børn og unge altid vil begynde med en visiterende forældresamtale.

Herudover tilbyder vi parterapi for par, hvor en parterapeut afholder samtaler med begge parter, idet målet typisk er at forbedre den indbyrdes relation. Foruden de forskellige typer af konsultationer tilbyder vi desuden konkrete forløb som f.eks. fobi-forløb, der benyttes til behandling af specifikke fobier. Slutteligt foretager vi psykologiske undersøgelser og tests, herunder kliniske undersøgelser, diagnostiske tests til udredning, intelligenstest og personlighedstest.

Læs mere om behandling af børn og ungeLæs mere om parterapi

Hvad kan jeg forvente af et forløb hos jer?

Når man vælger at se en psykolog for at få hjælp til bedring af en psykisk problemstilling, består hjælpen i psykoterapi – altså samtaler mellem klient(er) og psykolog. Det er gennem disse konsultationer, at psykologen forsøger at give dig de redskaber, der kræves, for at du vil opleve bedre at kunne kontrollere og overkomme dine udfordringer. Gennem evidensbaserede metoder bestræbes der på, at du bliver klogere på din problemstilling, bedre til at håndtere denne og i stand til at problemløse i svære situationer i hverdagen. Ved forløbets afslutning er det målet, at du vil være i stand til at fungere som ”din egen terapeut” fremadrettet, således at terapien har virkning for livet.

I et forløb hos os vil psykologen opstille nogle strukturer, der er tilpasset til dine individuelle behov. Formålet med denne strukturelle tilgang til terapien er at skabe nogle faste og trygge rammer.

Derudover er strukturerne med til at sikre, at der sker progression ved hver session. Brugen af struktur er kendetegnende for kognitiv adfærdsterapi, som er den terapiform, vi benytter os af hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg. En vigtig del af forløbets opbygning består desuden i hjemmearbejde, som du selv er ansvarlig for at udføre mellem sessionerne. Hvor længe et forløb varer afhænger af den enkelte problematik og dine ønsker, men et gennemsnitligt individuelt behandlingsforløb varer et sted mellem 8 og 15 sessioner. Mange ønsker dog at fortsætte med at gå til psykolog udover denne tidsramme, og meget længere forløb er ikke ualmindelige.

Herunder kan du læse nærmere om, hvordan et typisk individuelt forløb for voksne og unge udformer sig i vores klinik på Frederiksberg i København. Det ser en smule anderledes ud for børn og unge under 18, hvilket du kan læse mere om her.

Sådan ser et individuelt forløb typisk ud

Et forløb starter oftest med, at du, som klient, kontakter klinikken. Henvendelsen skal ske enten telefonisk eller via e-mail. Herefter vil vores opgave være at finde den psykolog, der har størst ekspertise inden for det område, hvori din problemstilling placerer sig. Herefter vil I aftale en tid til en visiterende samtale, hvor I sammen udfolder problemstillingen og desuden vurderer, om I er det rigtige match for hinanden. En session varer 50 min. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg kan vi tilbyde en kort ventetid, og du vil som oftest kunne tildeles en tid inden for ca. 2 uger.

Når I har afholdt den visiterende samtale, startes forløbet op i den afdækkende fase. Her får du mulighed for at uddybe din problemstilling, og I vil lære hinanden bedre at kende. Målet for psykologen i denne fase er at forstå omfanget og arten af dine udfordringer, sådan at psykologen kan udforme et forløb, der tilgodeser dig på bedst mulig vis.

Psykologen har også mulighed for at benytte sig af forskellige tests til at udforske problemstillingerne.

Herefter påbegyndes interventionsfasen, hvor psykologen rådgiver klienten ud fra forskellige evidensbaserede metoder, sådan at klientens bedring faciliteres. Psykologen vil hertil give klienten konkrete redskaber til at håndtere sin problemstilling. En vigtig del af denne fase i terapien er, at psykologen forsøger at udfordre de tankemønstre, som er med til at opretholde psykiske udfordringer. Det er ligeledes i denne fase, at hjemmearbejdet implementeres.

