Angst

Betegnelsen angst refererer til den subjektive oplevelse af frygt eller bekymring i forbindelse med en forventet fremtidig hændelse eller en specifik situation. Angst er i sin grundform en normal kropslig reaktion på stressorer, men kan i nogle tilfælde blive dominerende i hverdagen og fremtræde i overdreven grad i situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt. Det er en udbredt psykisk lidelse, og det anslås, at omkring 28% af den danske befolkningen vil lide af angst i løbet af deres liv. Heldigvis er der hjælp at hente, og forskning anbefaler kognitiv adfærdsterapi som førstevalg ved angstlidelser, da denne behandlingsform viser god effekt. Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen i Helsingør, Frederiksberg og Aarhus tilbyder vi kognitiv adfærdsterapi for mange typer angst og fobi – uden lange ventelister. Læs mere om angst, årsagsforklaringer og behandling herunder eller test dig selv med vores angsttest for voksne.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om angst? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er angst?

Angst og frygt er normale reaktioner på stress, og alle mennesker oplever disse tilstande fra tid til anden. Angst adskiller sig fra frygt ved at have grobund i en anticiperet fremtidig hændelse frem for en faktisk trussel i nuet, hvorimod frygt nærmere er et respons på potentiel fare – en automatisk alarm som går af, når vi oplever en trussel. Selvom det kan føles ubehageligt, er begge disse naturlige reaktioner, der i mange tilfælde har positive udfald. Ved lave til moderate niveauer er angst og frygt nemlig med til at motivere os og forberede os på vigtige begivenheder eller hjælpe os med at holde fokus i svære situationer – eksempelvis til eksamen, når vi holder tale eller lignende. I disse tilfælde er angsten med til at forbedre vores præstation. Problemet opstår, når angsten eller frygten optræder i vedvarende eller overdreven grad i relation til hverdagssituationer, objekter eller hændelser, således at den forstyrrer vores aktiviteter og sociale relationer. Da er angsten blevet en lidelse.

Groft sagt indeholder angsten tre aspekter, som ofte påvirker hinanden: Kropslige reaktioner, adfærd og tanker.

Kropslige reaktioner

Angstens kropslige manifestering kommer til udtryk i eksempelvis hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, kvalme, rysten, udvidelse af pupillerne, sveden, hede- eller kuldeture samt uvirkelighedsfølelser. Disse kropslige reaktioner opstår grundet aktivering af det sympatiske nervesystem, der sætter kroppen i beredskab, når vi oplever fare – uanset om de er reelle eller indbildte. Samtidig forsøger kroppen at bruge så lidt energi som muligt på processer, der ikke er nødvendige, når vi skal kunne forsvare os mod en trussel. Dette medfører eksempelvis, at fordøjelsessystemet sættes ud af funktion. Spytsekretionen nedsættes, hvilket medfører mundtørhed, og aktiviteten i tarm- og mavesystemet nedsættes, hvilket kan resultere i en fornemmelse af uro eller sommerfugle i maven.

Adfærd

Adfærdsmæssigt medfører angst undgåelse af situationer, hvor man oplever angst. I nogle konfrontationer med objektet for ens angst vil man for eksempel opleve, at man ”fryser” eller bliver handlingslammet. Undgåelsesadfærd er en type adfærd, hvor man forsøger at undgå situationer, hvor man kunne blive konfronteret med sin angst. For mange angstformer er undgåelsesadfærden det mest invaliderende aspekt, idet forsøget på at undgå angst for ting eller situationer, der ellers optræder i mange almindelige livssammenhænge, kan begrænse individers livsudfoldelse signifikant.

Tanker

Tankemønstrene forbundet med angst kendetegnes af fornemmelsen af at være i overhængende fare, eller at en katastrofe vil indtræffe. Tankerne, man gør sig om det, der sker, kan have stor betydning for, hvordan situationen opleves, fordi tankerne bestemmer den mening, der tillægges situationen eller kropsfornemmelsen. Der kan eksempelvis dukke skræmmende tanker op om, hvor galt det kan gå, at man er ved at miste kontrollen, eller at der er noget helt galt med én. Mennesker, der plages af angst, overvurderer ofte konsekvenserne af frygtede hændelser eller situationer, samtidigt med at de overvurderer sandsynligheden for, at det frygtede skal indtræffe. Derimod undervurderes egne ressourcer til at håndtere situationerne og mulighederne for at blive hjulpet. Det er disse tanker eller denne oplevelse, der medfører den subjektive oplevelse af angst.

