OCD

OCD er en forkortelse for ”Obsessive Compulsive Disorder”, hvilket på dansk kan oversættes til Obsessiv Kompulsiv Lidelse. OCD er karakteriseret ved uønskede og indtrængende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner). Kognitiv adfærdsterapi har vist sig yderst effektiv i behandlingen af disse tvangstanker og -handlinger. Behandlingseffekten opnås ved på den ene side at afklare og omstrukturere misfortolkninger af tvangstankers betydning og på den anden side at korrigere og normalisere tvangspræget adfærd ved hjælp af adfærdsterapi, herunder eksponering med responshindring. Psykologerne ved vores klinik på Frederiksberg er eksperter i netop denne form for behandling og kan tilbyde samtaler med kort ventetid såvel som forløb med gruppeterapi. Læs meget mere om symptomer, årsager og behandling for OCD herunder.

Ønsker du en samtale med os om OCD? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er OCD?

OCD eller obsessiv kompulsiv lidelse er en problematik med omdrejningspunkt i oplevelsen af tvangstanker og tvangshandlinger.  

Tvangstanker skal forstås som indtrængende og uønskede indskydelser, impulser eller billeder, der kommer til bevidstheden igen og igen. Tvangstanker kaldes også obsessioner og udgør således den ene del af betegnelsen i OCD. Tilbagevendende tvangstanker giver betydeligt ubehag og kan medføre følelsesmæssige reaktioner med angstTvangstanker vil forekomme meget generende, og derfor vil personer med OCD gøre forsøg på at kontrollere eller undgå at de pågældende tanker dukker op. Dette vil dog som oftest være uden succes. Indholdet af tvangstankerne forstås som udsprunget af ens egne tanker på trods af at de opstår ufrivilligt og kan være i direkte modstrid med ens følelser, værdier eller forståelse af sig selv. Tvangstanker kan også opleves som udtrykt gennem mentale billeder.  

Nogle af de hyppigst forekommende tvangstanker i OCD omhandler bekymring om:  

Hvor tvangstanker forekommer på et mentalt plan, vil tvangshandlinger udspiller sig på et adfærdsbaseret plan. Tvangshandlinger er en ritualpræget adfærd som udføres gentagende gange. Tvangshandlinger dækker over den anden del af OCD og kan også kaldes kompulsioner. Tvangshandlingerne vil typisk have til formål at forsøge at forhindre en frygtet situation eller begivenhed vil indtræffeRationalet bag en tvangshandling kan således tilskrives, at man antager at noget frygtet vil ske, hvis man ikke udfører handlingen korrekt. Tvangshandlinger er dermed ikke objektivt set nyttige for personen med OCD og vil på den baggrund i forlængelse af tvangstankerne føles generende og påtrængende.

Almindeligvis vil personen med OCD anerkende, at tvangshandlingerne ikke som sådan tjener noget produktivt formål, og at de kan være meningsløse. På den baggrund vil man ofte forsøge at modstå trangen til at udføre dem. Dog opleves næsten altid en stigende grad af angst, når man prøver at modstå tvangshandlinger, hvorfor det kan være meget belastende på egen hånd at forsøge at bekæmpe dem. 

Typiske tvangshandlinger viser sig ved:  

Tvangshandlinger seoftest, men ikke altid, i sammenhæng med tvangstanker. Der findes eksempler, hvor tvangshandlinger eller tvangstanker optræder alene, hvorved altså kun den ene del af OCD’en er til stede. Disse tilstande klassificeres med de diagnostiske underdiagnoser henholdsvisovervejende tvangshandlinger eller overvejende kompulsiv tilstand (sommetider betegnet Pure C) og overvejende tvangstanker eller overvejende obsessiv tilstand (sommetider betegnet Pure O). størstedelen af tilfældene vil begge dele dog kunne identificeres og have gensidig påvirkning på hinanden. 

