Forældrekompetenceundersøgelse

Ved forældrekompetenceundersøgelser vurderes forældres evner til at tage vare på deres barn med henblik på at sikre bedst mulige vilkår for barnet og familien. Undersøgelsen har til formål at afdække mulige styrker og svagheder og kan involvere eksempelvis spørgeskemaer, psykologiske tests, observationer og interviews. Hos psykologerne Johansen og Kristoffersen på Frederiksberg, Helsingør og Aarhus varetager vi forældrekompetenceundersøgelser med kort ventetid og udført af dygtige psykologer.

Ønsker du en forældrekompetenceundersøgelse, eller har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os for en aftale, eller lade os ringe til dig.

Hvad er en forældrekompetenceundersøgelse?

En forældrekompetenceundersøgelse defineres overordnet som en afdækning af forældres evner til at tage vare på deres barn. En sådan undersøgelse vil tage form af en bred faglig vurdering med henblik på at sikre de bedst mulige udviklingsvilkår for barnet eller den unge. Dette kan være centralt i forbindelse med en afklaring af, hvilke omstændigheder der vil bidrage til barnets bedste ud fra betingelser for opvækst, udvikling og psykologisk trivsel.

Der vil derfor altid tages udgangspunkt i det enkelte barn, og hvorledes de pågældende forældre har forudsætninger for at imødekomme dette barns specifikke behov. Formålet med en forældrekompetenceundersøgelse er således grundlæggende at afdække styrker og svagheder for såvel barnet som familien, så der med afsæt heri kan tilvejebringes valide vurderinger, af hvad der vil være den bedste støtte eller konkrete foranstaltning i det givne tilfælde.

Hvornår undersøger man forældres kompetencer?

En undersøgelse af forældrekompetence giver muligheden for selvstændigt at belyse familieforhold samt aktuelle ressourcer og vanskeligheder, når dette findes relevant for at sikre de bedst mulige vilkår for et barn. De hyppigst forekommende årsager til at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse omhandler vurderinger af eller afgørelser om forældre og barnets samvær og forekommer typisk i forbindelse med anbringelsessager, herunder overvejelser om anbringelse udenfor hjemmet eller om mulighed for hjemgivelse i forbindelse med en eksisterende anbringelse.

Forældrekompetenceundersøgelser optræder derfor ofte som et betydeligt led i børnefaglige undersøgelser, eksempelvis når der er tale om børn og unge med særlige behov.

Et væsentligt krav til udførelsen af undersøgelsen omhandler, at den altid skal bidrage med ny information, og derfor kan der opstå et behov for at gennemføre forældrekompetenceundersøgelser, når en sag ikke forekommer tilstrækkeligt undersøgt.

Hvad indgår i undersøgelsen?

Retningslinjerne for en forældrekompetenceundersøgelse er formuleret af Socialministeriet. Undersøgelsen målrettes i henhold til omstændighederne i den konkrete sag, og indholdet vil altid have omdrejningspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt forældrene har mulighed for at varetage det pågældende barns såvel basale som udviklingsmæssige behov. Til at besvare dette spørgsmål vil det i første instans være nødvendigt at indhente information om barnets specifikke behov for at kunne foretage en vurdering af, hvilke særlige kompetencer der bør være til stede for at tage bedst muligt vare på netop dette barn.

Herefter vil der følge konkrete undersøgelser af forældrenes aktuelle styrker og svagheder i forhold til en omfattende vurdering af forældrefunktionen. Med dette for øje vil undersøgelsen almindeligvis bidrage med mål på kognitivt funktionsniveau, tilstedeværelsen af psykopatologi, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problematikker samt udviklingspotentiale. Indsamlingen af denne viden vil basere sig på forskellige metodiske tilgange, hvor der blandt andet kan inddrages spørgeskemaer, psykologiske tests, observationer, interviews og deslige.

Hvordan udføres en undersøgelse af forældrekompetence?

Forældrekompetenceundersøgelser indbefatter forskellige metoder for at skabe de bedste forudsætninger for en klar og nuanceret vurdering af nødvendige tiltag i den givne situation. Derfor består en forældrekompetenceundersøgelse også af forskellige delelementer. I en undersøgelse af forældres kompetencer er de følgende dele typisk inkluderede:

  • Når der foreligger eksisterende sagsakter, kan det være relevant at psykologen gennemgår disse med henblik på, hvilke tiltag der eventuelt allerede er sat i værks eller forsøgt igangsat, samt på hvilket grundlag disse beslutninger er taget.
  • Dernæst vil psykologen foretage samtaler med forældrene samt iværksætte testning. Samtalerne har til formål at bidrage med information om forældrenes personlige og sociale forhold, herunder blandt andet symptomer som kan lægge op til overvejelser om særlige problemstillinger. Samtalen vil udover indhentning af oplysninger om forældrene også afklare, hvilke tests og eventuelt andre informationskilder, der vil være behov i den givne sag.
  • Valget af tests vil ofte indeholde en blanding af intelligenstests, neuropsykologiske tests og muligvis personlighedstests. Testning kan give konkrete, standardiserede mål på forældrenes kompetencer og heraf afledte ressourcer og vanskeligheder.
  • Eftersom barnets tarv er omdrejningspunktet for en vurdering af en eventuel indsats, kan det ligeledes være nødvendigt at afholde samtaler og psykologiske tests med barnet selv. Dette gøres for at afklare barnets udgangspunkt for at præcisere, hvilke områder der potentielt fordrer særligt forældrehensyn. Dette planlægges afhængigt af barnets alder, udviklingstrin og modenhed.
  • Da det i høj grad er dynamikkerne mellem barnet og forældrene, som er centrum for overvejelserne i undersøgelsen, er et indblik i samspillet mellem dem essentielt. Til dette formål inddrages ofte såkaldte samspilsobservationer, hvor psykologen vil være til stede i en eller flere situationer, mens barnet og forældrene har mulighed for at interagere.
  • I nogle tilfælde vil undersøgelsesforløbet også inkludere en indhentning af information fra andre relevante aktører. Der kan her være tale om spørgeskemaer eller interviews til blandt andet pædagoger, lærere, plejeforældre og lignende.
  • En undersøgelse af forældreevne vil slutteligt indeholde en samlet rapport med undersøgelsens resultater samt de dertilhørende vurderinger og anbefalinger på baggrund heraf. Der kan også foretages en gennemgang af resultaterne i en afsluttende samtale med forældrene.

Hvem må foretage forældrekompetenceundersøgelser?

En forældrekompetenceundersøgelse er kompleks og inkluderer som oftest forskellige metoder, der stiller visse krav til fagpersonen, som udfører undersøgelsen. Det anbefales derfor, at udførelsen af foretages af en psykolog, der har bred erfaring med at afvikle undersøgelser og anvende psykometriske tests samt har kendskab til børns udvikling, psykologiske problemstillinger og psykopatologi samt besidder viden om familiedynamikker og tilknytning.

Vi har hos psykologerne Johansen & Kristoffersen mange års erfaring med forældrekompetenceundersøgelser og erfarne psykologer, som varetager undersøgelser med kort ventetid på Frederiksberg, Helsingør og Aarhus.