Tvangstanker om orden og symmetri

Tvangstanker om orden og symmetri optræder hos mange mennesker med OCD. Det kan for eksempel være tanker om, at ting skal sorteres på en bestemt måde, at ting skal stå i henhold til et bestemt mønster, eller at der skal være en særlig slags orden. Hos personer med tvangstanker om orden og symmetri kan disse tanker blive så påtrængende, at de medfører et stort ubehag, som kan medføre undgåelse af bestemte situationer eller tvangshandlinger, der midlertidigt reducerer tankerne eller den forestillede risiko. OCD’en kan vokse sig så altomsluttende, at det kan medføre stor lidelse og reducere personens livsudfoldelse markant, hvorfor det er afgørende at søge behandling. Kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring, som vi praktiserer hos psykologerne Johansen & Kristoffersen på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus, er ifølge nyeste forskning den mest effektive behandlingsmetode til at reducere tvangstanker om orden, symmetri og præcision. Læs mere om denne behandlingsmetode samt symptomer og årsagsforklaringer ved OCD relateret til orden og symmetri herunder, eller test dig selv for OCD.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om tvangstanker? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er tvangstanker om orden og symmetri?

Tvangstanker om orden/symmetri/præcision kan generelt beskrives som påtrængende tanker om, at ting skal stå på en bestemt måde, være i en bestemt rækkefølge eller på anden måde leve op til en bestemt orden. Det kan for eksempel være et ubehag ved et ulige antal objekter såsom blyanter på et skrivebord eller sko i et skostativ. Det kan også være en kraftig reaktion på asymmetri, eksempelvis blandede størrelser på bøger eller uligevægt mellem antallet af ting på den ene side af en hylde sammenlignet med den anden. Endnu et eksempel kan være et stærkt behov for balance, for eksempel at drikke med begge hænder eller at tage lige mange skridt på hver fod. Tvangstankerne kan dog tage et utal af former og vil ofte følge en helt unik logik, som ikke objektivt set giver mening.

I situationer, der trigger tvangstanker, oplever man et intenst ubehag og eventuelt påtrængende tanker om, at hvis tingene forbliver i uorden, vil ubehaget blive uudholdeligt eller, der vil ske noget forfærdeligt. Eksempelvis kan man have tanker om, at hvis ikke blyanterne lægges i en bestemt rækkefølge og med et særligt mellemrum imellem, kommer ens mor til at få kræft og dø. Man forsøger måske at tale sig selv fra tankerne og udholde ubehaget, men til sidst kan det blive for meget.

Ved OCD med tvangstanker om orden, symmetri eller præcision ses der i langt de fleste tilfælde også tvangshandlinger. Sådanne handlinger er adfærd, der har til formål at dæmpe ubehaget, neutralisere tvangstankerne, eller forhindre det frygtede fra at ske. Tvangshandlinger er typisk gentagende og tilsyneladende meningsløse ritualer, som også i sig selv er uønskede og dermed forbundet med ubehag.

Tvangshandlinger ved OCD for orden og symmetri er ofte direkte relaterede til tvangstankerne og består således i ydre handlinger såsom at lægge blyanterne i orden, sikre at der er et lige antal sko på skohylden eller rykke et usymmetrisk objekt et par centimeter til siden. Andre eksempler kan være at sørge for, at alle billeder hænger fuldstændig lige, at der er et lige antal blyanter i penalhuset eller at omskrive ord og bogstaver, indtil der ikke er uperfekthed eller asymmetri i ens håndskrift. Der kan dog også være tale om mere tankebaserede ritualer, hvor man eksempelvis gentager ord i tankerne, tæller til et bestemt tal eller siger en særlig sætning.

OCD står for obsessiv-kompulsiv lidelse og medfører i de fleste tilfælde både tvangstanker (obsessioner) og tvangstanker (kompulsioner), selvom der er tilfælde, hvor der ses en overvægt at den ene eller den anden. Især hos yngre børn kan der ses tvangshandlinger om orden og symmetri, uden at barnet kan sætte ord på reelle tvangstanker, der går forud for disse handlinger. I langt de fleste tilfælde vil en dygtig psykolog dog kunne identificere såvel tvangstanker som –handlinger. OCD kan tage mange forskellige former, og flere typer OCD optræder ofte samtidig. En person, der oplever tvangstanker om orden og symmetri kan således også have OCD relateret til emner som eksempelvis sygdom og smitte, seksualitet eller aggressiv adfærd.