Ved forløbets afslutning øges psykologens fokus på at forebygge tilbagefald. Du og psykologen forsøger herunder i fællesskab at sikre, at den progression, som forløbet har medført, opretholdes.

Lær mere om psykoterapi

Hvordan fungerer kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi, som også forkortes KAT eller på engelsk CBT, er den mest udbredte terapiform på internationalt plan, og den er ligeledes den form for terapi, der er bedst videnskabeligt understøttet. Noget af det, der gør KAT så effektiv, er, at klientens konkrete livssituation og de omgivende faktorer medregnes i tilrettelæggelsen af terapien. Herudover bygger behandlingerne af de konkrete lidelser på tidligere forskning, hvor kognitiv adfærdsterapi har vist sig særdeles effektiv. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg, hvor vi specialiserer os i kognitiv adfærdsterapi, tilbyder vi altså en effektiv og veldokumenteret behandling, der varetages af erfarne psykologer.

I kognitiv adfærdsterapi betragtes vores psykiske liv som baseret på fire komponenter. Disse fire komponenter er tanker, følelser, adfærd og fysiske symptomer. Disse fire spiller sammen og forstærker hinanden, når vi udfordres psykisk. Et konkret eksempel kunne være, når vi udsættes for fare. Forestil dig, at du går gennem junglen og pludselig hører noget rasle i busken ved siden af dig. Du forestiller dig øjeblikkeligt, at der måske er en tiger på vej til at springe på dig (tanke), angsten blusser op i dig (følelse) og får dit hjerte til at slå hurtigere (kropslige symptomer), hvorefter du flygter så hurtigt, du kan (adfærd). På samme måde er de fire komponenter indbyrdes forbundne og forstærkende ved mere komplekse psykiske problematikker, hvilket demonstreres i nedenstående model af den såkaldte ”kognitive diamant”.

Den kognitive diamant

Kognitiv adfærdsterapi bygger endvidere på den opfattelse, at den menneskelige perception aldrig kan være neutral, men derimod er påvirket af, hvorledes vi gennem livet og opvæksten har lært at forstå og handle i forhold til vores omgivelser. Særlige reaktionsmønstre kan således forstås i lyset af, hvad vi tidligere har oplevet, og hvordan vi tidligere har lært at cope med psykisk udfordrende situationer.

Et meget firkantet eksempel kunne være, at en person, der som barn har været ved at drukne, oplever overdrevne tanker om druknefare, angst og kropslige symptomer og holder sig langt fra vand. Angstreaktionen har haft en positiv funktion for personen som barn og har været afgørende for vedkommendes overlevelse, men senere i livet er angstmekanismen blevet en hæmsko og til stor gene og ubehag. Målet med kognitiv adfærdsterapi bliver på den måde at ændre de uhensigtsmæssige mønstre, der udspiller sig imellem de fire komponenter, således at den forstærkende effekt reduceres og den problematiske psykiske problemstilling opløses.

Den samme situation kan altså opleves meget forskelligt fra person til person afhængigt at de særlige briller, vedkommende har lært at se verden gennem. Man kan sige, at de fire komponenter (tanker, følelser, adfærd og fysiske symptomer) arbejder sammen og skaber den udgave af virkeligheden, som vi oplever.

I terapidelen af kognitiv adfærdsterapi koncentrerer man sig hovedsageligt om to af komponenterne – den kognitive del (tankerne) og den adfærdsmæssige del. Dette skyldes, at man ikke direkte kan ændre på sine følelser og sine kropslige reaktioner med viljens kraft. Hvis man derimod påvirker tanker og adfærd, vil de have en indirekte effekt på de to andre komponenter, idet den onde cirkel brydes. Man forsøger altså i KAT at bevidstliggøre og omstrukturere de tanker og antagelser, der er med til at skabe de negative mønstre, samt at ændre den konkrete uhensigtsmæssige adfærd.

