Undersøgelser

De undersøgelser, vi tilbyder hos Psykologerne Johansen og Kristoffersen, er evidensbaserede og rettet mod såvel børn og unge som voksne og familier. Undersøgelserne foretages af kompetente og erfarne psykologer ved vores praksisser i Helsingør og på Frederiksberg, og de kan indeholde alt fra enkeltestående psykologiske tests til mere omfattende undersøgelses- og udredningsforløb. Undersøgelser kan blandt andet spille en central rolle i diagnosticering og tilrettelæggelse af behandling eller fungere som værktøj til udarbejdelse af konkrete anbefalinger eller handleplaner.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer?
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Undersøgelser

Ved vores klinikker i Helsingør og på Frederiksberg tilbydes evidensbaserede undersøgelsesforløb til børn, unge, voksne og familier. Undersøgelserne kan variere fra enkeltstående personligheds-, intelligens-, eller psykologiske tests og/eller observationer til omfattende udredninger med kombinationer af tests og observationer skræddersyet den enkeltes behov. For os er det væsentligt, at man ved henvendelse får kvalificeret rådgivning omkring, hvilken type forløb og hvilke undersøgelser, man har brug for, så man selv kan tage en informeret beslutning om forløbet.

En fyldestgørende liste over de problemstillinger, som vi tilbyder undersøgelser for, og hvilke elementer der indgår i en evidensbaseret undersøgelse af disse problemstillinger, er for omfattende til at gengive på hjemmesiden. Dog gives der her på siden en række eksempler på undersøgelser og undersøgelsesforløb, mens du på denne side kan se mere fyldestgørende oversigter over vores psykologiske tests. Hvis du overvejer, om du kunne have gavn af at få en undersøgelse foretaget af dig selv, dit barn, en i din familie eller andre, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere rådgivning.

Her kommer nogle eksempler på undersøgelser, vi laver mange af:

 • Intelligenstestning med WAIS-IV i forbindelse med ansøgning om optagelse ved Mensa
 • Udredning af indlæringsmæssige vanskeligheder og/eller udviklingsforstyrrelser hos børn og unge
 • Neuropsykologisk udredning i forbindelse med mistanke om hjerneskade, postcommotionelt syndrom, eller mild cognitive impairment
 • Udredning for ADHD hos børn, unge og voksne
 • Udredning for neuropsykologiske og psykiske tilstande hos børn, unge og voksne med anbefaling af evidensbaserede tiltag i familie, skole, og/eller arbejde
 • Udredning af adfærdsproblemer hos børn og unge med anbefaling af behandlingstiltag individuelt, socialt og i skole
 • Udredning af arbejdsevne og udarbejdelse af plan for at vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • Udredning og anbefaling af tiltag individuelt på arbejdet i forbindelse med sygemelding på grund af stress
 • Udredning af opmærksomheds- og hukommelsesvanskeligheder hos børn, unge og voksne og anbefaling af individuelle, akademiske, miljømæssige og familiære tilpasninger
 • Udredning for autismespektrumforstyrrelser, herunder udarbejdelse af funktionsbeskrivelse og anbefalinger af tiltag for autistiske kernesymptomer og evt. associerede problematikker
 • Udredning i forbindelse med traumer og PTSD

Intelligenstest (WAIS-IV/WISC-IV/WISC-V/WPPSI-IV):

5.450 kr. med attestation og 6.750 kr. med rapport.

I forbindelse med intelligenstestene foreligger muligheden for at vælge mellem to forskellige tilbagemeldingsformer, henholdsvis en attestation og en rapport. Attestationen redegør for de overordnede resultater i testen, mens rapporten giver en udførlig beskrivelse og analyse af resultaterne, angiver styrker og svagheder med hensyn til eksempelvis indlæring og opgaveløsning samt pædagogiske anbefalinger på baggrund af disse.

Psykologiske undersøgelsesforløb

Hvert enkelt undersøgelsesforløb sammensættes individuelt, og består overordnet af en kombination af de følgende præsenterede ydelser. Nederst på siden vil disses delelementer blive uddybet.

Førstegangsbesøg: 1.100 kr.

Psykologiske undersøgelsesforløb foranlediges altid af et førstegangsbesøg, hvor der blandt andet tages stilling til undersøgelsesforløbets sammensætning, herunder hvilken eller hvilke tests bør indgå, samt undersøgelsens art og omfang. Førstegangsbesøget følges derefter af ét af tre forskellige undersøgelsestyper, alt efter hvad der kræves for tilstrækkelig at vurdere problemstillingen og udarbejde anbefalinger af individuelle, miljømæssige, arbejdsmæssige/akademiske, behandlingsmæssige, eller pædagogiske tiltag.

I tilfælde af børn afholdes førstegangssamtalen almindeligvis med forældrene uden barnets tilstedeværelse.

Basisundersøgelse: 8.950 kr.

Basisundersøgelsen omfatter én psykologisk test, én forældresamtale (tilbagemeldingsmøde) samt et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport). Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris.

Udvidet undersøgelse: 13.550 kr.

Den udvidede undersøgelse omfatter tre diagnostiske interviews, fire ratingskalaer, tre psykologiske undersøgelser, én forældresamtale samt enten et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed. Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris. Ydelsen anvendes til udredning af de almindeligt forekommende psykiatriske samt børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Større udvidet undersøgelse: 16.900 kr.

