Forældretræning

Forældretræning har vist sig at være den mest effektive behandlingsform, når det gælder børn i alderen 4-12 med adfærdsvanskeligheder eller adfærdsforstyrrelser. Træningen går ud på at udruste forældrene med værktøjer, der kan hjælpe dem til at fostre en mere positiv udvikling hos barnet i dets hverdag og sociale kontekst, og som kan hjælpe dem genvinde kontrollen over barnet og rette op dets uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Vi tilbyder forældretræning med korte ventetider på Frederiksberg, og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os ved eventuelle spørgsmål. Læs videre herunder for detaljerede beskrivelser af indholdet og effekten af forældretræning.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om forældretræning? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er forældretræning?

Forældretræning er henvendt til forældre med børn mellem ca. 4 og 12 år, der udviser alvorlig udadreagerende problemadfærd, herunder adfærdsforstyrrelser. Det overordnede mål med forældretræningen er at reducere barnets adfærdsproblemer og derved stoppe en eventuel negativ udvikling i familien. Da man gennem forskning har fundet, at tidlig udadreagerende adfærdsvanskeligheder er en alvorlig indikator for senere problemer såsom kriminalitet, misbrug og tidlig ophør af skolegang, vurderes forældretræning som et vigtigt forebyggende tiltag.

Forældretræning tager udgangspunkt i barnets situation og anser barnets adfærd som tillært i den sociale kontekst. Derfor skal uhensigtsmæssig adfærd ændres i samspil med barnets sociale omgivelser, hvormed forældrene bliver de vigtigste forandringskilder for barnet. I forældretræning er indsatsen derfor rettet mod forældrene, som trænes i specifikke færdigheder, der kan bruges til at håndtere og ændre barnets uhensigtsmæssige adfærd til mere hensigtsmæssige adfærdsmønstre. Gennem forældretræningen lærer forældrene at genvinde kontrollen over barnet, idet forældrene opøves i at møde barnet ud fra en anden og mere positiv tilgang.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen omfatter forældre, hvor barnet:

 • Bor hos mindst en af forældrene.
 • Har en antisocial og udadreagerende adfærd.
 • Lider af alvorlige adfærdsforstyrrelser eller udviser oppositionel adfærd.

Målgruppen omfatter ikke forældre med børn:

 • Der lider af autisme.
 • Hvor der er seksuelle overgreb i familien.
 • Der er alvorligt psykisk udviklingshæmmede.
 • Af alvorligt psykisk udviklingshæmmede forældre eller forældre med alvorlige psykopatologiske symptomer (skizofreni, svære angsttilstande, borderline personlighedsforstyrrelse m.v.).

Hvad siger klinisk forskning om forældretræning?

Forældretræning er empirisk dokumenteret. En norsk undersøgelse (Ogden & Hagen, 2008) viser, at psykosociale interventioner rettet direkte mod forældrene er en af de mest lovende tilgange i behandlingen af børn med adfærdsproblemer, og at forældretræningen både forbedrer barnets og hele familiens situation. Undersøgelsen peger desuden på, at de yngste børn responderer bedst på behandlingen. Derfor er det vigtigt, at barnet henvises og udredes så tidligt som muligt, hvorefter forældrene kan tilbydes forældretræning.

I forlængelse af overstående studier anbefaler Servicestyrelsen forældretræning, som en effektiv indsats over for børn med udadreagerende problemadfærd (link).

Hvad sker der konkret i forældretræning?

Behandlingsforløbet er sammensat af en række kernekomponenter, hvis overordnede mål er at genoprette en positiv relation mellem forældre og barn således, at oppositionel og udadreagerende problemadfærd brydes og positiv udvikling fremmes.

Forældretræningen tilpasses nøje til den enkelte families særlige behov og problemstillinger. Dette gøres blandt andet ved kortlægning af familiens ressourcer således, at undervisningen baseres på familiens stærke sider. Skole og institution kan desuden inddrages i behandlingsforløbet efter behov.

Forældrene lærer først og fremmest, hvordan de skal definere, observere og optage barnets adfærd. Dernæst trænes forældrene i at undgå konflikteskalering, og der arbejdes konsekvent med indlæring af specifikke færdigheder i opdragerrollen. Dette gøres ved aktiv læring, herunder arbejde med øvelser og rollespil for at sikre forældrenes færdigheder i de konkrete situationer. Der gives hjemmeopgaver til sikring af, at forældrene får overført færdighederne til de konkrete situationer i hjemmet. I løbet af behandlingen gøres forældrene til eksperter på barnets udfordringer, hvormed forældrene med tiden selv kan varetage de tillærte teknikker og redskaber.

Der arbejdes blandt andet med følgende kernekomponenter i forældretræningen:

 • Forældrenes positive involvering i barnets liv. Dette trænes gennem kommunikationsteknikker i forhold til barnet samt gennem øvelser i regulering af egne følelser. Forældrene trænes desuden i at genvinde kontrollen over sig selv og derved sikre, at barnet på sigt også formår dette.

 • Opbygning af positive relationer mellem barn og forældre.
 • Systematisk arbejde med positiv forstærkning via for eksempel opmærksomhed, ros og opmuntring for derigennem at udvikle barnets positive adfærd og lære barnet nye færdigheder. I mange hjem og skoler fokuseres der tit på den negative adfærd. Hvis opmærksomhed gives, når barnet har en negativ adfærd, vil denne opmærksomhed være med til at fremme den uhensigtsmæssige problemadfærd. Derfor er det vigtigt, at fokus flyttes til barnets positive adfærd, samt at denne påskønnes ved ros og opmuntring. Når en adfærd bliver efterfulgt af en positiv forstærkning, vil adfærden øges og styrkes. Forældrene trænes derfor i at være opmuntrende, når barnet lærer nye færdigheder, og/eller når barnet følger de forventninger og krav, som på forhånd er givet til barnet.
 • Grænsesætning med milde og på forhånd kendte konsekvenser. Forældrene trænes i, hvordan de skal anvende milde negative konsekvenser, når barnet ikke følger de forventninger og krav, som på forhånd er givet til barnet. Forældrene lærer, at dårlig opførsel ikke skal stoppes med vrede, men med moderate konsekvenser, som barnet kan forstå.
 • Metoder til problemløsning og konflikthåndtering.

Med disse handlinger kan forældre give barnet mere selvtillid og ad den vej lære barnet at tage ansvar for egne valg og handlinger. Dette medfører, at barnet efterhånden lærer at følge både familiens og samfundets almindelige normer og dermed bliver bedre til at begå sig derhjemme, i skolen og blandt venner.