På den måde kan terapiformen siges at kendetegnes ved, at behandlingen består i både et kognitivt og et adfærdsmæssigt element. Et af de redskaber psykologen benytter sig af, når der arbejdes kognitivt adfærdsterapeutisk, er hjemmeopgaver. Disse hjemmeopgaver vil bestå af forskellige øvelser, redskaber og taktikker og tager udgangspunkt i den aktuelle terapisituation. Ved hjælp af hjemmeopgaverne implementeres konkrete taktikker i klientens daglige liv, sådan at klienten lærer at overkomme de udfordringer, der kan opstå i hverdagssituationer.

Læs mere om kognitiv adfærdsterapi

Hvad betyder den evidensbaserede tilgang for terapien?

Kognitiv adfærdsterapi er evidensbaseret, hvilket betyder, at terapiformen har vist sig virkningsfuld i gentagne kliniske studier. Sådanne kliniske undersøgelser består af en patientgruppe, der behandles med KAT, samt en kontrolgruppe. Hvis den fremhævede terapiform understøttes af evidens i tilstrækkelig grad, samt overholder en række forskellige krav om generaliserbarhed og konsistens, kan den siges at være evidensbaseret. Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, der underbygges bedst af videnskaben, hvorfor der altså er videnskabeligt belæg for, at KAT er den mest effektive form for terapi for rigtig mange problemstillinger.

Desuden benytter man, inden for kognitiv adfærdsterapi, tilpassede behandlingsformer til særlige lidelser, således at behandlingen altid tager en form, som tidligere har vist sig effektiv inden for netop din aktuelle problemstilling. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg praktiserer vi evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, hvilket indebærer, at vi tilbyder effektiv og veldokumenteret behandling.

Myter om kognitiv adfærdsterapi

Hvilke problematikker kan I behandle?

Vi tilbyder evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af psykiske problemstillinger til børn, unge og voksne i vores klinik på Frederiksberg. Er det et barn, der oplever psykiske udfordringer, forsøger psykologen i høj grad at inddrage forældre og de nærtstående omgivelser, sådan at problematikker foregribes så vidt muligt. Herunder kan du læse nærmere om de behandlingsområder, som vi oftest beskæftiger os med. Ellers finder du her en samlet oversigt over de forskellige behandlingsområder, vi tilbyder i vores praksis på Frederiksberg.

OCD

OCD er en angstlidelse, der kendetegnes ved tvangstanker og tvangshandlinger. Behandlingen af OCD, der også kaldes obsessiv-kompulsiv lidelse, tager sit udgangspunkt i at ændre tvangstanker, samt at hindre den adfærdsmæssige respons ved tvangshandlinger. Den adfærdsmæssige del af terapien tager sit afsæt i gradvis eksponering med responshindring, hvor psykologen vil forsøge at fremkalde tvangstanker, idet klienten øver sig i at inhibere tvangshandlinger i et kontrolleret miljø.

Læs mere om OCD

Angst er en overordnet betegnelse for en række forskellige lidelser, som har det til fælles, at der opleves en voldsom angstreaktion udløst af specifikke forhold eller situationer. Angst er et af de områder vi hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg har allermest erfaring med og ekspertise i. Behandlingen af angst består dels i at ændre de uhensigtsmæssige tankemønstre, der er med til at opretholde angsten, og dels i at korrigere den adfærd, der udføres i omgivelser, der giver anledning til angst. For at skabe disse angstfremkaldende omstændigheder vil psykologen ofte gøre brug af eksponering.

Læs mere om angstlidelser

Depression er en psykisk lidelse, der rammer flere og flere. Depression karakteriseres blandt andet ved en generel tristhed, manglende engagement og dårlig selvtillid. Under den kognitive del af terapien søger psykologen at udfordre og justere de tanker, som bevarer den nedtrykte sindsstemning. I den adfærdsmæssige del af terapien søges der at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, hvor klienten eksempelvis isolerer sig derhjemme.

Læs mere om depression

Attention-deficit hyperactivity disorder eller ADHD er en lidelse, der blandt andet kendetegnes ved, at barnet eller den voksne oplever udfordringer med at koncentrere sig og bevare sig i ro. Børn med ADHD kan herudover opleve at have problemer med opmærksomhed og impulsivitet. Behandlingen af ADHD består ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang eksempelvis af træning, der har til mål at korrigere barnets adfærd på en hensigtsmæssig måde.