Den større udvidede undersøgelse omfatter fem diagnostiske interviews, seks ratingskalaer, fem psykologiske undersøgelser, én forældresamtale samt et netværksmøde og en erklæring til anden myndighed. Et førstegangsbesøg vil altid ligge forud for en undersøgelse, men denne samtale er ikke inkluderet i ovenstående pris. Ydelsen anvendes til de sjældent forekommende problemstillinger, hvor udredningen er særligt kompliceret.

Uddybning af forløbenes delelementer

Førstegangsbesøg

Førstegangsbesøget er starten på den psykologiske udredning.  Vurderingerne herfra vil være beslutningsgrundlaget for den videre undersøgelsesproces.

Ydelsen omfatter grundig og systematisk udspørgen (også kaldt anamnese-optagelse) om forhold vedrørende familiære dispositioner til psykisk eller somatisk sygdom, graviditet, fødsel, tidlig opvækst, senere udvikling og trivsel, herunder eksempelvis motorisk og sproglig udvikling. Endvidere opsamles viden om fysisk udvikling og eventuel somatisk sygdom, psykisk udvikling, færdigheder til at begå sig i sociale sammenhænge i børnehave, skole og barnets/den unges fritidsaktiviteter.

Tidligere vanskeligheder og problemer søges belyst, ligesom den samlede aktuelle situation beskrives: Der spørges detaljeret til de aktuelle problemer og symptomer, debut af disse, deres intensitet og hvornår de optræder. Ligeledes vurderes ressourcer og problemfri situationer hos familien og barnet/den unge.

Under førstegangsbesøget gennemgås eventuelle psykologiske tests og eventuelt andre relevante sagsakter, der måtte være udarbejdet i kommunal regi af PPR, sygehuse, klinikker mv. Før førstegangsbesøget kan forældrene med fordel have indhentet oplysninger fra diverse relevante instanser, der kan have relevans for den aktuelle problemstilling. Ligeledes kan forældrene og/eller den unge selv have udfyldt og medbragt standardiseret skema tilsendt af PJKP.

Skema der bliver udfyldt

Forældresamtale

Forældresamtalen er en planlagt opfølgende samtale med forældre eller andre pårørende med henblik på at orientere om resultatet af gennemførte undersøgelser.

Under denne samtale er der mulighed for at få svar på spørgsmål samt uddybe undersøgelsens anbefalinger, hvor nødvendigt. Samtalen vil typisk have en varighed på éen konsultation.

Netværksmøde

Et netværksmøde har til formål at udgøre platform for udveksling af oplysninger og forventninger, samt til indgåelse af aftaler vedrørende arbejds- og opgavefordeling i en konkret sag.

Der skelnes mellem professionelle netværksmøder, der udelukkende omfatter undersøgelsespersonens professionelle kontakter, og de mere almindeligt afholdte netværksmøder, hvor også barnet/den unge, forældre og andre personlige nøglepersoner deltager. Netværksmøder har typisk en varighed på halvanden time.

Erklæring til anden myndighed

Denne erklæring omfatter beskrivelse af problemstillingerne og baggrund for henvendelse med angivelse af symptomer, sværhedsgrad og påvirkning af dagligt funktionsniveau samt andre relevante helbredsoplysninger og væsentlige sociale forhold. Undersøgelsespersonens ressourcer opretholdes mod udfordringerne. Endvidere vil resultaterne af gennemførte undersøgelser og en vurdering af resultaterne i forhold til symptomer og dagligt funktionsniveau indgå.

Erklæringen skal desuden omfatte en konklusion med angivelse af diagnoser (svarende til multiaksial diagnostik efter ICD-10) på både dansk og latin, anbefaling af behandlings- og/eller støtteforslag til undersøgelsesperson og/eller familie, vurdering af hvilken effekt behandlingen/støtteforslagene forventes at give samt vurdering af hvad der vil ske, hvis behandlingen/ støtteforslagene ikke gennemføres/etableres samt angivelse af undersøgelsespersonens/familiens holdning til psykologens beskrivelse og anbefalinger.

Diagnostisk interview

Det diagnostiske interview er et struktureret eller semistruktureret interview baseret på videnskabelig anerkendt manual, som gennemføres med henblik på at afdække diagnostiske og differentialdiagnostiske alternativer. Disse kan være: MINI, SCAN, SCID-I, SCID-II, ADI-R, DIVA 2.0, CY-BOCS, Y-BOCS, YGTSS, PANSS, KIDDIE-SADS.

I interviewet kan der indgå optagelse/gennemgang af enklere ratingskalaer med videre (f.eks. CAARS, Conners 3, CBRS, HAD, BDI-II, BAI, BPRS, MADRS, BYI, YMRS, SPAI, LSAS, GAF-S, GAF-F, SCQ, ASSQ, ADHD-RS, ASRS v1.1, AQ, RAADS-R).

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse omfatter gennemførelse af anerkendte generelle kognitive funktionstests, udviklingstests eller lignende, svarende til undersøgelsespersonens alder, problemer og symptomer.

Disse tests kan f.eks. være: WAIS-IV, WISC-IV, D-KEFS, RCFT, TOMAL-2, LEITER-R, Raven’s Progressiv Matrices, MCMI-II, NEO-PI-R, BRIEF, BRIEF-V, D2-testen, ADOS, ABAS-II.

Testene vil hovedsageligt blive gennemført i deres fulde omfang, og den skriftlige bedømmelse vil omfatte en klar sammenfatning af det samlede testresultat og en konklusion i forhold til indikationen for gennemførelsen af testen.