WISC-V

Wechsler Intelligence Scale for Children – femte udgave (WISC-V) benyttes til undersøgelser af generelle kognitive evner, også kaldt intelligens, hos børn og unge i alderen 6-16 år og 11 måneder. Denne femte udgave af WISC blev udgivet i Danmark i maj 2017 og er således den nyeste danske udgave af testen, der nyder anerkendelse internationalt som det bedste mål på generel intellektuel funktion hos børn og unge.

WISC-V indeholder væsentlige opdateringer, der udspringer af de kliniske erfaringer og den forskning, som er fremkommet på området siden udgivelsen af testens forrige versioner. Blandt andet eksisterer der nu muligheder for at kombinere testens delprøver på flere forskellige måder, der øger testens fleksibilitet og kan give et mere fyldestgørende og detaljeret billede af de kognitive forudsætninger.

For yderligere at forbedre bredden i undersøgelsen inden for de kognitive områder, der er afgørende for de akademiske færdigheder i læsning, skrivning og matematik, er der lavet tre nye delprøver. Disse har vist sig sensitive for specifikke indlæringsvanskeligheder og andre neuropsykologiske lidelser. Af måske størst vigtighed er, at resultaterne i WISC-V kan sammenlignes med de helt nye normer, så testens resultater giver et retvisende billede af, hvordan barnets eller den unges kognitive forudsætninger er i forhold til gennemsnittet af jævnaldrende i Danmark.

Ydermere er testens brugervenlighed forøget, testtiden er reduceret, samt at den nu kan administreres både i hånden med blyant eller digitalt på computer eller tablet. Psykologerne Johansen og Kristoffersen udbyder testen ved vores konsultation i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus.

Ønsker du en psykologisk test, eller har du nogle spørgsmål omkring psykologiske tests, er du velkommen til at kontakte os for en aftale eller lade os ringe til dig.

Hvordan er WISC-V opbygget?

Udførelsen af testen foregår ved at gennemgå en række forskellige delprøver. WISC-V består i alt af 15 delprøver, hvoraf 3 af disse er helt nye, mens 2 delprøver fra de forrige versioner er udgåede.

Delprøvernes indhold og formål er knyttet til forskellige indekser, hvorudfra der kan foretages en vurdering af de intellektuelle evner. Delprøverne kan have karakter af blandt andet visuelle øvelser, hovedregning, hukommelsesspændvide samt logisk og abstrakt tænkning m.m.

I WISC-V har man udvidet testens struktur til at inkludere hele 5 primære indekser til at afdække de forskellige komponenter af den intellektuelle og kognitive funktion, hvor der i testens foregående versioner kun har figureret fire indekser.

De fem primære indekser er:

  • Verbal forståelse
  • Visuo-spatial forståelse
  • Arbejdshukommelse
  • Forarbejdningshastighed
  • Ræsonnering

Som noget nyt i WISC-V er det også muligt efter behov at beregne nogle sekundære indekser, dersom man ønsker et bredere og yderligere detaljeret billede af de kognitive funktioner. Disse sekundære indekser er:

  • Kvantitativt indeks
  • Auditiv arbejdshukommelse
  • Visuel kognition
  • Generel færdighed
  • Kognitiv effektivitet

Netop denne inddragelse af flere forskellige indekser til beskrivelse af den intellektuelle funktion er en kvalitet ved WISC-V i klinisk brug, eftersom dette medgiver et nuanceret billede af, hvorledes de kognitive funktioner fordeler sig med henblik på afklaring af styrker og svagheder samt andre facetter ved adfærden som påvirkes af intelligensniveauaet.

Udover at kunne foretage vurderinger på baggrund af de ovennævnte primære og sekundære indekser findes der også et såkaldt generelt helskalamål, hvilket giver et samlet mål for barnets generelle kognitive funktion baseret på forståelse, logisk tænkning, problemløsningsevner, videnstilegnelse, arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed. Dette helskalamål refereres ofte til som en persons intelligenskvotient, også kaldet IQ. Til forskel fra WISC-IV er der behov for færre delprøver for at kunne beregne helskalamålet.

Hvad kan WISC-V bruges til?

De forskellige opdateringer og udvidelser af delprøver samt indekser i WISC-V er alle inkluderede for at optimere testens kliniske anvendelsesområde.

WISC-V anvendes i en bred udstrækning til vurdering eller tilpasning af skoletilbud eller uddannelsesmuligheder. Hertil kommer, at nogle uddannelsesinstitutioner anvender intelligenstest i forbindelse med optagelse. Overordnet set kan WISC-V være behjælpelig med forståelsen af egne styrker og svagheder i forbindelse med blandt andet indlæring, hukommelse og visuo-spatiale færdigheder, hvilket yderligere kan fortælle noget om, hvorledes valg af uddannelse eller arbejde kan tilpasses bedst til barnets forudsætninger. Derudover kan WISC-V benyttes som et led i neuropsykologiske undersøgelser, eksempelvis for at styrke diagnostiske hypoteser eller udelukke specifikke evnemæssige problemstillinger som årsag til en given adfærd eller lignende.

Ved vores praksisser i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus tilbyder vi testning med WISC-V og udarbejder naturligvis en resultatrapport baseret på dit behov.