Læs mere om ADHD

Panikangst er en lidelse, hvor angstanfald fremkaldes uden specifikke omstændigheder, men i stedet er af mere pludselig af karakter. Behandlingen af panikangst består først og fremmest i psykoedukation, hvor klienten opnår en forståelse for de psykiske og kropslige mekanismer, der ligger til grund for den oplevede angst og panik. I den kognitive del af terapien fokuserer psykologen på at justere de negative tankemønstre, der kan eskalere til et panikanfald. I den adfærdsmæssige del af behandlingen benytter psykologen sig af eksponering, hvortil klienten tilegner sig mestringsstrategier. På den måde lærer klienten at håndtere panikanfaldene på en hensigtsmæssig måde og reducere deres forekomst.

Læs mere om panikangst

Social angst er en lidelse, der karakteriseres ved udfordringer med og angst for interaktion med andre. Social angst vil ofte komme til udtryk ved, at man bekymrer sig om andres tanker om en selv, og dermed også vil opleve at være meget bevidst om egen opførsel. I den kognitive del af behandlingen fokuserer psykologen på at justere de tanker og antagelser vedrørende sociale interaktioner og andres tanker, der er med til at opretholde angsten. I det adfærdsmæssige aspekt af behandlingen vil social eksponering være omdrejningspunktet. På den måde bliver klienten trinvis fortrolig med de oplevede udfordringer, der opstår i et socialt rum.

Læs mere om social angst

En fobi er en særlig form for angst, hvor frygten udløses på baggrund af et specifikt objekt eller særlige omgivelser. Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af specifikke fobier er særdeles effektiv og er en af de behandlingsformer med den bedste og hurtigste succesrate. Behandlingen af fobier centrerer sig om psykoedukation, kognitiv omstrukturering og gradvis eksponering. Vi tilbyder hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen i København effektiv behandling af specifikke fobier, hvor 95% af klienter overvinder sin fobi på ca. 5-10 konsultationer. Vi tilbyder deslige den såkaldte fobipakke – et intensivt forløb til behandling af specifikke fobier, og som du kan læse mere om her.

Læs mere om specifikke fobier

Generaliseret angst er en angstlidelse, der kendetegnes ved en generel overdreven hang til bekymring. Lider man af generaliseret angst, kan bekymringerne opleves at tage overhånd på en sådan måde, at de bliver styrende for ens tanker og adfærd. Ved en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angst vil der, i det kognitive aspekt af terapien, fokuseres på at udfordre de tanker og mønstre, der ligger til grund for bekymringerne. I det adfærdsmæssige aspekt af behandlingen vil særligt hjemmearbejdet være fremtrædende, sådan at klienten lærer konkrete taktikker til at overkomme hverdagens udfordringer og reducere bekymringen.

Læs mere om generaliseret angst

PTSD kan beskrives som en svær efterreaktion på en traumatisk oplevelse. Lidelsen opstår, når det psykologiske traume efterlader et dybt psykologisk spor, som dog ikke afhænger af hændelsens sværhedsgrad men derimod af den subjektive oplevelse. Ved PTSD belaster traumet i stigende grad den berørtes livskvalitet og forårsager eksempelvis angst, flashbacks, undgåelse og manglende genkaldelse. Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være særligt virkningsfuld til behandling af PTSD. Tilrettelæggelsen af forløbet varierer alt efter lidelsens omfang.

Læs mere om traumer og PTSD

Stress er en lidelse, der ses hyppigere og hyppigere. Stress karakteriseres ved, at kroppen overanstrenges og generelt er i højeste beredskab. Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, som vi tilbyder hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg, har vist sig at være en af de mest effektive behandlinger af stress. I den adfærdsmæssige del af behandlingen yder psykologen rådgivning, sådan at klienten tilegner sig redskaber til at systematisere og strukturere sin hverdag og reducere arbejdsbyrden. I den kognitive del af terapien arbejder psykologen på at mindske klientens sårbarhed overfor stressniveauet ved at korrigere negative tankemønstre.

