Fobier

Angst, der er begrænset til frygt for specifikke situationer eller objekter, kaldes specifikke eller isolerede fobier. Eksempelvis knytter denne frygt sig til dyr, fugle, højder, torden, mørke, fly, lukkede rum, besøg på offentlige toiletter, fortæring af visse typer mad, tandlægebesøg eller synet af blod. Fælles for alle fobier er, at det frygtede almindeligvis ikke betragtes som objektivt farligt, eller at den oplevede frygt er langt stærkere, end hvad den almene befolkning oplever. Specifikke fobier er relativt nemme at behandle, hvor den anbefalede behandling er kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponering, hvilket vi specialiserer os i hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg. Forskning viser, at behandling fører til signifikant bedring hos 90-95 % af dem, der modtager kognitiv adfærdsterapi, og at resultater opnås på 5-10 sessioner for de fleste fobier.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om specifikke fobier? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er en specifik fobi?

Specifikke fobier kendetegnes af en udtalt og vedvarende frygt, som er overdrevet og urimelig, men samtidig afgrænset til særlige objekter eller omstændigheder. Når individet konfronteres med det fobiske stimulus, udløses stort set altid en umiddelbar angstreaktion, der indebærer mange af de samme kropslige symptomer som for angst generelt. Som følge af denne ubehagelige angstreaktion vil personer, der lider af fobier, i vid udstrækning forsøge at undgå bestemte situationer af frygt for at skulle støde på det frygtede.

For eksempel vil dem, der lider af ormefobi, ofte holde sig fra skove, marker og lignende, hvor orme findes. Tilsvarende går personer med tandlægefobi kun til tandlægen i yderste nødstilfælde. Disse tendenser betegnes undgåelsesadfærd.

For at man kan opfylde de diagnostiske kriterier for en fobi, skal undvigelsen, de angstprægede forventninger, eller plagerne forbundet med eksponering for det frygtede forstyrre individets funktion i væsentlig grad.

Eksempler på nogle af de hyppigst forekommende fobier

Selvom der er udbredt uenighed omkring, hvilken fobi der er den mest udbredte, er der ikke tvivl om, at araknofobi er blandt de hyppigst forekommende, hvis ikke den hyppigste. Op mod 6,1 % af befolkningen lider af angst for edderkopper, de fleste af dem kvinder. Op mod 50 % af alle kvinder og 10 % af alle mænd er så bange for edderkopper, at deres forhold til dem er problematisk, dog uden at angsten er af fobiske proportioner.

Læs mere om Araknofobi

De fleste mennesker har højdeskræk i et eller andet omfang, hvilket også er hensigtsmæssigt, idet det forhindrer os i at udsætte os selv for fare. Alvorligheden varierer dog i stor grad, og højdeskræk er ikke længere hensigtsmæssigt, når man skræmmes ved blot at stå få meter over jorden, som på en stige eller endda en stol. Ligeledes er angsten for højder problematisk, hvis den afholder en fra at bo på en høj etage eller at opholde sig i høje bygninger.

Læs mere om Akrofobi

Emetofobi

– angst for opkast

Emetofobi er blandt de mere ukendte fobier, men regnes alligevel af mange blandt de mest almindelige. I alvorlige tilfælde fører fobien til næsten total isolation af frygt for, at nogen skal kaste op på én, eller at man selv skal kaste op.

Læs mere om Emetofobi

Brontofobi

– angst for tordenvejr

Denne type frygt er meget udbredt blandt børn, men hos langt de fleste forsvinder frygten med alderen.

Læs mere om Brontofobi

Mysofobi

– angst for skidt eller at blive beskidt

Fobien findes i mange forskellige former, hvoraf enkelte grænser op til de deciderede kompulsioner og obsessioner, som kendetegner OCD. I de mest alvorlige udgaver bruger de ramte individer det meste af deres tid på at rense og vaske sig selv og sine omgivelser om og om igen.

Læs mere om mysofobi

Klaustrofobi

– angst for små, lukkede rum

Denne fobi er velkendt for de fleste, og de fleste mennesker har en hensigtsmæssig, nedarvet modstand mod at skulle spærres inde i trange rum. Det er imidlertid sjældnere, end mange tror, at denne angst bliver så slem, at den opfylder kriterierne for en fobi. Det er mere den hyppige optræden i film og populærlitteratur, der har gjort fobien berømt, end dens egentlige forekomst.

Læs mere om Klaustrofobi

Agorafobi

– angst for åbne områder

Agorafobi lyder umiddelbart som det omvendte af klaustrofobi, men disse fobier har langt flere fællestræk end modsætninger. Det er ofte tanken om ikke at kunne komme væk fra situationen, enten på grund af afstanden til et sikkert sted eller på grund af mennesker eller trafik, der er angstprovokerende – ikke selve det at opholde sig på åbne områder. Det er altså oplevelsen af omgivelserne som vanskelige eller pinlige at komme væk fra, som udløser angsten. Har man agorafobi, undgås eksempelvis indkøbscentre, lufthavne, broer og åbne pladser såsom Rådhuspladsen og parkeringspladser. Omkring 2,2 % af alle voksne i Danmark af agorafobi, hvoraf de fleste udvikler lidelsen tidligt i 20’erne eller tidligt i 30’erne.