Tvangstanker og tvangshandlinger opfattes sædvanligvis som uhensigtsmæssige af den berørte person. Som eksempel vil det sige, at en person erkender, at vedkommendes hænder egentlig ikke er beskidte, selvom tankerne kredser om smittefare. Alligevel føler personen sig tvunget til at udføre heraf udledte handlinger, såsom at vaske hænder op til flere gange. Dette medfører, at personen ofte vil føle sig pinlig eller skamfuld i relation til sin OCD. Derfor forsøger mange med OCD at skjule deres adfærd for familie, venner og omgivelserne i øvrigt. Disse varige forsøg på at skjule eller modstå OCD vil være meget energikrævende og pinefulde.  

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Forekomst af OCD

Ca. 2 ud af 100 mennesker lider af OCD. Der er med andre ord 2% af den danske befolkning, der lider af OCD over en periode på 12 måneder.

Der er et komplekst netværk af faktorer, der fører til udviklingen af OCD, og derfor kan det være vanskeligt at identificere specifikke årsagsforhold i de enkelt tilfælde. Mens årsagen til, at nogle mennesker udvikler OCD, således ikke er fuldstændig kortlagt, har moderne forskning vist, at genetiske, psykologiske, miljømæssige og neurobiologiske faktorer alle er vigtige bidragsydere i udviklingen af OCD.

Man kan på den ene side tale om medfødte årsagsforhold og på den anden side om udfrakommende forhold. Især tidligt debuterende OCD har vist sig at have en betydelig genetisk komponent, mens sent debuterende OCD kan være delvist udløst af forhold i omgivelserne; herunder stressfulde livshændelser, opvækstvilkår eller stress.

Yderligere er miljøet og livsbegivenheder ofte medvirkende til at forme OCD’ens udtryk. Tvangstanker relateret til snavs og smitte forekommer eksempelvis ofte i vores moderne samfund, men denne type OCD var formentlig meget sjældent før i tiden, hvor man ikke kendte til bakterier. Omvendt er det sandsynligt, at flere OCD-ramte førhen havde tvangstanker og -handlinger relateret til religiøse spørgsmål, eftersom religion spillede en større rolle for datidens samfund.

For alle typer OCD ses der bestemte neurobiologiske forandringer i hjernen, og forskning viser, at disse kan normaliseres med den rette behandling.

Adfærdsterapi og kognitiv adfærdsterapi er de terapiformer, som har vist sig mest effektive til at reducere tvangstanker og normalisere tvangspræget adfærd i forbindelse med OCD. Den kognitive del af terapien går ind og forsøger at rette op på uhensigtsmæssige tankemønstre, idet man forsøger at omstrukturere på de mere generelle fejlagtige antagelser omkring tanker og de specifikke angstprovokerende fejlfortolkninger af tvangstanker.

Samtidig arbejdes med OCD-tilpasset adfærdsterapi med henblik på at få afvendt klienten fra den tvangsmæssig adfærd. Her er mere specifikt tale om en ritualforebyggende terapi kaldet eksponering med responshindring. Her udsættes man gradvist for udløsende faktorer i højere og højere doser, idet man øver sig i ikke at udføre de tvangshandlinger, de normalt ville udløse.

Ved vores psykologpraksis på Frederiksberg, København, oplever vi, at mange børn og unge med OCD har et behov for at kunne forstå sine udfordringer i forbindelse med lidelsen. Desværre har der ikke førhen været informationsmateriale specifikt rettet mod børn og unge i Danmark. Derfor har vi lavet denne pjece, der frit kan downloades, med information til børn og unge med OCD. Den kan printes og bruges af venner og familie samt eventuelt bruges til undervisning på skoler.

Hvis du som forælder læser dette, kan du overveje at læse pjecen højt for dit barn og/eller andre, hvis det er svært for dem selv at læse det.

Her kan du downloade en pjece med information om OCD hos børn og unge:

Information til børn og unge med OCD (PDF)Læs mere om OCD hos børn og unge