PTSD hos børn og unge

Post-traumatisk-stress-syndrom (PTSD), eller posttraumatisk belastningsreaktion, som den hedder i den europæiske klassifikationsmanual, er en efterfølgende og nogle gange langvarig reaktion på en usædvanlig truende eller katastrofeagtig oplevelse. Tilstanden er meget ubehagelig og indebærer indtrængende genoplevelser af oplevelsen i kombination med konstant alarmberedskab, der oftest udløser intens angst og vrede. Samtidig ses oftest generel svækket følsomhed og glædesløshed, social tilbagetrækning og forsøg på undgåelse af aktiviteter og situationer, der kan minde om hændelsen.

Disse forsøg på undgåelse kan blive så intense, at barnet udviser udadreagerende og nogle gange voldelig adfærd. Tilstanden kan heldigvis som regel behandles meget effektivt med traumefokuserede former for kognitiv adfærdsterapi. Hos både børn og unge kommer to uf af tre af med lidelsen i løbet af 3 måneder og fire af fem i løbet af 6 måneder med et gennemsnit på 10 sessioner.

Du kan læse mere generelt om traumer og PTSD her.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om PTSD hos et barn eller en ung?
Kontakt os for at aftale en tid eller lad os ringe til dig.

Hvordan kommer PTSD til udtryk hos børn og unge?

Overordnet set kan der peges på en stor sammenhæng mellem PTSD hos voksne og børn og unge. Symptomerne klassificeres på samme måde. Dog ses en forskel i forhold til børns alder og udviklingstrin i forbindelse med hvordan reaktionerne på det psykiske traume vil komme til udtryk eller blive italesat af barnet eller den unge selv.

Tidligere har man antaget, at børn var mere eller mindre resiliente over for udviklingen af psykologiske problemer ved udsættelser for traumer, men forskning inden for de seneste 15 år har vist, at børn og unge ligeledes kan udvikle omfattende og længerevarende reaktioner på traumer. Disse reaktioner kan omfatte, at barnet genoplever dele af den traumatiske oplevelse på påtrængende og pinefuld vis.

Det er som regel på den visuelle sans, at traumet genopleves, men det kan ligeledes være de andre sanser, eksempelvis på høresansen ved en generindring af et pistolskud. Man ser typisk også hos børn eller unge, der har været udsat for et traume, at de trækker sig ind i sig selv, mister interesse i sine hobbyer, har svært ved at falde i søvn, har mareridt om hændelsen, generelt trist af sindsstemning, forringet koncentrations- samt hukommelsesevne, undgår at snakke om hændelsen samt undgår aktiviteter, der minder om hændelsen. Det, at barnet undgår alt der minder om traumet, gør, at barnet eller den unge fastholdes i sine tanker om, at det er farligt.

Forekomst af PTSD hos børn og unge

Studier viser, at op til 1 procent af børn under 18 år opfylder kriterierne for PTSD, selvom forskning om PTSD blandt børn er begrænset.

Årsager til PTSD hos børn og unge

Et barn eller en ung, der oplever, at de bliver truet på deres liv eller ser skade forvoldt på andre er i risikogruppe for at udvikle PTSD. Der peges på, at traumets intensitet og karakter er afgørende for udviklingen af PTSD, men hvad der for det ene barn udvikler sig til PTSD er ikke nødvendigvis tilfældet for det andet; her spiller både biologiske, psykologiske og sociale faktorer ind.

Behandling af PTSD hos børn og unge

Den uafhængige forskningsinstitution, NICE, anbefaler traume-fokuseret kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med moderate til voldsomme PTSD symptomer inden for den første måned efter traumet. Hvis der ’kun’ er milde symptomer til stede inden for de første fire uger, anbefaler NICE at ”vente opmærksomt”. Dette skyldes at mange oplever milde symptomer efter en traumatisk oplevelse, men at disse typisk forgår efter fire uger.

Behandlingen af PTSD hos børn og unge adskiller sig fra behandlingen hos voksne med PTSD ved, at forældrene medinddrages i behandlingen – der ses derfor både samtaler med forældrene samt med barnet alene. Behandlingen adskiller sig ligeledes fra PTSD hos voksne ved, at børn og unges alder, udviklingstrin og omstændigheder i højere grad skal tages i betragtning under behandlingen.