Læs mere om Agorafobi

AilurofobiCynofobiOphidiofobi

– angst for katte, hunde og slanger

Evolutionært set har det været hensigtsmæssigt for mennesker at være forsigtige i omgang med disse dyrearter, da det formentlig har øget chancen for at overleve blandt menneskets tidligste forfædre. Risikoen for at udvikle fobier for disse er da også langt større end for evolutionært ufarlige dyr som eksempelvis kaniner, køer, eller marsvin, som derimod har været vigtige kilder til mad. At det på et tidligere tidspunkt i menneskelig evolution var hensigtsmæssigt at undgå katte, hunde og slanger, betyder selvfølgelig ikke, at det er hensigtmæssigt at undgå dem i dag, og disse fobier kan være meget begrænsende for livsudfoldelsen.

Læs mere om AilurofobiLæs mere om CynofobiLæs mere om Ophidiofobi

Skotofobi

– angst for mørke

For de fleste er det ikke mørket i sig selv, der er skræmmende, men tanker om den indbildte fare, der skjuler sig i mørket. Børn er ofte bange for mørket, mens lidelsen er relativt sjælden blandt voksne.

Læs mere om Mørkeræd

I de fleste tilfælde kan de ramte håndtere sin angst ved at rejse sammen med nogen, benytte beroligende midler eller drikke alkohol inden og under flyvningen. I mere ekstreme tilfælde undgås fly fuldstændig til fordel for tog eller bil. Desværre fører benyttelsen af beroligende midler eller alkohol ofte til, at man opretholder eller forstærker angsten for at flyve til trods for de mange oplevelser med, at det ikke er farligt.

Læs mere om Flyskræk

Hvor mange lider af fobier?

Forskning har fundet, at mellem 12 og 20 % af alle personer i Danmark rammes af en specifik fobi i løbet af deres liv. Selvom estimaterne af forekomsten varierer kraftigt, er forskerne gennemgående enige om, at specifikke fobier er langt hyppigere forekommende blandt kvinder end blandt mænd, med en livstidsprævalens på omkring det dobbelte.

Hvordan opstår fobier?

Den svenske forsker Lars Gøran Øst er af de fleste anerkendt som verdens førende ekspert på fobier. I et studie af klienter i klinisk voksenpraksis fandt han, at 66 % af fobierne var opstået som en følge af betingning, 15 % gennem modelindlæring, 6 % gennem instruktioner og information, mens 13 % ikke kunne gøre rede for årsagen til deres fobi.

Den klart hyppigste årsag til fobier er altså betingning, hvilket betegner den indlæringsproces, hvorigennem en stimulus (en situation eller et objekt), der i udgangspunktet ikke nødvendigvis er farlig, bliver associeret med en bestemt reaktion eller respons – frygt. Et eksempel er det velkendte studie Af John B. Watson og Rosalie Rayner, som fik den 11 måneder gamle Albert til at udvikle en fobisk frygt for en rotte ved gentagende gange at udsætte Albert for en høj skræmmende lyd samtidig med, at rotten blev sat ved siden af ham. Efter flere gentagelser viste Albert den samme frygt for rotten alene, som han viste ved den høje, skræmmende lyd.

De 15 % af fobier, der kan forklares ved modelindlæring, er med til at forklare, hvorfor mange fobier ofte forekommer hos flere i den samme familie. At se andre i samme familie være bange for eller undgå bestemte situationer eller stimuli, øger risikoen for, at flere familiemedlemmer opfatter de samme stimuli eller situationer som farlige. Derudover er der også flere uspecifikke arvelige genetiske faktorer, der er med til at øge risikoen for at udvikle fobisk angst.

Hvordan behandles fobier?

Fobier kan heldigvis behandles meget effektivt med kognitiv adfærdsterapi, og behandlingens effekt vedvarer typisk i lang tid efter endt behandling, således at tilbagefald er sjældne. Forskning har vist, at 90-95 % af dem, der modtager kognitiv adfærdsterapi, får det væsentligt bedre som følge af behandlingen. Kognitiv adfærdsterapi er så effektiv, at disse resultater ofte opnås på 5-10 sessioner for afgrænsede fobier. I forhold til hvordan kognitiv adfærdsterapi normalt praktiseres ved andre angstlidelser, er der ved fobier et større fokus på det adfærdsterapeutiske aspekt af behandlingen. Kognitiv omstrukturering benyttes ofte mest tidligt i forløbet til at erstatte irrationelle, uhensigtsmæssige antagelser med mere faktuelle og hensigtsmæssige antagelser. Senere lægges især vægt på desensitivering, hvor man ved eksponering for det frygtede benytter habituering til at svække forbindelsen mellem det fobiske objekt eller den fobiske situation og angstreaktionen. Over kun få sessioner svækkes den fysiologiske angstrespons, og overbevisningen om de alternative antagelser øges som følge af, at man erfarer, at man kan håndtere det frygtede.

Vi tilbyder kognitiv adfærdsterapi i henhold til retningslinjerne for bedste behandlingspraksis ved fobier ved vores praksis på FrederiksbergKontakt os for en aftale eller ved eventuelle spørgsmål.

Hvis du er interesseret i et afgrænset behandlingstilbud for specifikke fobier, kan du læse mere om fobi-pakken her.