Familieterapi

Familieterapi er en form for psykoterapi, hvor flere familiemedlemmer møder op sammen. Behandlingsformen er en form for familierådgivning, men adskiller sig typisk fra de almindelige forme for familierådgivning ved, at der i større grad arbejdes terapeutisk og indsigtsgivende, og man går mere i dybden med problematikkerne. Såfremt det er et par, der går i terapi sammen, kaldes det i stedet parterapi. Psykologerne Johansen og Kristoffersen tilbyder familieterapi såvel som parterapi ved de centralt beliggende klinikker i Helsingør, i Aarhus og på Frederiksberg.

Typisk er formålet med familieterapi at løse indbyrdes problematikker i familien, eller det drejer sig om en problematik hos ét enkelt familiemedlem, som familien ønsker at forstå og håndtere bedst muligt. Eksempelvis er familieterapi almindeligt, når det drejer sig om problematikker hos et barn, hvis der hersker konflikter mellem flere af familiens parter i relation til eksempelvis en arvesag, eller ved skilsmisse eller dødsfald i familien, hvor familien sammen har brug for hjælp til at tackle den svære tid.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Kognitiv adfærdsterapi med familier – teoretisk baggrund

Den kognitive familieterapi bygger på antagelsen om, at familien kan anses som et system, hvor hvert enkelt individ bidrager til helheden. Det betyder, at familien består af et komplekst samspil, hvor alle familiemedlemmer vil påvirke hinanden indbyrdes og formes gensidigt. Derfor vil en forandring hos et enkelt individ påvirke hele familien som system og dermed de andre individer og omvendt.

Endvidere bygger den kognitive familieterapi på antagelser fra kognitiv adfærdsterapi. Der er herunder fokus på, at alle individer vil fortolke virkeligheden på forskellig vis samt danne antagelser og overbevisninger om sig selv, andre og verden, og at disse antagelser i høj grad former den enkeltes adfærd og problemhåndtering. Derfor arbejder man i kognitiv familieterapi med sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd, og man ønsker at undersøge og forandre familiemedlemmers fortolkninger og samspil.

Eksempelvis er individets tolkning af de andre familiemedlemmer i specifikke situationer i nogle tilfælde det, der leder til konflikter, misforståelser mm. Samlet kan man sige, at en persons handling vil fortolkes af den anden ud fra dennes verdensanskuelse og igen vil påvirke denne persons handling. I terapien arbejder man derfor med at skabe indsigt i, hvordan hvert familiemedlems tanker og handlinger påvirker de øvriges. Dette gøres i fællesskab og ved at gennemgå særlige problemsituationer i et forsøg på at opnå forståelse for, hvad der er på spil hos de forskellige familiemedlemmer.

Andre gange kan virkeligheden (og ikke kun fortolkningen af den) være problematisk, og det er her hensigtsmæssigt at arbejde med forandring/problemløsning på de særlige områder, der skaber konflikt.

Læs mere om kognitiv adfærdsterapi

Indholdet af kognitiv familieterapi

Den kognitive familieterapi trækker på mange elementer fra individuel kognitiv terapi, og I vil som familie blive undervist i de kognitive metoder og derefter tage konkrete værktøjer i brug – selvfølgelig tilpasset familiekonstellationen. Endvidere vil elementer fra andre evidensbasserede behandlingsformer indgå i forløbet.

Kognitiv familieterapi kan blandt andet indeholde følgende elementer:

 • Udformning af problem- og målliste, herunder at blive enige om fokus for samtalerne: Hvad er problemet, og hvad kan vi blive enige om at arbejde hen imod?
 • Arbejde med en dagsorden for hver session, herunder fælles prioritering af punkter
 • Registrering af eksempelvis konflikter, diskussioner, fælles samvær m.m.
 • Indføring i den kognitive metode: Arbejde med den kognitive diamant, som er en arbejdsfigur der illustrer, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger påvirker hinanden indbyrdes
 • Analyse af konkrete problemsituationer ved anvendelse af den kognitive diamant

 • Omstrukturering af de tanker, som familiemedlemmer gør sig om de andre i familien – herigennem er ønsket at skabe ny indsigt, der giver mulighed for ny adfærd
 • Kædeanalyse af konfliktsituationer: Hvad skete der, og hvad blev der sagt?
 • Fælles og individuelt hjemmearbejde fra gang til gang
 • Psykoedukation om relevante emner
 • Eventuelt rollespil, øvelser, konkrete opgave, aftaler
 • Afprøvning af nye samspilsmetoder og løsninger
 • Arbejde med hensigtsmæssig kommunikation, herunder fokus på verbalt og nonverbalt konfliktnedtrappende sprog
 • Rådgivning og vejledning fra psykologen, som også vil mægle mellem individer, så I bliver bedre til at lytte og høre, hvad de andre familiemedlemmer siger
 • Afprøvning af adfærdseksperimenter, hvor familien prøver ny adfærd og ser, hvad det fører til
 • Aktivitetsplanlægning
 • Arbejde med bevidstgørelse af ”familieleveregler”, som er implicitte ”sådan gør vi ”-forestillinger
 • Arbejde med forandring ved fælles beslutningstagen, herunder at aftale konkrete spilleregler (fx for kommunikation, praktiske opgaver, samvær mm.) efter at have undersøgt fordele og ulemper ved forskellige forslag

Den kognitive diamant

Formålet med kognitiv familieterapi

Formålet med kognitiv familieterapi er overordnet at skabe muligheder for bedre trivsel og indbyrdes relationer i familien samt at og nedbringe konflikter.

Det er ikke meningen, at man skal finde ”syndere” og pege fingre af hinanden. I stedet ønsker man at skabe mulighed for, at de forskellige familiemedlemmer kan blive bedre til at forstå de andres positive hensigter.

Man ønsker således, at terapien skal hjælpe til at skabe indsigt og forståelse for egne og de andre familiemedlemmers forståelser af verden og konkrete konfliktsituationer. Denne nye indsigt vil muliggøre ny adfærd, som igen vil gøre, at familien som helhed kan fungere bedre.

Målgruppe for kognitiv familieterapi

Familieterapi kan benyttes på alle familiekonstellationer – værende det sig den klassiske kernefamilie, en skilsmissefamilie, sammenbragt familie, regnbuefamilie eller noget helt femte.

Deltagerantallet i sessionerne afgøres af familiens størrelse. Det anbefales dog, at børn under 5 år ikke deltager i familieterapi.

Det vigtigste anvendelsesområde for kognitiv familieterapi er familier, hvor samspillet mellem individer og familiemedlemmernes tanker, tolkninger og overbevisninger om hinanden spiller en rolle i de konflikter og udfordringer, der er til stede i familien.

Psykologen i familieterapi

Terapien vil varetages en psykolog, der har erfaring med arbejdet med familier. Psykologens fornemmeste opgave er at være ordstyrer og sikre, at samtalen ikke ender i konflikt, samt at alle parter kommer til orde og føler sig hørt.

Alle perspektiver skal inddrages respekt- og omsorgsfuldt. Derudover er det psykologens opgave at sørge for, at familien får et nyt blik på problemerne og præsenteres for nye forståelse af hinandens intentioner og hensigter, og sammen finder frem til konstruktive løsninger.

Pris for familieterapi

Familiesamtaler varer 60 min og koster 1.300 kr. Samtalerne udbydes ved vores klinikker i Helsingør, i Aarhus og på Frederiksberg.