Coulrofobi – klovnefobi

Coulrofobi er betegnelsen for en specifik fobi over for klovne og kaldes også klovnefobi. Fobien kan skyldes en kombination af biologiske og miljømæssige forhold, hvor især den evolutionære tendens til ikke at stole på individer med utilregnelig adfærd og ulæselige grimasser kan være bidragende til forekomsten af coulrofobi. Antallet af mennesker, der rammes af klovnefobi, er ukendt, men man regner med, at cirka 12-20% af befolkningen rammes af en eller anden specifik fobi. Især kognitiv adfærdsterapi i kombination med eksponeringsterapi har vist sig effektiv i behandlingen heraf, og dette er en kombination, vi er eksperter i hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen, og som vi praktiserer ved vores klinikker i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg. Du kan læse mere om coulrofobi, årsagsforklaringer og behandling herunder.

Ønsker du en samtale med en af vores psykologer om klovnefobi? 
Kontakt os for at aftale en tid, eller lad os ringe til dig.

Hvad er coulrofobi?

Klovnefobi, eller coulrofobi, som er lidelsens latinske betegnelse, er en vedvarende og svær frygt for klovne. Personer med denne fobi vil opleve ubehagelig og intens angst i mødet med en klovn eller endog ved billedlige repræsentationer eller den blotte tanke om klovne. I sådanne situationer vil der optræde fysiologiske reaktioner såsom hjertebanken, sved, åndedrætsbesvær, rysten, trang til at løbe væk samt følelsen af frygt. Samtidig indtræffer ofte katastrofetanker knyttet til at forblive i situationen. Oplevelsen af frygt kan yderligere lede til adfærdsmæssige kendetegn på klovnefobi, herunder undgåelse af klovnerelaterede situationer samt forskellige forholdsregler, der tages i brug, når der opleves en risiko for at kunne møde en klovn. Dette værende eksempelvis at afsøge området for flugtveje, altid at være på vagtm undgå børnefødselsdage eller lignende. De adfærdsmæssige tiltag er typisk bidragende til at vedligeholde tanken om, at der rent faktisk er noget at frygte, og kan dermed være med til at opretholde fobien.

Mange mennesker finder klovne angstprovokerende grundet deres udklædning, malede ansigter og til tider utilregnelige adfærd, men hvis der forekommer stærke og funktionsnedsættende reaktioner i situationer, hvor der er eller kan være risiko for konfrontation med klovne, kan der være tale om coulrofobi. I tilfælde hvor fobien står i vejen for eksempelvis vigtige udviklingsopgaver hos børn eller bliver en hindring i hverdagen, anbefales det, at man søger terapi.

Coulrofobi er en relativt ny fobi, hvilket antageligvis kan have at gøre med de mange negative repræsentationer af klovne i medierne samt eksempelvis film og bøger.  Dog afgrænser klovnefobien sig oftest ikke til uhyggeligt udseende klovne, men omhandler også ellers venligtsindede hospitalsklovne, cirkusklovne og lignende.

Årsager til angst for klovne

Klovnefobi har for fleste debut omkring 6-7 års alderen, og ætiologien ved netop denne specifikke fobi er aldrig blevet direkte undersøgt. Det er dog grundlæggende for coulrofobi, som med andre angstlidelser, at der i meget få tilfælde kan peges på én enkeltstående årsagsforklaring, idet der nærmere er tale om, at fobien er opstået som resultat af samspillet mellem flere forskellige biologiske og miljømæssige forhold.

Der kan herunder peges på en generel prædisponerende genetisk faktor for angstlidelser, der også gør sig gældende ved fobier. Det betyder, at visse angstdisponerende gener øger sandsynligheden for, at man vil reagere med følelsesmæssigt og fysiologisk ubehag i forbindelse med, at man udsættes for klovne, hvorved der findes en større risiko for i sidste ende at udvikle en klovnefobi.

På den miljømæssige side har coulrofobi i mange tilfælde sit udspring i en hændelse, hvor man har oplevet at blive skræmt af en klovn. Yderligere kan man blive ”smittet” af frygten for klovne ved at observere andre udvise en stærk frygt overfor dem. Fremstillingen af klovne i flere nutidige film, TV-serier, bøger og på de sociale medier formår i mange tilfælde at gøre begge ting på samme tid: både at skræmme den enkelte ved fremstillingen af klovne som blodtørstige og farlige, og at fremvise andre mennesker som reagerer med frygt over for klovne.

Derudover kan der peges på en evolutionært forankret, naturlig frygt overfor visse aspekter ved klovnens fremtoning. Her fremhæves især klovnens ansigt, der kan synes forvrænget og stivnet i en grimasse. Dette bevirker, at klovnens intentioner og følelsesmæssige tilstand forekommer umulig at aflæse. I kombination med den ofte impulsive og skødesløse adfærd fremstår klovnen da potentielt farlig. Evolutionært kan undgåelsen af uforudsigelige og potentielt farlige individer have været medvirkende til at øge sandsynligheden for at overleve, hvorfor gener, der disponerer os for denne adfærd, er nedarvet til os i dag.

Forekomst af klovnefobi

Klovnefobi klassificeres som en specifik fobi. Om end der ikke findes konkrete tal for, hvor mange mennesker der udvikler coulrofobi, peger studier på, at mellem 12-20% af befolkningen generelt rammes af specifikke fobier.

Behandling af coulrofobi

Behandlingen af klovnefobi med kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være meget effektiv. Behandling vil indledningsvist afdække hvilke situationer, der problematiseres af fobien, samt hvilke tanker og handlinger, man oftest har i disse situationer. Den information, der indsamles i relation hertil, benyttes til at danne en plan for, hvordan specifikke antagelser omkring klovnens væremåde og egen evne til at håndtere situationer skal afprøves i praksis. Denne konkrete efterprøvning af de angstprovokerende tanker kan da lede til ny viden og en medfølgende afkræftelse af de angstprovokerende antagelser.

Yderligere hviler et vigtigt element i behandlingen af klovnefobi på gradvist at udsætte sig selv for sværere og sværere klovnerelaterede situationer, som medfører angst og katastrofetanker.

Dette behandlingselement kaldes eksponeringsterapi og indbefatter, at man på en frivillig, kontrolleret og forudsigelige måde indgår i frygtede situationer og således opnår en tilvænning til hver situation.

Vi tilbyder behandling af klovnefobi blandt andet med et evidensbaseret fobi-pakkeforløb, der indeholder alle de essentielle behandlingselementer. Forskning i denne behandlingsmodel antyder, at 90 % er fri for deres specifikke fobi eller har opnået en væsentlig bedring i løbet af de 5 sessioner, der indgår i fobi-pakken. Behandlingen varetages ved en af vores praksisser beliggende i Helsingør, Aarhus og på Frederiksberg.