Læs mere om stress

Autisme eller autismespektrumforstyrrelse er en udviklingsforstyrrelse, der karakteriseres som gennemgribende, eftersom tilstanden kan få stor betydning alt efter i hvilken grad, den optræder i. Autisme kan i høj grad få indflydelse på den berørtes adfærd og evne til at interagere med andre. Der findes ingen behandling for autismespektrumforstyrrelser, men terapeutiske tiltag kan hjælpe individet og familien til at kompensere for de aktuelle udfordringer. Terapien består ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang blandt andet af hjælp til forældre, sådan at de får mulighed for at tilrettelægge barnets hverdag så hensigtsmæssigt som muligt. Desuden behandles eventuelle sammenfaldende problematikker som angst og depression.

Læs mere om autismespektrumforstyrrelser

Vredesproblemer kan komme til udtryk ved, at vreden bliver den primære reaktion på forskellige situationer i hverdagslivet. På den måde kan vreden skabe omfattende udfordringer for vedkommende og kan være til gene for både arbejdslivet og private relationer. Ved vores klinik i København tilbyder vi behandling af vredesproblematikker ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi. I den kognitive del af behandlingen søger psykologen at påvirke de tankemønstre, der ligger til grund for de overdrevne vredesreaktioner. I den adfærdsmæssige del af behandlingen er målet, at klienten tilegner sig konkrete redskaber, der kan hjælpe til at justere den problematiske adfærd.

Læs mere om vrede

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv problemer med dårligt selvværd. For nogle kan følelsen opleves at tage overhånd, sådan at selvværdet i høj grad påvirker den berørtes livskvalitet, hvortil det må betragtes som en lidelse. Syptomerne på dårligt selvværd er blandt andet mindreværd, selvhad, utilstrækkelighed og skyld. Målet med den kognitive adfærdsterapi er i denne sammenhæng, at de negative tankemønstre, der opretholder det dårlige selvværd, udfordres og omstruktureres.

Læs mere om selvværdsproblematikker

Søvnproblemer eller insomni er en udfordring, der kan få stor betydning for, hvordan vi har det. Manglende søvn kan blandt andet få betydning for den berørtes mentale funktion i hverdagen og kan ligeledes forværre eventuelle øvrige problematikker og udfordringer. Vi tilbyder hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen i Frederiksberg kommune afgrænsede og effektive forløb til behandling af søvnløshed og søvnproblemer på omtrent 5 sessioner.

Læs mere om søvnproblemer

Undersøgelser

Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg i København tilbyder vi ligeledes forskellige evidensbaserede undersøgelsesforløb. Vi tilbyder undersøgelser til børn, unge, voksne og familier og foretager både kliniske, diagnostiske og neuropsykologiske undersøgelser, der skræddersys til netop dit/jeres behov. Desuden tilbyder vi forskellige tests, såsom personligheds- og intelligenstests. Vi foretager hertil også lejlighedsvis observation. Du/I er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvilken undersøgelse, der er mest hensigtsmæssig for dig/jer.

Lær mere om undersøgelser og se oversigt

Hvor ligger praksissen, og hvad koster det?

Psykologerne Johansen og Kristoffersen befinder sig på Solbjergvej 3 midt på fantastiske Frederiksberg blot et stenkast fra Frederiksberg Centret. Placeringen i hjertet af København medfører, at praksissen altid er nem at nå ved hjælp af offentlig transport, særligt ved hjælp af metro, eftersom Frederiksberg Metrostation er at finde 50 meter fra klinikkens hoveddør. Praksissen er desuden let at tilgå for billister, og parkeringspladser findes bl.a. på taget af Frederiksberg Centret. Du bydes velkommen i vores klinik på 5. sal i lyse og moderne lokaler, og i det indbydende venteværelse kan du nyde en kop te eller kaffe inden din aftale. Ved sessionens afslutning har du mulighed for at betale med din foretrukne betalingsmåde, da vi tilbyder betaling med både Dankort/Visa, kontant, MobilePay samt faktura. Se prisliste her.

Solbjergvej 3, 5. sal
2000 Frederiksberg