At være ude af stand til at håndtere angsten fører ofte desuden til negative tanker om en selv samt oplevelsen af, at der er noget galt med ens person, hjerne eller krop, som må lægge til grund for til problemerne. Lavt selvværd, nedtrykthed og depression forekommer derfor hos mange mennesker med angst. Når angsten bliver et problem, skyldes det altså psykologiske tankemønstre, der påvirker den mening, vi tillægger angsten, samt vores måde at forholde os til den på – ikke angsten i sig selv.

Selvom stærk angst er ubehagelig, er den ikke farlig. Den kropslige og psykiske reaktion er fra naturens side tvært imod ment som et middel til at beskytte os mod fare. Reaktionen skal gøre os motiverede og velforberedte på udfordrende situationer og bedre til at håndtere forventede fremtidige scenarier. Den giver øget energi, når vi virkelig har brug for det, men er derfor også svært energikrævende. At opleve angst, når det ikke er rationelt eller påkrævet, er omvendt meget drænende. Når man arbejder med sin angst, f.eks. hos en psykolog, kan man ligeledes føle sig træt og udkørt efterfølgende.

Test dig selv for angst

Årsager til angst

Der er et kompliceret netværk af årsager, der fører til udviklingen af angstlidelser, og de specifikke årsagsforhold kan være svære at påvise i hvert enkelt tilfælde. Forskning har vist, at nedarvede genetiske faktorer er vigtige bidragsydere i udviklingen af angstlidelser. Moderne forskningsmetoder har ligeledes afdækket, at lidelserne er associeret med forandringer i hjernens kemi og aktivitet.

Mens en prædisposition for udvikling af angst kan nedarves, spiller miljøet og livsoplevelser en afgørende rolle for, hvorvidt denne disposition aktiveres og udvikler sig til en faktisk angstlidelse. På samme måde afhænger typen af angst, det enkelte individ udvikler, ligeledes i høj grad af omgivelser og erfaringer.

Således kan især stressfulde livshændelser være med til at øge risikoen for udviklingen og opretholdelsen af patologisk angst, herunder traumer, opvækstvilkår og stress. Ligeledes er det normalt, at flere former for angst optræder i samme familie.

De ændringer, der opstår ved udvikling af angst, er dog ikke nødvendigvis permanente og kan genoprettes med den rette behandling.

Forekomst af angst

Angstlidelser er de mest almindeligt forekommende af samtlige psykiske lidelser, og omkring 28 % af alle mennesker i Danmark vil lide af angst på et tidspunkt i løbet af livet. I en 12 måneders periode vil 15% af Danmarks befolkning udvikle angstsymptomer tilsvarende en angstdiagnose. Desværre får kun omkring 10% af disse professionel hjælp til at håndtere problemet. Kvinder har 60 % større risiko for at rammes af angst i løbet af livet end mænd, men årsagen til denne forskel kendes ikke.

Behandling af angst

På trods af at man i dag effektivt og hurtigt kan behandle angstproblemer, er det desværre et fåtal, der søger behandling. Derudover tilbydes mange også kun psykofarmaka (medicin), der ikke angriber selve årsagen til problemerne. Psykofarmaka har vist en god effekt på angstsymptomerne, men er forbundet med bivirkninger, og deres effekt er begrænset til den periode, de benyttes. Endvidere kan psykofarmaka i nogle tilfælde være med til at forstærke angsten. Ved for eksempel panikangst frarådes medicinsk behandling, fordi der findes megen forskning, der viser en sammenhæng mellem medicinsk behandling og forværring af lidelsen.

Det danske referenceprogram, udarbejdet af et ekspertpanel nedsat af Sundhedsstyrelsen, og den uafhængige britiske forskningsinstitution National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) anbefaler at anvende kognitiv adfærdsterapi som første behandling ved angstlidelser.

Det gør de på grundlag af forskning, som viser, at kognitiv adfærdsterapi (KAT) er effektiv i behandling af angstlidelser, har mere holdbare virkninger end psykofarmaka og ikke fremkalder medicinske bivirkninger. Selvværdsproblemer, nedtrykthed og depression, som mange mennesker med angst udvikler, forsvinder som hovedregel, når angsten behandles psykologisk, og personen genetablerer oplevelsen af at kunne håndtere hverdagen. Sundhedsstyrelsen anbefaler i deres nyeste nationale kliniske retningslinjer (2021), at kognitiv adfærdsterapi bør være førstevalg for langt de fleste personer med angst, herunder social fobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi. Den specifikke form for kognitiv adfærdsterapi, der er mest ideel, afhænger af typen af angstlidelse. Hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen er vi eksperter i behandling af angstlidelser med specialiserede former for KAT og skræddersyr altid behandlingen til den enkeltes situation og problematik.