Test dig selv for OCD (18+ år)Test dig selv for OCD (6-17 år)

Årsager til indgribende tanker om orden og symmetri

Studier peger på, at OCD opstår som resultat af et komplekst samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer, og årsagsforholdene minder meget om dem, der også kan forårsage angst. Dem, der udvikler OCD inden 10-11 års alder har dog ofte en større genetisk prædisposition og har oftere andre i den nære familie, der også udviste OCD-symptomer i barndommen. OCD, der debuterer inden 10-11-årsalderen, betegnes ofte som tidligt debuterende OCD og har en noget dårligere behandlingsprognose end OCD, der debuterer senere. 

Samtidig spiller miljømæssige faktorer, såsom kulturelle normer og opvækstforhold, ligeledes en rolle for, hvorvidt man udvikler OCD, men også særligt for, hvorledes lidelsen arter sig. Årsagen til, at nogle personer udvikler tvangstanker om orden, symmetri eller præcision, mens andre får tvangstanker om f.eks. snavs og smitte, er endnu ikke klarlagt, men det er muligt, at disse forskelle til dels skyldes individets erfaringer og omgivelser. For eksempel er OCD for bakterier og smitte formentlig først opstået historisk efter opdagelsen af bakterier. I nogle tilfælde kan man direkte identificere en udløsende hændelse, som har udgjort grundlaget for indholdet af individets tvangstanker. 

Hvad er forekomsten?

OCD er en forholdsvis udbredt lidelse, hvor det anslås, at omkring 2 ud af 100 mennesker i den danske befolkning lever op til kriterierne for lidelsen. Det er med andre ord ca. 2%, der i en given periode på et år kan siges at have OCD. Hvor mange af disse, der specifik lider af OCD relateret til orden og symmetri, er uklart, men de bedste undersøgelser tyder på, at det er i underkanten af 1/3. Forskningen tyder også på, at denne form for OCD en af de mest almindelige og ofte optræder sammen med andre former for OCD – eksempelvis OCD relateret til renhed, snavs og smitte, som også er en af de hyppigst forekommende (ca. 50%).

OCD indtræder typisk i den sene barndom eller tidlige teenagealder, selvom lidelsen kan opstå hele livet. OCD forekommer i lige høj grad hos kvinder og mænd, men sætter typisk ind tidligere i livet hos drenge. Samtidig optræder der i mange tilfælde sammenfaldende, såkaldte komorbide, lidelser, hvoraf de mest almindelige er tic-lidelser, angst og depression.

Behandling af tvangstanker om orden og symmetri

Forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi tilpasset specifikt til OCD er den mest effektive behandlingsmetode til at reducere tvangstanker om orden, symmetri og præcision. Denne form for terapi hedder kognitiv adfærdsterapi med eksponering med responshindring, eller KAT-ERP. Denne specifikke gren af KAT har to hovedkomponenter: henholdsvis en kognitiv del og en adfærdsmæssig del.

I den kognitive terapi arbejdes der gennem omstrukturering med at ændre overdrevne og uhensigtsmæssige antagelser knyttet til tvangstanker, tvangshandlinger og undgåelsesadfærd samt at opretholde motivationen for forandring. Det er meget vigtigt i denne del af behandlingen, at man ikke forsøger at omstrukturere på selve indholdet af tvangstankerne, idet forskning konsekvent har vist, at dette bevirker en forværring af OCD.

I den adfærdsterapeutiske del, som oftest er helt afgørende for vellykket behandling af OCD, arbejdes især med eksponering og responshindring. Her udsættes personen for triggere, der udløser tvangstanker om orden og symmetri, og øver sig i disse kontrollerede omgivelser i ikke at udføre tvangshandlinger og at håndtere ubehaget. Denne eksponering foregår gradvist, hvilket betyder, at man starter med de mindre angstprovokerende situationer og trin for trin arbejder sig frem mod de sværeste situationer. Fordi man eksponerer gradvist og opnår en væsentlig reduktion af angstniveauet for hvert trin, inden det næste skridt tages, kan man altid udholde ubehaget på et niveau, der er udfordrende, men til at håndtere. Således opøves en slags mental muskel, hvor man med tiden kan udholde mere og mere. Med tiden vil tvangstankerne fortage sig, idet man igen og igen får bekræftet, at det forfærdelige ikke vil ske, selvom der er uorden eller asymmetri.

Vi tilbyder effektiv og evidensbaseret behandling for tvangstanker ved vores klinikker på Frederiksberg, i Helsingør og Aarhus. Kontakt os for en visiterende samtale – vi har kort venteliste.