Coulrofobi – angst for klovne

Coulrofobi er betegnelsen for en specifik fobi over for klovne og kaldes også klovnefobi. Fobien kan skyldes en kombination af biologiske og miljømæssige forhold, hvor især den evolutionære tendens til ikke at stole på individer med utilregnelig adfærd og ulæselige grimasser kan være bidragende til forekomsten af coulrofobi. Antallet af mennesker, der rammes af klovnefobi, er ukendt, men man regner med, at cirka 12-20% af befolkningen rammes af en eller anden specifik fobi. Især kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponeringsterapi har vist sig effektiv i behandlingen heraf, og dette er en kombination, vi er eksperter i hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen i København. Du kan læse mere om coulrofobi, årsagsforklaringer og behandling herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om klovnefobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er coulrofobi?

Klovnefobi, eller coulrofobi, som er dens latinske betegnelse, omhandler en vedvarende og ubehagelig frygt for klovne. Klovnefobi er en relativt ny fobi, som antageligvis udspringer af de stigende negative repræsentationer af klovne i medierne gennem eksempelvis film og bøger. Det er blevet påvist, at fobier kan have en tendens til at følge kulturelle strømninger, og derfor er det sandsynligt, at de onde afbildninger, der sommetider forekommer af klovne i medierne har en effekt på udviklingen af klovnefobi i befolkningen. Dog afgrænser klovnefobien sig oftest ikke til uhyggeligt udseende klovne, men omhandler også hospitalsklovne, cirkusklovne og lignende.

Mange mennesker finder klovne angstprovokerende grundet deres udklædning, malede ansigter og til tider utilregnelige adfærd, men hvis der forekommer stærke og funktionsnedsættende reaktioner i situationer, hvor der er eller kan være risiko for konfrontation med klovne, kan der være tale om coulrofobi. Klovnefobi vil oftest være karakteriseret af, at tanker eller minder om klovne, eller blot objekter eller situationer associeret med klovne, er tilstrækkeligt til at fremkalde reaktioner.

De typiske reaktionsmønstre omfatter hjertebanken, sved, åndedrætsbesvær, rysten, trang til at løbe væk, følelsen af frygt og katastrofetanker knyttet til at forblive i situationen. Især følelsen af frygt kan lede til adfærdsmæssige kendetegn på klovnefobi, herunder undgåelse af klovnerelaterede situationer samt forskellige forholdsregler, der tages i brug, når der opleves en risiko for at kunne møde en klovn. Dette værende eksempelvis at afsøge området for flugtveje, altid at være på vagt eller lignende. De adfærdsmæssige tiltag er typisk bidragende til at vedligeholde tanken om, at der rent faktisk er noget at frygte, og kan dermed være med til at opretholde fobien.

Årsager til coulrofobi

Ved specifikke fobier, såsom klovnefobi, vil de fleste have debut omkring 6-7 års alderen. I mange tilfælde er frygten igangsat af en hændelse, hvor man har oplevet at blive skræmt af en klovn. Yderligere bliver mange ”smittet” af frygten for klovne ved at observere andre udvise en stærk frygt overfor dem. Fremstillingen af klovne i flere nutidige film, TV-serier, bøger og på de sociale medier formår i mange tilfælde at gøre begge ting på samme tid: både at skræmme den enkelte ved fremstillingen af klovne som blodtørstige og farlige, og at fremvise andre mennesker som reagerer med frygt over for klovnene.

Ætiologien specifikt ved klovnefobi er aldrig blevet direkte undersøgt, men på baggrund af almen forskning i enkeltfobier, kan der også peges på en generel prædisponerende genetisk faktor for angstlidelser, der også gør sig gældende ved fobier. Det betyder, at visse angstdisponerende gener øger sandsynligheden for, at man vil reagere med følelsesmæssigt og fysiologisk ubehag i forbindelse med, at man udsættes for klovne, og dermed findes en større risiko for i sidste ende at udvikle en klovnefobi.

Derudover kan der endvidere peges på en evolutionært forankret, naturlig frygt overfor visse aspekter ved klovnens fremtoning. Her fremhæves især klovnens ansigt, der kan synes forvrænget og stivnet i en grimasse. Dette bevirker, at klovnens intentioner og følelsesmæssige tilstand forekommer umulig at aflæse. I kombination med den ofte impulsive og skødesløse adfærd fremstår klovnen da potentielt farlig. Evolutionært kan undgåelsen af uforudsigelige og potentielt farlige individer have været medvirkende til at øge sandsynligheden for at overleve, hvorfor gener, der disponerer os for denne adfærd, er nedarvet til os i dag.

Det er grundlæggende for klovnefobi, som med andre angstlidelser, at der kun i nogle tilfælde kan defineres én enkelt årsagsforklaring, men at der nærmere er tale om, at fobien er opstået som resultat af samspillet mellem flere forskellige biologiske og miljømæssige forhold.

Forekomst af coulrofobi

Klovnefobi klassificeres som en specifik fobi. Om end der ikke findes konkrete tal for, hvor mange mennesker der udvikler klovnefobi, peger studier på, at mellem 12-20% af befolkningen generelt rammes af specifikke fobier.

 

Behandling af klovnefobi

Behandlingen af klovnefobi med kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være meget effektiv. Behandling vil indledningsvist afdække hvilke situationer, der problematiseres af fobien, samt hvilke tanker og handlinger, man oftest har i disse situationer. Den information, der indsamles i relation hertil, benyttes til at danne en plan for, hvordan specifikke antagelser omkring klovnens væremåde og egen evne til at håndtere situationer skal afprøves i praksis. Denne konkrete efterprøvning af de angstprovokerende tanker kan da lede til ny viden og en medfølgende afkræftelse af de angstprovokerende antagelser. Yderligere hviler et vigtigt element i behandlingen af klovnefobi på gradvist at udsætte sig selv for sværere og sværere klovnerelaterede situationer, som medfører angst og katastrofetanker. Dette behandlingselement kaldes eksponeringsterapi og indbefatter, at man på en frivillig, kontrolleret og forudsigelige måde indgår i frygtede situationer og således opnår en tilvænning til hver situation.

Vi tilbyder behandling af klovnefobi blandt andet med et evidensbaseret fobi-pakkeforløb, der indeholder alle de essentielle behandlingselementer. Forskning i denne behandlingsmodel antyder, at 90 % er fri for klovnefobien eller har opnået en væsentlig bedring i løbet af de 5 sessioner, der indgår i fobi-pakken.