Hovedtyper af angst

  • Fobisk angst er angst for specifikke, afgrænsede objekter eller situationer. De mest normalt forekommende er højdeskræktandlægeskræk, flyskræk, angst for dyr, at tale for forsamlinger, blodlukkede rum, bakterier og smitte eller for at færdes udenfor hjemmet.
  • Panikangst er tilbagevendende anfald af pludselig og intens panisk angst, som ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder og derfor optræder uventet. Ofte optræder i disse anfald en frygt for at dø, miste kontrollen over sig selv eller blive sindssyg. Tag testen for panikangst.
  • Socialfobi (SAD) er frygt for at blive iagttaget af og negativt bedømt af andre mennesker. Dette medfører en frygt for at være sammen med andre og i mange tilfælde en tilbøjelighed til at undgå forskellige sociale situationer. Mange oplever ansigtsrødmen, rysten på hænderne, opkastnings- eller vandladningstrang, og kan somme tider være overbevist om, at disse kropslige reaktioner er det egentlige problem.
  • Generaliseret angstlidelse (GAD) kendetegner mennesker, hvis angst er vedvarende og ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Den generaliserede angst fører mange gange til, at personen oplever næsten konstant nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, ørhed i hovedet, hjertebanken, svimmelhed eller trykken i maven. Der forekommer ofte intens bekymring for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Samtidig optræder typisk stærk bekymring omkring selve det at være konstant ængstelig. Tag testen for generaliseret angst.
  • Hovedsageligt obsessiv tilstand (Pure O) er en tilstand overvejende præget af tilbagevendende og ubehagelige idéer, tankebilleder eller handlingstilskyndelser. De opleves og erkendes som egne, men samtidig også som overdrevne eller urimelige. Disse tanker eller ruminationer er meget svære at slippe og dukker derfor op igen og igen. Der findes mange slags obsessioner (tvangstanker), men fælles for dem er, at de oftest er pinagtigt generende, fordi de er forbundet med skyldfølelse eller angst for at skulle forårsage noget ubehageligt for sig selv eller andre.
  • Hovedsagligt kompulsiv tilstand (Pure C) domineres overvejende af tvangsprægede (kompulsive) handlinger, også betegnet obessive ritualer eller tvangshandlinger, som for størstedelens vedkommende drejer sig om renlighed eller gentagende efterkontrollering. Bag adfærden ligger en frygt for en fare, fremkaldt af eller rettet mod en selv, som den rituelle handling har til hensigt at afværge.
  • Blandet obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, hvori både obsessioner (tvangstanker) og kompulsioner (tvangshandlinger) forekommer, uden at man kan sige, at tilstanden klart domineres af det ene eller andet aspekt. Tvangstankerne omhandler typisk bestemte emner som eksempelvis smitte, vold eller orden, mens tvangshandlingerne i mange tilfælde udføres for at opnå ro fra tvangstankerne. Test dig selv for OCD.
  • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er angst, der opstår som en forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation af exceptionel voldsom eller katastrofal karakter. Typisk opleves traumet gentagende gange i form af påtrængende erindringer (også kaldet flashbacks) i vågen tilstand, men også under søvn i form at drømme og mareridt. Disse optræder gerne sammen med generelt svækket følsomhed og emotionel afstumping, social tilbagetrækning og bestræbelser på at undgå aktiviteter, mennesker og situationer, som kan minde om traumet. Det sympatiske nervesystem er sædvanligvis næsten konstant på overarbejde hos personer med PTSD, hvilket medfører irritabilitet, alarmberedskab, tilbøjelighed til sammenfaren og søvnløshed i mange tilfælde. Depression er ofte forbundet med de ovennævnte symptomer, og selvmordstanker er ikke ualmindelige. Test dig selv for PTSD her.
  • Helbredsangst, også kaldet sygdomsangst eller hypokondri, er en tilstand karakteriseret ved vedvarende og overdreven angst for at lide af en eller flere specifikke, alvorlige og fremskridende sygdomme. Personer med denne lidelse opsøger gentagende gange praktiserende læger, specialister og hospitaler for at forsikre sig, at de ikke fejler noget. Imidlertid kan de ikke, eller kan kun forbigående, acceptere lægens forsikringer om, at tilstanden ikke skyldes fysisk sygdom. Tag vores online test for sygdomsangst her.